Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

RSPB Conwy

North Wales Expressway

Conwy

LL31 9XZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

CVSC Play Development, in partnership with RSPB Conwy, are running The BigBuild - an exciting, FREE and fun opportunity for children across Conwy aged 8-12 during the Easter Holidays. The BigBuild gives children the freedom and permission to use their imagination and skills to construct their own amazing structures which connect to Nature.

Children will be creating their own, life size buildings from pallets, wood and natural materials using saws, hammers and screwdrivers. Children will also spend 30mins on a RSPB nature activity to provide inspiration for their creations. This event will be supervised and facilitated by experienced, qualified playworkers.

Frequently Asked Questions

Who can attend?

This event is open for all children aged 8 - 12 years old. Every effort will be made to include all children if you have any specific requirements please contact the Play Development team.

Is it safe?

All staff and volunteers are DBS checked and all activities and resources used have all been risk assessed. We have a policy and procedure booklet which covers all aspects of the BigBuild. Therefore every effort has be made to ensure that this is a safe activity, however the nature of the activity means that children will be taking managed, supervised risks. Risk benefit assessments, policies and procedures are all available upon request.

Does my child had to have used tools before?

No. There will be a briefing each day which will explain the safety precautions and demonstrate safe ways of using tools. Playworkers will be present and supervising throughout the day and offer help, demonstration and support as and when required.

What's the cost?

The BigBuild is a free event, however spaces are allocated on a first come first serve basis.

The BigBuild is funded by Families First and Welsh Government in partnership with RSPB Conwy.

How many places can I book?

You can book up to four tickets for one day. To ensure that as many children as possible have the opportunity to join in you will be restricted to only attending one day of The BigBuild.

Can parents/carers get involved?

Due to the nature of the event parents are unable to build with the children however parents are welcome to stay on site - there is no charge for the cafe and the facilities around the playground.

Please note that there is a £5 charge to enter the reserve itself.

Parents/ carers will be invited to view their children's creations 15mins before the end of the session.

Can I leave my child at The BigBuild?

Yes. However, our registration policy outlines that all parents must provide contact information and be available to collect their child if needed. You can request a copy of our registration procedure by contacting the Play Development Team. Please see below.

What should children wear?

Children will be getting messy, wet and muddy therefore old clothes are strongly recommended. Footwear must be closed toe, robust and have thick soles due to the nature of the activities. Clothing must be suitable for all weather i.e. waterproofs and/or suncream.

The organisers have the right of refusal if children are not adequately dressed for the event.

Do children need to bring anything?

Children must bring a packed lunch and drinking water. Food and snacks will also be available from the RSPB cafe.

We cannot make this event, will there be more similar events?

Yes. CVSC Play Development Team run Playday. This is taking place Wednesday 2nd August 2017, 12pm-4pm at Eirias park. No need to book just turn up!

How can I contact the organiser with any questions?

For any queries or for further information please contact the CVSC Play Development Team

Playdevelopment@cvsc.org.uk or 01492 523 857

**********************

DISGRIFIAD
Mae Tîm Datblygu Chwarae CBSC, mewn partneriaeth ag RSPB Conwy, yn cynnal The BigBuild – cyfle cyffrous, hwyliog AM DDIM i blant 8 i 12 oed ledled Conwy dros Wyliau’r Pasg. Mae The BigBuild yn rhoi rhyddid a chaniatâd i blant ddefnyddio eu dychymyg a’u sgiliau i greu eu strwythurau rhyfeddol eu hunain sy’n cysylltu â Natur.

Bydd y plant yn creu eu hadeiladau eu hunain – o faint go iawn – allan o baledi, coed a deunyddiau naturiol gan ddefnyddio llif, morthwyl a sgriwdreifar. Hefyd bydd y plant yn treulio 30 munud ar weithgaredd natur yr RSPB i ysbrydoli eu creadigaethau. Bydd y digwyddiad yma’n cael ei oruchwylio a’i hwyluso gan weithwyr chwarae profiadol a chymwys.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy sy’n cael dod?

Mae’r digwyddiad yma’n agored i blant 8 i 12 oed. Gwneir pob ymdrech i gynnwys pob plentyn ac os oes gennych chi unrhyw ofynion penodol cysylltwch â’r tîm Datblygu Chwarae.

Ydi’r gweithgaredd yn ddiogel?

Mae’r holl staff a gwirfoddolwyr yn cael eu harchwilio gan y GDG ac mae’r holl weithgareddau a’r celfi wedi cael asesiad risg. Mae gennym ni lyfryn o bolisïau a gweithdrefnau sy’n cynnwys pob agwedd ar BigBuild. Felly mae pob ymdrech wedi cael ei gwneud i sicrhau bod hwn yn weithgaredd diogel, fodd bynnag, mae natur y gweithgaredd yn golygu y bydd y plant yn cymryd risg dan oruchwyliaeth. Mae asesiadau budd risg, polisïau a gweithdrefnau ar gael i gyd ar gais.

Oes raid i fy mhlentyn i fod wedi defnyddio’r celfi o’r blaen?

Nac oes. Bydd briff bod dydd yn esbonio’r mesurau diogelwch ac i ddangos sut i ddefnyddio’r celfi’n ddiogel. Bydd gweithwyr chwarae’n cyflwyno ac yn goruchwylio drwy gydol y dydd ac yn cynnig help, arddangosfeydd a chefnogaeth yn ôl yr angen.

Beth yw’r gost?

Mae The BigBuild yn ddigwyddiad am ddim ond mae’r llefydd yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae The BigBuild wedi’i gyllido gan Teuluoedd yn Gyntaf a Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth ag RSPB Conwy.

Faint o lefydd ydw i’n cael eu harchebu?

Cewch archebu hyd at bedwar tocyn ar gyfer un diwrnod. I wneud yn siŵr bod cymaint o blant â phosib yn cael cyfle i ymuno, dim ond i un diwrnod o The BigBuild gewch chi ddod.

Ydi rhieni/gofalwyr yn cael cymryd rhan?

Oherwydd natur y digwyddiad, nid yw rhieni’n gallu adeiladu gyda’u plant, ond mae croeso i rieni aros ar y safle – does dim ffi am y caffi a’r cyfleusterau o amgylch y cae chwarae. Sylwer bod rhaid talu £5 am ddod i mewn i’r warchodfa ei hun.

Bydd rhieni/gofalwyr yn cael gwahoddiad i ddod i weld creadigaethau eu plant 15 munud cyn diwedd y sesiwn.

Ydw i’n cael gadael fy mhlentyn yn The BigBuild?

Ydych. Ond mae ein polisi cofrestru’n dweud bod rhaid i bob rhiant adael gwybodaeth gyswllt a bod ar gael i ddod i nôl eu plentyn os oes angen. Cewch ofyn am weld ein gweithdrefn gofrestru drwy gysylltu â’r Tîm Datblygu Chwarae. Gweler isod.

Beth ddylai plant ei wisgo?

Bydd y plant yn baeddu ac yn gwlychu a bydd llawer o fwd felly hen ddillad ddylid eu gwisgo. Rhaid i’w hesgidiau fod yn cau am y droed ac yn gryf gyda gwadnau trwchus, oherwydd natur y gweithgareddau. Rhaid i’r dillad fod yn addas i bob tywydd h.y. yn dal dŵr a/neu eli haul.

Mae gan y trefnwyr hawl i wrthod plant os nad ydynt wedi gwisgo’n addas ar gyfer y digwyddiad.

Oes angen i blant ddod ag unrhyw beth gyda nhw?

Rhaid i’r plant ddod â phecyn bwyd i ginio a dŵr i’w yfed. Bydd bwydydd a byrbrydau ar gael o gaffi’r RSPB hefyd.

Dydyn ni ddim yn gallu dod i’r digwyddiad yma - a fydd mwy o rai tebyg yn y dyfodol?

Bydd. Mae Tîm Datblygu Chwarae CBSC yn cynnal Diwrnod Chwarae. Mae hwn yn cael ei gynnal ddydd Mercher 2il Awst 2017, 12pm-4pm, ym Mharc Eirias. Dim angen archebu – dim ond dod!

Sut gallaf i gysylltu â’r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Ar gyfer unrhyw ymholiadau neu ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Datblygu Chwarae CBSC

Playdevelopment@cvsc.org.uk neu 01492 523 857

Share with friends

Date and Time

Location

RSPB Conwy

North Wales Expressway

Conwy

LL31 9XZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved