Free

The Mirror Trap / Magl y Ddrych

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
The Mirror Trap is a short headphone play/experience/installation/horror story about psychology and quantum physics.

About this event

Paul Gato has been through a lot. He has been signed off from the university again. His colleagues say he has not been himself. He has been sending them e-mails filled with ramblings and Feynman diagrams. He said, “There is nothing more dangerous than being trapped between mirrors”. Paul might be losing his mind, but he might still be right. Dare you take part in his final experiment?

An online immersive experience for headphones and a mirror. The Mirror Trap is a short headphone play/experience/installation/horror story about psychology and quantum physics. Previous audience members have described it as "weird", "trippy", "deeply unsettling" and "terribly sad". It is quite meditative in tone, so don't expect any jump scares. Some viewers may find some of the content triggering. After the show, its creator, Simon Watt, will be joined by special guests to discuss what you have experienced.

How will it work?

All ticket holders will be contacted with details of how to access the Zoom link and instructions on how to take part, prior to the event.

Do I need anything to take part?

To get the most out of this event it is recommended that you have the following:

· a whiteboard marker (non-permanent)

· headphones

- a mirror, at least large enough to see all your face, that you can look into while taking part.

Running time: 45 minutes (including post-show Q&A)

Please note: The show features loss, car accidents, suicide and uses psychological illusions which can prompt disturbing visions.

Further information for this event

You will need Zoom software and a Zoom account to access this event. You will be sent the link to join this workshop along with all additional information two days before the event. To help with safeguarding, we ask you not to share the Zoom link anywhere online.

Age: This event is suitable for people aged 18 and over.

Please note that the video will be disabled for participants during this event however questions can be submitted to via the Q&A function at the bottom of the screen.

Safeguarding and welfare of participants is paramount to us and by registering for this event you agree to read & adhere to the Terms & Conditions for participants.

The Swansea Science Festival would like to collect the information requested by this form in order to manage registrations for the event. By providing this information about yourself, you are agreeing to the Festival's privacy statement, which can be found here.

You will only need to order 1 ticket for all attendees joining from one household to the webinars

---------------------------------------------------

Mae Paul Gato wedi wynebu llawer yn ei fywyd. Mae ar absenoldeb o'r Brifysgol eto. Mae ei gydweithwyr yn dweud nad ydyw wedi bod gant y cant. Mae wedi bod yn anfon e-byst atynt sy'n llawn rwtsh a diagramau Feynman. Meddai: "Does dim byd yn fwy peryglus na chael eich maglu rhwng drychau." Efallai bod Paul yn colli ei feddwl, ond efallai ei fod dal i fod yn gywir. Ydych chi'n mynd i gymryd rhan yn ei arbrawf olaf?

Profiad ymdrwythol ar-lein ar gyfer clustffonau a drych. Mae'r Mirror Trap yn stori chwarae clustffonau/ profiad/ gosodiad/ arswyd fer am seicoleg a ffiseg gwantwm. Mae aelodau cynulleidfaoedd blaenorol wedi'i ddisgrifio fel "od", "tripio", "hynod annifyr" ac yn "hynod drist". Mae'n eithaf myfyriol ei naws, felly peidiwch â disgwyl cael braw. Efallai bydd rhai gwylwyr yn meddwl bod y cynnwys yn sbardun. Ar ôl y sioe, bydd gwestai gwadd yn ymuno â chrëwr y sioe, Simon Watt, i drafod yr hyn rydych wedi'i brofi.

Sut fydd yn gweithio?

Cyn y digwyddiad, anfonir manylion sut i gael mynediad at ddolen Zoom a chyfarwyddiadau at yr holl ddeiliaid tocynnau o ran sut i gymryd rhan.

A oes angen unrhyw beth arnaf i gymryd rhan?

I wneud y gorau o'r digwyddiad, argymhellir bod gennych y pethau canlynol:

·marciwr bwrdd gwyn

·clustffonau

· drych sydd yn ddigon mawr i weld eich wyneb cyfan, fel y gallwch edrych iddo wrth gymryd rhan.

Amser rhedeg: 45 munud (gan gynnwys sesiwn holi ac ateb ar ôl y sioe).

Nodwch: Mae’r sioe yn cynnwys colled, damweiniau car, hunanladdiad, ac mae’n defnyddio rhithiau seicolegol sy’n gallu achosi syniadau annifyr.

Gwybodaeth bellach am y digwyddiad

Bydd angen meddalwedd Zoom a chyfrif Zoom arnoch i gael mynediad i'r digwyddiad hwn. Anfonir y ddolen atoch i ymuno â'r gweithdy hwn dau ddiwrnod cyn y digwyddiad. Er mwyn diogelwch, gofynnwn i chi beidio â rhannu'r ddolen unrhywle ar-lein.

Oedran: Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer unrhyw un dros18 oed

Sylwer, caiff y fideo ei analluogi ar gyfer cyfranogwyr yn ystod y digwyddiad hwn, fodd bynnag, gellir cyflwyno cwestiynau trwy’r swyddogaeth Holi ac Ateb ar waelod y sgrîn.

Mae diogelwch a lles cyfranogwyr yn hollbwysig i ni a thrwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych chi’n cytuno i ddarllen yr Amodau a’r Telerau ar gyfer cyfranogwyr a glynu wrthynt.

Hoffai Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe gasglu’r wybodaeth y gofynnir amdani ar y ffurflen hon er mwyn rheoli cofrestriadau ar gyfer y digwyddiad. Trwy ddarparu’r wybodaeth hon, rydych chi’n cytuno â datganiad preifatrwydd yr Ŵyl.

Dim ond 1 tocyn y bydd angen i chi ei archebu ar gyfer yr holl fynychwyr sy'n ymuno o un cartref

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser Swansea Science Festival 2021

Organiser of The Mirror Trap / Magl y Ddrych

Save This Event

Event Saved