Free

Testing your business on a budget | Rhoi eich busnes dan brawf ar gyllideb

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Event description
Learn techniques on how you can test your business/products with minimal spending.

About this Event

(Please scroll down for English)

Rhoi eich busnes dan brawf ar gyllideb

Dysgwch dechnegau newydd ar sut gallwch roi eich busnes/cynnyrch dan brawf drwy wario'r swm isaf posibl o arian.

Gall profi cynnyrch, gwasanaeth neu fusnes newydd gymryd amser a bod yn gostus. Beth petai yna ddulliau yn bodoli a allai brofi'r farchnad i arbed amser ac arian i chi?

Er enghraifft, a oeddech chi'n gwybod bod rhai awduron yn hysbysebu eu cyfrol nesaf cyn ei hysgrifennu hyd yn oed - er mwyn gweld a oes gwerth yn ei hysgrifennu? Neu mai blocyn o bren wedi'i siapio a'i beintio i edrych fel dyfais llaw oedd y "ffôn clyfar" cyntaf - er mwyn gweld a fyddai gan bobl ddiddordeb defnyddio ffôn i wneud mwy na gwneud galwadau?

Dysgwch dechnegau fel y rhain fel y gallwch eu haddasu i'ch busnes chi.

(2 awr o parcio di-dâl, ar ol hynny mae yn £2 am 10 awr ychwanegol)

________________________________________________________________________________________________

Testing your business on a budget

Learn techniques on how you can test your business/products with minimal spending.

Testing a new product, service or business can be quite time consuming and costly. What if there were methods that could test the market to save you both time and money?

For example, did you know that some authors advertise their next book before even writing it – just to see if it’s worth writing? Or that the first “smart phone” was actually a block of wood shaped and painted to look like a hand held device – just to see if people would be interested in using a phone to do more than just making calls?

Learn techniques like these so that you can adapt them to your business.

(2 hours free parking, after that it’s £2 total for an extra 10 hours)

Mae Hwb Menter Ffocws Drenewydd wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop.

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Drenewydd Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved