Sales Ended

Teaching responsible foraging in Gaelic - training the trainers event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dunstaffnage

Oban

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Tha an tachartas seo ag amas air luchd-labhairt na Gàidhlig aig a bheil ùidh ann a bhith a’ stiùireadh dhaoine eile air cuairtean cruinneachaidh agus a tha ag iarraidh an cuid sgilean cruinneachaidh, agus an comas ann a bhith ag aithneachaidh lusan is feamainn, a leasachadh. Tha an latha a’ toirt cothrom do dhaoine a bhith ag ionnsachadh briathrachas ùr, ainmean lusan agus beul-aithris co-cheangailte ri nàdar. Bidh sinn a’ toirt sùil air na lusan cumanta a ghabhas cruinneachadh aig diofar amannan dhen bhliadhna agus na h-àrainnean sa bheil iad a’ fàs, agus bheir sinn comhairle air dòighean airson cuairtean cruinneachaidh a dhèanamh inntinneach is tlachdmhor do chloinn is inbhich. ̓S iad Mark Williams is Ruairidh MacIlleathain a bhios a’ stiùireadh an latha – tha iad le chèile an sàs ann an cruinneachadh biadh nàdarrach agus teagasg mu dheidhinn. Bithear ag aithris mu sgilean cruinneachadh ann am Beurla, le leasachadh is deasbad ann an Gàidhlig. Tha an tachartas seo air a mhaoineachadh le SNH agus Bòrd na Gàidhlig, agus tha e an-asgaidh.

This event is aimed at Gaelic speakers who are interested in in leading foraging walks and who would like to enhance their skills in responsible foraging, improve their skills in identification of plants and seaweed. The training the trainer day offers a chance to explore the language and learn new vocabulary in terms of plant names, folklore and local variation. We'll be looking at the seasonal availability of common plants, learning about habitats favoured by particular species and passing on the skills and techniques used to lead a foraging walk. The event will be led by Mark Williams and Roddy Maclean, who are experienced foragers and teachers. The foraging skills will be described in English and further explored and discussed in Gaelic. This event is funded by SNH and Bòrd na Gàidhlig and will be offered free of charge.

Share with friends

Date and Time

Location

Dunstaffnage

Oban

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved