£250

Textile season at Oriel Myrddin Gallery // Tymor Tecstilau yn Oriel Myrddin

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Textile Season at Oriel Mryddin Gallery

An exclusive opportunity to join three of Wales’ most exciting practitioners in a season of textile themed workshops at Oriel Myrddin Gallery.

Julia Griffiths Jones, Angela Maddock and Jeanette Orrell will each lead a two-day workshop in their specialist field of practice.

In each set of workshops you will experiment with materials and techniques to create a sample or finished item. Over the season you will have a comprehensive set of new skills at your fingertips to develop your own textile projects.

Sign up for the season at an all-in-price of £250 for 6 workshops which includes coffee and pastries as well as a buffet lunch from The Warren café and restaurant in Carmarthen.

Age +16, materials provided

LIMITED PLACES AVAILABLE – please book early

31st August - 1st September

Join Julia Griffiths Jones for this workshop where she will be sharing her unique practice. Taking inspiration from her collection of Eastern European textiles you will learn how to interpret textile techniques such as lace, with steel and aluminium wire. You will learn how to use simple hand tools and basic welding to create beautiful pieces of metalwork inspired by embroidered textiles and folk art motifs.

All materials provided

Julia studied Textiles at Winchester School of Art and the Royal College of Art where she won a travel bursary enabling her to visit Slovakia and Poland to study folk art and culture. Julia’s work is inspired and influenced by the textiles created by women alongside their domestic duties. Her work seeks to translate textile techniques such as embroidery, stitching and weaving into a wire and metal form.

5th and 6th October

Join Angela Maddock and make a sample quilt from preloved and deconstructed garments. You will learn traditional techniques of hand quilting and embroidery, including boro and sashiko, originating from ancient Japan. Angela will teach simple piecing, appliqué and layering techniques and will work with you individually to help develop your own striking and personal hand sewn quilt.

All materials provided - Please bring along an unpicked worn garment - perhaps a shirt - made of cotton or linen and your own packet of curved safety pins.

Angela is an experienced teacher who recently gained her PhD in Textiles from the Royal College of Art where she is also a visiting tutor. She is currently maker in residence with the Florence Nightingale Faculty of Nursing, Midwifery and Palliative Care at King’s College, London where her work focuses on connections between crafting and exploring themes of resilience with students and staff.

2nd and 3rd November

Join Jeanette Orrell and discover the rich and ancient world of Japanese Indigo dyeing. Explore shibori techniques from 8th century Japan, a manual resist dyeing technique that includes stitching, wrapping and clamping leaving marks on the cloth. Jeanette, who trained in Japan, will share her knowledge about the cultural history of Japanese Indigo, such as how indigo dyed cloth offered protection to Samurai Warriors and the belief in its healing properties.

Jeanette is an established artist and has exhibited at the National Eisteddfod, Royal Academy and galleries throughout Wales and beyond. In 2015 she was a Creative Wales Award recipient, which enabled her to visit Japan to immerse herself in life on an indigo farm. She studied ceramics at Camberwell School of Art in the 1980s. This grounding has enabled Jeanette to pursue a cross-disciplinary approach to her practice ever since. Sometimes drawing, sometimes making, sometimes creating stories around modified found objects, her work is always rooted in rigorous observation and sensitive production inspired by the poetry of daily life.

//

Tymor Tecstilau yn Oriel Myrddin

Cyfle arbennig i ymuno â thri o ymarferwyr mwyaf cyffrous Cymru yn ystod tymor o weithdai ar thema tecstilau yn Oriel Myrddin.

Bydd Julia Griffiths Jones, Angela Maddock a Jeanette Orrell yn arwain gweithdy deuddydd a fydd yn seiliedig ar eu meysydd arbenigol.

Ym mhob gweithdy byddwch yn arbrofi â deunyddiau a thechnegau i greu sampl neu eitem orffenedig. Yn ystod y tymor bydd gennych gyfres gynhwysfawr o sgiliau newydd ar flaenau'ch bysedd i ddatblygu eich prosiectau tecstilau eich hun.

Cofrestrwch ar gyfer y tymor am bris o £250 am 6 gweithdy a fydd yn cynnwys coffi a phasteiod yn ogystal â chinio bwffe gan gaffi a bwyty The Warren yng Nghaerfyrddin.

16+ oed, darperir deunyddiau - archebwch le drwy Eventbrite

NIFER CYFYNGEDIG O LEOEDD AR GAEL - archebwch yn gynnar

31 Awst - 1 Medi

Ymunwch â Julia Griffiths Jones ar gyfer y gweithdy hwn lle bydd hi'n rhannu ei hymarfer unigryw. Byddwch yn cael ysbrydoliaeth o'i chasgliad tecstilau o Ddwyrain Ewrop a byddwch yn dysgu sut i ddehongli technegau tecstilau megis les, gyda gwifrau dur ac alwminiwm. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer llaw syml a weldio sylfaenol i greu darnau hardd o waith metel wedi'u hysbrydoli gan decstilau wedi'u brodio a motiffau celf werin.

Darperir yr holl ddeunyddiau

Astudiodd Julia Decstilau yn Ysgol Gelf Caerwynt ac yn y Coleg Celf Brenhinol lle enillodd fwrsariaeth teithio ac fe wnaeth hyn ei galluogi i deithio i Slofacia a Gwlad Pwyl i astudio celf a diwylliant gwerin. Tecstilau a grëir gan fenywod ynghyd â'u tasgau domestig sy'n dylanwadu ar waith Julia a dyma lle mae'n cael ei hysbrydoliaeth hefyd. Nod ei gwaith yw ceisio troi technegau tecstilau megis brodwaith, gwnïo a gwehyddu yn ffurfiau metel a gwifrau.

5 - 6 Hydref

Ymunwch ag Angela Maddock a chrëwch sampl o gwilt drwy ddefnyddio darnau o ddillad nad yw'n cael eu gwisgo. Byddwch yn dysgu technegau traddodiadol cwiltio â llaw a brodwaith, gan gynnwys boro a sashiko sy'n deillio o Japan hynafol. Bydd Angela yn dysgu technegau clytio, appliqué, a haenu syml a bydd yn gweithio gyda chi'n unigol i helpu i ddatblygu'ch cwilt trawiadol, personol a wnaed â llaw.

Darperir yr holl ddeunyddiau - dewch â dilledyn wedi'i dreulio sydd heb ddatod - crys efallai - wedi'i wneud â chotwm neu liain a phaced o binnau cau crom eich hun.

Mae Angela yn athrawes brofiadol sydd newydd ennill ei doethuriaeth ymchwil mewn Tecstilau yn y Coleg Celf Brenhinol lle mae hi hefyd yn diwtor ymweld. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio fel gwneuthurwr preswyl gyda Chyfadran Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Lliniarol Florence Nightingale yng Ngholeg King's, Llundain, lle mae ei gwaith yn canolbwyntio ar gysylltiadau rhwng crefftwaith ac archwilio themâu ynghylch gwytnwch gyda myfyrwyr a staff.

2 - 3 Tachwedd

Ymunwch â Jeanette Orrell a dysgwch am fyd hynafol a chyfoethog lliwio ag indigo Japaneaidd. Archwiliwch dechnegau shibori a ddaeth o Japan yn yr 8fed ganrif, techneg lliwio 'manual resist' sy'n cynnwys gwnïo, lapio a chlampio i adael marciau ar liain. Bydd Jeanette, a dderbyniodd hyfforddiant yn Japan, yn rhannu ei gwybodaeth ynglŷn â hanes diwylliannol indigo Japaneaidd, megis sut oedd dillad wedi'u lliwio ag indigo yn amddiffyn rhyfelwyr Samwrai a'r gred yn ei briodweddau iachaol.

Mae Jeanette yn artist sefydledig ac mae hi wedi arddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yr Academi Frenhinol ac orielau ledled Cymru a thu hwnt. Derbyniodd Ddyfarniad Cymru Greadigol yn 2015, ac fe wnaeth hyn ei galluogi i ymweld â Japan er mwyn ymgolli ym mywyd fferm indigo. Astudiodd cerameg yn Ysgol Gelf Camberwell yn yr 1980au. Mae'r sylfaen hon wedi galluogi Jeanette i gael ymagwedd trawsddisgyblaethol tuag at ei hymarfer ers hynny. Weithiau mae hi'n darlunio, yn creu, neu'n ysgrifennu storiâu ynghylch eitemau sydd wedi cael eu haddasu. Mae ei gwaith bob amser yn deillio o arsylwi trwyadl a chynhyrchu sensitif sydd wedi cael eu hysbrydoli gan farddoniaeth bywyd beunyddiol.

Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved