£0 – £37.90

The all-Wales Menopause Summit

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Holiday Inn Cardiff City Centre

Castle Street

Cardiff

CF10 1XD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Event description

Description

We are excited to invite you to the first all-Wales Menopause Summit in Wales.

The menopause remains an unspoken health care challenge in workplaces and across society in Wales. There is a combined lack of scientific research, lack of knowledge amongst health care professionals and a lack of knowledge for women themselves who are going through the menopause.

Nearly all women will experience the menopause at some point in their lives and yet with so little public discourse on the issue many women are left to go through it alone without support or understanding from family, friends, colleagues, employers or health care providers. We aim to change this in Wales.

This summit aims to change that, to bring the menopause out into the open and kick-start the conversation to discuss the challenges women face, whilst creating an agenda for change across Wales.


The event will include inspiring speakers and personal stories to inform and educate; workshops and discussion groups to share best practice and ask the difficult questions; as well as action-focussed conversations to explore solutions and implement change across Wales.

Agenda (tbc)

9.15am - Registration

10.00am - Welcome

10.10am - What change would you like to see happen?

10.40am - Keynote Speakers: Diane Danzebrink, Julie Dennis, Dr Charlotte Fleming

11.40am - Workshops delivered by Fair Treatment for the Women of Wales (FTWW) on Stories of the Menopause; WEN Wales on Networks of support; Julie Dennis & Katarina Enticott (Museum of Wales) on Menopause in the Workplace and others to be confirmed

12.30pm - Lunch & Networking

1.30pm - Group discussions on topics of interest

Join multiple discussions on key themes and topics of interest to you sharing and building on the knowledge, expertise and connections in the room. Delegates have the opportunity to host their own discussion on a theme/topic of their choice, submitted before and on the day.

2.30pm World Cafe Plenary

Key questions from throughout the day will be addressed in a world café style plenary to help us create an action plan for taking forward and improving how the menopause is supported in Wales, to be shared widely with delegates, policy makers and women’s organisations across Wales. This will include an initial / ‘starter for 10’ list of what we need to do (or recommendations) and who is best placed to do it.

4pm End

To find out more about the agenda, it's speakers and specifics topics OR to request to contribute in some way please email kat@shareimpact.org

Who is it for?

Everyone is welcome...

 • Women & men who want to learn about the menopause or share their experience
 • Employers and Trade Unions
 • Business Forums
 • Health care professionals (GPs, Consultants, Doctors, physiotherapists, specialist nurses etc)
 • Policy makers, Public Health Wales & Welsh Government
 • Charities & Voluntary organisations working with and for women
 • Academics & Researchers


Tickets & Bursaries

This is a non-profit event however tickets are £35/person to cover the costs of running the Summit.

We are also offering a limited number of free bursaries to unwaged or low-waged women who otherwise wouldn’t be able to attend and are looking for sponsors to help cover the costs of these women travelling to the event so we can have representation from across Wales.

For more information please contact kat@shareimpact.org or call on 07715415267


This event is organised by Share Impact Ltd and supported by the Fair Treatment for the Women of Wales (FTWW), WEN Wales, Working With Project CIC and Network She

Supported by the Waterloo Foundation and the Moondance FoundationRydym yn falch iawn o’ch gwahodd i’r Uwchgynhadledd Menopos gyntaf ar gyfer Cymru.

Mae’r menopos yn dal i fod yn un o’r heriau cudd o ran gofal iechyd mewn gweithleoedd ac yn y gymdeithas yng Nghymru. Mae’n gyfuniad o ddiffyg ymchwil gwyddonol, diffyg gwybodaeth ymysg arbenigwyr gofal iechyd, a diffyg gwybodaeth i fenywod sy’n mynd trwy'r menopos.

Bydd y rhan fwyaf o fenywod yn mynd trwy’r menopos ar ryw adeg yn ystod eu bywydau, ac eto, gan fod cyn lleied o drafodaethau cyhoeddus ar y mater, mae llawer o fenywod yn gorfod mynd drwy’r menopos ar eu pen eu hunain, heb unrhyw gefnogaeth na dealltwriaeth gan eu teuluoedd, ffrindiau, cydweithwyr, cyflogwyr, na darparwyr gofal. Ein nod yw newid hyn yng Nghymru.

Nod yr uwchgynhadledd hon yw newid hynny, gan ddod â’r menopos allan i'r agored, a dechrau sgwrs i drafod yr heriau mae menywod yn eu hwynebu, a chreu agenda ar gyfer creu newid ledled Cymru.

Yn y digwyddiad hwn, bydd cyfle i glywed siaradwyr ysbrydoledig, ac i glywed storïau personol pobl er mwyn cyflwyno gwybodaeth ac i addysgu eraill. Bydd gweithdai a grwpiau trafod yn cael eu cynnal er mwyn rhoi cyfle i bobl rannu arferion da, ac i ofyn y cwestiynau anodd; bydd cyfle hefyd i sgwrsio am sut i weithredu er mwyn ymchwilio i atebion i broblemau, ac i sicrhau newid ledled Cymru.

Ar gyfer pwy?

Mae croeso i bawb...

 • Menywod a dynion sydd eisiau dysgu am y menopos, neu sydd eisiau rhannu eu profiadau
 • Cyflogwyr ac Undebau Llafur
 • Fforymau Busnes
 • Arbenigwyr gofal iechyd (Meddygon Teulu, Ymgynghorwyr, Doctoriaid, ffisiotherapyddion, nyrsys arbenigol ac ati)
 • Gwneuthurwyr Polisi, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru
 • Elusennau a sefydliadau Gwirfoddol sy’n gweithio gyda menywod, ac ar eu cyfer
 • Academyddion ac Ymchwilwyr

Tocynnau a Bwrsarïau

Digwyddiad nid-er-elw yw hwn, ond mae tocynnau yn costio £35 y pen er mwyn talu costau cynnal yr Uwchgynhadledd.

Rydym hefyd yn cynnig nifer cyfyngedig o fwrsarïau am ddim i fenywod sydd ddim mewn gwaith neu sydd ar dâl isel, na fyddai fel arall yn gallu mynychu'r digwyddiad. Rydym yn chwilio am noddwyr i’w helpu i dalu am gostau teithio’r menywod hyn, fel y gallwn sicrhau cynrychiolaeth o bob rhan o Gymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â kat@shareimpact.org neu ffoniwch 07715415267

Trefnir y digwyddiad hwn gan Share Impact Ltd ac mae’n cael ei gefnogi gan the Fair Treatment for the Women of Wales (FTWW), WEN Cymru, Chwarae Teg, Prosiect Gweithio Gyda a Network She

Mae’n cael ei gefnogi gan y Waterloo Foundation a’r Moondance Foundation.

Share with friends

Date and Time

Location

Holiday Inn Cardiff City Centre

Castle Street

Cardiff

CF10 1XD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Save This Event

Event Saved