£10

Taith Arfordir 2021 Coastal Walk

Actions and Detail Panel

£10

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

LL53 8BE

Gwesty Ty Newydd Hotel

Aberdaron

LL53 8BE

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Join us for a scenic walk along the Welsh Coastal Path, raising money for Marie Curie or a charity of your choice.

About this event

Please scroll down for the English version:

Ymunwch â ni am dro golygfaol ar hyd Llwybr Arfordirol Cymru, gan godi arian i Marie Curie neu elusen o'ch dewis.

Eleni, mae gennym ddau lwybr cerdded anhygoel i chi ddewis:

Yr Un ‘byr’ (7.5 milltir): Yn cychwyn ac yn gorffen yn Aberdaron, trwy gymryd i mewn y golygfeydd o Porth Meudwy draw i Ynys Enlli a dringo i ben Mynydd Mawr (160m / 525 troedfedd), cyn dychwelyd yn ôl i'r pentref am am hufen iâ haeddiannol! (amser cychwyn 8.00y.b -10.00y.b)

Y Traeth sy’n Gwichian (13 milltir): yn cychwyn ac yn gorffen yn Aberdaron, gan ddilyn yr un llwybr â'r disgrifiad uchod i ben Mynydd Mawr, cyn ymestyn wedyn ar hyd copaon tonnog y clogwyni i fae delfrydol Porth Oer / Whistling Sands, lle mae'r tywod yn llythrennol yn gwichian o dan eich traed. Mae'r lonydd gwledig tlws yn dod â chi'n ôl i'ch man cychwyn lle gallwch chi oeri bysedd eich traed yn y môr! (amser cychwyn 8.00am - 10.00am).

Gellir dod o hyd i luniaeth yn Aberdaron, Uwchmynydd a Porth Oer (amrywiaeth o dafarndai, caffis ac ystafelloedd te).

Trefnir y digwyddiad hwn gan wirfoddolwyr Clwb Rotari Pwllheli, ac rydym yn annog cyfranogwyr i godi arian ar gyfer Marie Curie neu elusen o'u dewis. Bydd yr elw o'r ffi mynediad ar gyfer y digwyddiad hwn yn cael ei roi i Marie Curie sy'n darparu gofal nyrsio i'r rhai yn ein cymunedau sydd â salwch angheuol, gartref neu yn un o hosbisau Marie Curie.

Mae pecyn codi arian a chefnogaeth ar gael trwy'r Clwb Rotari gan Marie Curie. Gellir darparu ffurflenni nawdd, os hoffech godi arian at achos da arall.

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i gyfranogwyr o 12 oed. Rhaid i rai o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol. Oherwydd natur y tir a da byw yn crwydro, gofynnwn ichi adael eich cŵn gartref.

Byddem yn disgrifio'r tir fel un cymedrol ac addas i'r mwyafrif o bobl sydd â lefel dda o ffitrwydd cyffredinol. Cynghorir esgidiau cadarn, gan fod rhannau o lethrau serth a llwybrau cul ar y clogwyni.

Pe bai angen canslo'r digwyddiad hwn oherwydd Covid-19, byddwn yn anelu at aildrefnu. Os na allwch ddod ar y dyddiad newydd, cynigir yr holl ffioedd cofrestru a dalwyd fel ad-daliad. Os na fyddwch yn gallu bod yn bresennol oherwydd achos o Covid-19, cysylltwch â'r trefnwyr a fydd yn trefnu ad-daliad o'ch ffi gofrestru.

Dilynir holl ganllawiau diogelwch Covid-19 trwy gydol y digwyddiad hwn. Bydd y rhain yn cael eu cyfleu i chi wrth i'r amser agosáu at y digwyddiad ac yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru.

...................................................................................................................

This year we have two amazing walk routes for you to choose from:

The 'short' One (7.5 miles) starts and finishes in Aberdaron, taking in the sights at Porth Meudwy over to Bardsey Island and climbing to the top of Mynydd Mawr (160m/525ft), before descending back into the village for a well earned ice cream! (start time 8.00am -10.00am)

The 'Squeaky Beach' One (13 miles) starts and finishes in Aberdaron, following the same route as described above, to the top of Mynydd Mawr before then stretching along the undulating cliff tops to the idyllic bay of Porth Oer/Whistling Sands, where the sand literally squeaks under your feet. The pretty country lanes bring you back to your start point where you can cool your toes in the sea! (start time 8.00am - 10.00am)

Refreshment can be found in Aberdaron, Uwchmynydd and Porth Oer (variety of pubs, cafes and tea rooms).

This event is organised by volunteers of the Rotary Club Pwllheli and we encourage participants to raise money for Marie Curie or a charity of their choice. The profits from the entry fee for this event will be donated to Marie Curie who provide nursing care for those in our communities that have a terminal illness, at home or in one of the Marie Curie hospices.

A fundraising pack and support is available via the Rotary Club from Marie Curie. Sponsorship forms can be provided, should you wish to fundraise for another good cause.

This event is open to participants from the age of 12 years old. Those under 18 years old must be accompanied by a responsible adult. Due to the nature of the terrain and roaming livestock, we ask that you leave your dogs at home.

We would describe the terrain as moderate and suitable for most people with a good level of general fitness. Sturdy footwear is advised, as there are sections of steep hillsides and narrow clifftop pathways.

Should this event need to be cancelled due to Covid-19, we will aim to reschedule. If you are unable to attend on the new date, all registration fees paid will be offered as a refund. Should you not be able to attend due to a covid-19 outbreak, please contact the organisers who will arrange for a refund of your registration fee.

All Covid-19 safety guidelines will be adhered to throughout this event. These will be communicated to you as the time gets closer to the event and in accordance to the Welsh Government legislation.


		Taith Arfordir 2021 Coastal Walk image

		Taith Arfordir 2021 Coastal Walk image

		Taith Arfordir 2021 Coastal Walk image

		Taith Arfordir 2021 Coastal Walk image
Share with friends

Date and time

Location

LL53 8BE

Gwesty Ty Newydd Hotel

Aberdaron

LL53 8BE

United Kingdom

View Map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Organiser Rotary Club Pwllheli

Organiser of Taith Arfordir 2021 Coastal Walk

Save This Event

Event Saved