Free

Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (NEA) - DESIGN AND TECHNO...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Henstaff Court Business Centre

Llantrisant Road

Cardiff

CF72 8NG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

We’re looking for teachers to participate in focus group discussions, contributing their perceptions and experiences of non-examination assessment (NEA).

This session is for design and technology.

The focus group will discuss:

  1. The role of NEA in GCSE assessment
  2. Delivering NEA
  3. Assessing NEA
  4. Resources and guidance relating to NEA
  5. Teacher training in NEA

At the end of each session, there will be an opportunity for participants to suggest future developments of NEA to support the new curriculum.

There will be light refreshments and an opportunity to network with other teachers at each session.

As spaces are limited, please only sign up once you have confirmed you will be able to attend. If you register for a ticket but are unable to attend, please remember to cancel your space. We also request that no more than two teachers per subject attend from each school.

For more information about NEA and our future research projects, visit our website here.

Please note, this focus group will be conducted through the medium of English.


Rydym yn chwilio am athrawon i gymryd rhan mewn trafodaethau grŵp ffocws, gan gyfrannu eu canfyddiadau a’u profiadau o asesiadau di-arholiad.

Mae'r sesiwn hon ar gyfer dylunio a thechnoleg.

Bydd y grŵp ffocws yn trafod:

  1. Rôl Asesiadau Di-arholiad wrth asesu TGAU
  2. Cyflwyno Asesiadau Di-arholiad
  3. Asesu Asesiadau Di-arholiad
  4. Adnoddau a chanllawiau sy’n ymwneud ag Asesiadau Di-arholiad
  5. Hyfforddi athrawon mewn Asesiadau Di-arholiad

Ar ddiwedd pob sesiwn, bydd cyfle i gyfranogwyr awgrymu datblygiadau Asesiadau Di-arholiad yn y dyfodol i gefnogi’r cwricwlwm newydd.

Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn.

Gan fod lleoedd yn gyfyngedig, cofrestrwch dim ond ar ôl i chi gadarnhau y byddwch chi’n gallu mynychu. Os byddwch chi’n cofrestru am docyn, ond yn methu â mynychu, cofiwch ganslo’ch lle. Rydyn ni hefyd yn gofyn i ddim mwy na dau athro fesul pwnc fynychu o bob ysgol.

Am ragor o wybodaeth am Asesiadau Di-arholiad a’n prosiectau ymchwil yn y dyfodol, ewch i’n gwefan yma.

Nodwch, cynhelir y grŵp ffocws hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Share with friends

Date and Time

Location

Henstaff Court Business Centre

Llantrisant Road

Cardiff

CF72 8NG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved