Free

Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Wrexham) - GEOGRAPHY / T...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

GEOGRAPHY

We are inviting teachers to participate in a series of focus group discussions about their experiences of non-examination assessment (NEA) in GCSEs. NEA refers to any type of assessment that is not an exam taken by all candidates at the same time. NEA therefore covers a range of assessment activities including coursework, oral assessment, fieldwork, portfolio work and practical assessment.

This focus group will discuss:

1) the principles and purposes of NEA
2) assessment methods
3) levels of teacher involvement at task setting, task taking and task marking
4) experiences of delivering NEA
5) experiences of assessing NEA

We want to hear from teachers with experience of NEA in one (or more) of 10 GCSE subjects. There will be light refreshments and an opportunity to network with other teachers at every session.

We will use the findings from this research to shape the future design and development of qualifications, for example when looking at how qualifications can support the new curriculum for Wales.

If you would like to contribute your views to this focus group, please book yourself a place by registering. Spaces are limited so please only sign up once you have confirmed you will be able to attend. We also request that only one teacher per subject attends from each school.

If you sign up and are then unable to attend, please cancel your booking through EventBrite to give someone else a chance to take part.

If you would like to contribute to this research but are unable to attend one of these focus groups, please contact research@qualificationswales.org. Equally, please let us know if you require any alternative dietary or access requirements.

For information on how we use and store personal data, and your rights in this regard, the privacy notice can be read here.

Please note, this focus group will be conducted through the medium of English.


DAEARYDDIAETH

Rydym yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau grwpiau ffocws ynglŷn â'u profiadau o asesiadau diarholiad (NEA) ar gyfer cymwysterau TGAU. Mae NEA yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd. Felly mae NEA yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol.

Bydd y grŵp ffocws hwn yn trafod y canlynol:

1) egwyddorion a dibenion NEA
2) dulliau asesu
3) lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau
4) profiadau a gynnal NEA
5) profiadau o asesu NEA

Hoffem glywed gan athrawon sydd â phrofiad o NEA mewn un (neu fwy) o 10 pwnc TGAU. Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn.

Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o'r ymchwil hon i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol, er enghraifft wrth ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Os hoffech gyfrannu eich barn yn y grŵp ffocws hwn, archebwch le drwy gofrestru. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly dim ond ar ôl cadarnhau y gallwch ddod y dylech gofrestru. Gofynnwn hefyd mai dim ond un athro o bob pwnc sy'n dod o bob ysgol.

Os byddwch yn cofrestru ac yna'n methu â dod, gallwch ganslo eich lle drwy EventBrite i roi'r cyfle i rywun arall gymryd rhan.

Os hoffech gyfrannu at yr ymchwil hon ond ni allwch ddod i unrhyw un o'r grwpiau ffocws hyn, cysylltwch â research@qualificationswales.org. Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.

Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yma.

Nodwch, cynhelir y grŵp ffocws hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Share with friends

Date and Time

Location

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved