Sold Out

T-Shirt Screen Printing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Printhaus Workshop

70 Llandaff Road

Cardiff

CF11 9NL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

T-shirt screen printing workshop

29th July 2017

11.30am - 4.30pm

8 per workshop - workshops for young people aged 13 - 16

This includes:- • 1 t-shirt each • 1 screen between two students • 1 colour design per student

Workshop Brief:- For this workshop the group will each design a crest that incorporates their personal interests and hobbies. The workshop uses the idea of school crests as its inspiration but will focus on highlighting each group members personal interests, for example their favourite sport or their favourite character from a book or film. It is up to the student what they wish to incorporate into the design, but it must fit within a shield or circle no bigger than 25 x 25 cm. The designs will be exposed onto a screen and then printed onto the back of a t-shirt.

Break down of how the day will run:- The group will be given a piece of acetate. Using the shapes provided as guide, plus their own ideas, the group will create a personal crest design. When two members of the group finish their crest design they'll be taken through to the exposure unit and their design will be exposed onto screen. Two designs will be exposed to every one screen. Once everyone has exposed their screens the group will pick out an ink colour they want to use and a t-shirt that they want to print onto. The member of staff will take each pair through the process of preparing and printing their t-shirt. Once everyone has finished we will take a group picture with everyone’s t-shirt designs.


Gweithdy sgrîn-brintio crysau Ti

29ain Gorffennaf 2017

11.45am - 4.15pm

8 i bob gweithdy - gweithdai i bobl ifanc 13 oed - 16

Mae hyn yn cynnwys:- • un crys Ti yr un • un sgrîn rhwng dau fyfyriwr • un dyluniad lliw i bob myfyriwr

Brîff y Gweithdy:- Yn y gweithdy yma bydd pawb yn y grŵp yn dylunio arwyddlun sy’n corffori ei ddiddordebau a hobïau personol. Mae’r gweithdy’n defnyddio’r syniad o arwyddluniau ysgol yn ysbrydoliaeth ond bydd yn canolbwyntio ar amlygu diddordebau personol pob aelod o’r grŵp, er enghraifft hoff chwaraeon neu hoff gymeriadau o lyfr neu ffilm. Y myfyriwr piau penderfynu beth mae am ei gynnwys yn y dyluniad, ond mae’n rhaid iddo ffitio mewn tarian neu gylch dim mwy na 25 x 25 cm. Dadlennir y dyluniadau ar sgrîn ac wedyn eu printio ar gefn crys Ti.

Dadansoddiad o sut y bydd y diwrnod yn mynd:- Rhoddir darn o asetad i’r grŵp. Gan ddefnyddio’n arweiniad y siapiau a roddir iddyn nhw, ac at hynny eu syniadau eu hunain, bydd y grŵp yn creu dyluniad o arwyddlun personol. Pan fydd dau aelod o’r grŵp wedi gorffen eu dyluniad o arwyddlun eir â nhw i’r uned ddadlennu a dadlennir eu dyluniadau ar sgrîn. Dadlennir dau ddyluniad ar un sgrîn. Unwaith y bydd pawb wedi dadlennu eu sgriniau bydd ygrŵp yn dewis lliw inc maen nhw am ei ddefnyddio a chrys Ti maen nhw am brintio arno. Bydd yr aelod o’r staff yn mynd â phob pâr drwy’r broses o baratoi a phrintio eu crysau Ti. Unwaith y bydd pawb wedi gorffen fe dynnwn lun grŵp gyda dyluniadau crysau Ti pawb.

Share with friends

Date and Time

Location

The Printhaus Workshop

70 Llandaff Road

Cardiff

CF11 9NL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved