Free

The Independent Commission on Referendums: who, what, why and how

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Media Briefing Room, Senedd

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

POSTPONED

Unfortunately this event has been postponed. We are hoping to rearrange for April 20th but will provide an update when this has been confirmed.

The Independent Commission on Referendums: who, what, why and how

Sponsored by Elin Jones AM, Presiding Officer for the National Assembly for Wales

Wales Governance Centre and the Constitution Unit

Friday 23rd February 2018, 11:00-13:00, Media Briefing Room, Senedd

In October the Constitution Unit launched an Independent Commission on Referendums, to review the role of referendums in British democracy and consider how their rules and practice could be improved. The Commission is meeting monthly, and intends to report in the summer of 2018. At this seminar the chair and members of the Commission will discuss their task, how they are setting about it, and the input they need from other experts and the public to ensure the Commission draws on the widest possible evidence base. They will make particular reference to recent Welsh experience of referendums.

Speakers:

Sir Joe Pilling, Chair of the Commission

Dr Alan Renwick, Research Director for the Commission

Rt. Hon Dame Cheryl Gillan DBE MP, Former Secretary of State for Wales and Commission member

Professor Laura McAllister, Professor of Public Policy at Cardiff University's Wales Governance Centre


We look forward to welcoming you to this event.
Y Comisiwn Annibynnol ar Refferenda: pwy, beth, pam a sut

Noddir gan Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Canolfan Llywodraethiant Cymru a'r Constitution Unit

Dydd Gwener, 23 Chwefror 2018, 11:00-13:00, Ystafell y Cyfryngau, Y Senedd

Ym mis Hydref lansiodd Uned y Cyfansoddiad Gomisiwn Annibynnol ar Refferenda, i adolygu rôl refferenda yn nemocratiaeth Prydain ac i ystyried sut gellid gwella eu rheolau a'u hymarfer. Mae’r Comisiwn yn cwrdd yn fisol, ac yn bwriadu adrodd yn haf 2018. Yn y seminar hwn bydd y Cadeirydd ac aelodau'r Comisiwn yn trafod eu tasg, sut maent yn mynd ati, a’r mewnbwn y mae arnynt ei angen gan arbenigwyr eraill a’r cyhoedd i sicrhau bod y Comisiwn yn tynnu ar y sylfaen ehangaf bosibl o dystiolaeth. Byddant yn cyfeirio’n benodol at brofiad diweddar Cymru o refferenda.

Siaradwyr:

Syr Joe Pilling, Cadeirydd y Comisiwn

Dr Alan Renwick, Cyfarwyddwr Ymchwil y Comisiwn

Y Gwir Anrhydeddus Fonesig Cheryl Gillan DBE AS, cyn-Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac aelod o’r Comisiwn

Yr Athro Laura McAllister, Athro mewn Polisi Cyhoeddus a Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd


Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r digwyddiad hwn.

Share with friends

Date and Time

Location

Media Briefing Room, Senedd

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved