Free

Tenant Champion Training Session - Cardiff

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Taff Housing Association

307-315 Cowbridge Road East

Cardiff

CF5 1JD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Open Doors is aiming to reduce inequality and discrimination in the private rented sector by ensuring that everyone is aware of their rights and responsibilities under the Equality Act 2010. In this session we will cover:

  • The Equality Act and Protected Characteristics
  • Different Forms of Discrimination and how to challenge it
  • Know your rights: basic housing legislation

We will provide you with an information pack at the end of the session, so that you can share your new knowledge with friends, family members, colleagues and anyone else who know who is also living in the private rented sector and become a true champion for other tenants!

This training session is completely free of charge, but booking is essential.

If you have any dietary or accessibility requirements, please let us know when you book.

We are also able to help with any costs that you incur by attending (e.g. travel and childcare) – please let us know if you require this assistance.


Mae prosiect Drysau Agored yn ceisio lleihau anghydraddoldeb a gwahaniaethu yn y sector rhentu preifat trwy sicrhau bod pawb yn ymwybodol o’u hawliau a’u cyfrifoldebau yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010. Yn y sesiwn hon byddwn yn trafod:

  • Y Ddeddf Cydraddoldeb a Nodweddion Gwarchodedig
  • Gwahanol Fathau o Wahaniaethu a sut i fynd i’r afael a hynny
  • Gwybod eich hawliau: hanfodion eddfwriaeth tai

Byddwn yn darparu pecyn gwybodaeth ar ddiwedd y sesiwn, fel y gallwch rannu eich gwybodaeth newydd â’ch ffrindiau, teulu, cydweithwyr neu unrhyw un arall rydych yn ei adnabod ac sy’n byw yn y sector rhentu preifat er mwyn I chi fod yn hyrwyddwr dros denantiaid eraill!

Mae’r sesiwn hyfforddi am ddim, ond rhaid archebu lle.

Os oes gennych unrhyw anghenion deietegol neu hygyrchedd, gadewch i ni wybod pan fyddwch yn archebu lle.

Rydym hefyd yn gallu helpu gydag unrhyw gostau y byddwch yn eu hysgwyddo drwy ddod (e.e. cludiant a gofal plant) – gadewch i ni wybod os byddwch angen y cymorth hwn.

Share with friends

Date and Time

Location

Taff Housing Association

307-315 Cowbridge Road East

Cardiff

CF5 1JD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved