£15 – £30

Systemau Trydanol Syml /Simple Electrical Systems (1)

Actions and Detail Panel

£15 – £30

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales Millennium Centre, Rehearsal room 1

Cardiff Bay

Cardiff

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Simple Systems (1 day) Systemau Syml (1 diwrnod)

About this Event

 PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddi?

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu'n arbennig at griw nad yw'n drydanol a allai fod â chyfrifoldeb am systemau bach a syml, fel arfer o dan 6 kVA fel y'u diffinnir yn BS 7909.

Cynnwys y cwrs

Agwedd allweddol y cwrs hwn yw y bydd cynrychiolwyr yn deall egwyddorion amddiffyn rhag sioc drydanol a thân, sut i sicrhau bod systemau'n cael eu cadw'n ddiogel a phwysigrwydd rheoli ceblau'n dda, diogelu'r Pwyllgor Brenhinol a Gwiriadau syml gan ddefnyddwyr ar offer.

Who is the training targeted at?

This course is aimed particularly at non-electrical crew who may have responsibility for small and simple systems, typically under 6 kVA as defined in BS 7909.

Course Content

The key aspect of this course is that delegates will understand the principles of protection against electric shock and fire, how to ensure systems are kept safe and the importance of good cable management, RCD protection and simple user checks on equipment.

Cyflwyno'r Cwrs

Mae cyrsiau'n cael eu darparu gan James neu ei gydweithwyr, pob un sydd â phrofiad helaeth o weithio yn y diwydiant mewn sectorau sy'n cynnwys teledu, ffilm, digwyddiadau byw a theatr. Mae hyn yn golygu y gall ymgeiswyr fod yn hyderus y bydd y tiwtoriaid yn gallu deall eu hamgylchedd gwaith ac ateb eu cwestiynau i helpu.

Course delivery

Courses are delivered by James or his colleagues, all who have extensive experience of working in the industry in sectors including TV, film, live events and theatre. This means that candidates can be confident that the tutors will be able to understand their working environment and answer their questions to help.

Rhowch wybod i ni yn gyfrinachol os oes arnoch angen unrhyw gymorth ychwanegol (e.e. ar gyfer y profion ysgrifennu).

Please let us know in confidence if you require any additional support (e.g. for the writing tests).

  

 Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

 

 

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk 

 

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf pythefnos cyn y digwyddiad. O fewn pythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad.

Cancellation and Refunds Policy:

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 weeks period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place.

Sian Gale - Rheolydd CULT Cymru

Siwan Jones - Cydlynydd CULT Cymru

Share with friends

Date and Time

Location

Wales Millennium Centre, Rehearsal room 1

Cardiff Bay

Cardiff

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved