Free

The Internet of Things Workshop - A Playground for Ideas Part 1 ( of 2)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Llandrillo Menai College

Safle Glynllifion, Clynnog Rd

Penygroes

Caernarfon, Gwynedd LL545DU

Event description

Description

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg Fferm Glynllifon a menter Gwynedd Ddigidol Cyngor Gwynedd i dreialu'r dechnoleg newydd hon a gweld beth yw'r manteision ar gyfer ffermwyr.

Arloesi Gwynedd Wledig are working in partnership with Glynllifon Farm College and Gwynedd Council's enterprise 'Digital Gwynedd' to trial this new technology and see what the potential benefits could be for farmers.

Gan ddefnyddio'r dechnoleg LoRa WAN diweddaraf, bydd y prosiect hwn yn darparu cyfleoedd pellach ar gyfer defnyddio'r 'Rhyngrwyd o Bethau' mewn ardaloedd lle nad oedd hyn yn ymarferol o'r blaen oherwydd cyflymder band eang araf.

Using the latest LoRa WAN technology, this project will provide further opportunities for using the Internet of Things in areas where this was previously unviable due to slow broadband speeds.

Mae'r gweithdy yma am ddim ac yn un o ddau weithdy (bydd yr ail yn cymryd lle ar y diwrnod canlynol) yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am botensial LoRaWAN / 'Rhyngwryd o Bethau', gan weld rhai enghreifftiau ar Fferm Glynllifon, ac yn dangos sut gall hyn helpu eich busnes. Nid oes angen i ddod ag unrhyw beth gyda chi heblaw eich dychymyg a chwilfrydedd.

This free workshop is one of two that will take place ( the second will be on the following day) is suitable for anybody interested in learning about the potential of LoRaWAN / Internet of Things, seeing some real examples on Glynllifon Farm, and figuring out how it can help your business. You do not need to be a technical whizz, or bring anything with you other than your imagination and curiosity.

*Mae'r gweithdy yma yn cynnwys cinio a lluniaeth*

*Workshop includes refershments and lunch*.

Share with friends

Date and Time

Location

Coleg Llandrillo Menai College

Safle Glynllifion, Clynnog Rd

Penygroes

Caernarfon, Gwynedd LL545DU

Save This Event

Event Saved