Sales Ended

The new urban food agenda: addressing global challenges, developing place-b...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Council Chamber

Glamorgan Building

King Edward VII Ave

Cardiff

CF10 3NN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This event is co-hosted by the Sustainable Places Research Institute and Cardiff University's School of Geography and Planning and is linked to the workshop The role of cities in delivering food security and sustainability outcomes: a social-ecological perspective.

In a context of increasing urbanization, cities have become key sites to transform our current food system in order to deliver good food for all. More broadly, the urban has been signalled as the key site for revolution where transformation of nature becomes most visible, both in its physical form and its socio-ecological consequences; and, therefore, a key space to reshape food system dynamics.

This event brings together international experts to reflect on a decade of urban food policy, and identify key levers to deepen and broaden a transformative urban food agenda.

The first panel will collectively discuss the role of cities in reproducing but also transforming the food system. Through examples of pioneering cities, the speakers will reflect on how cities have become key actors in the food policy arena. Specifically, they will analyse the impact of specific policies in improving or hindering sustainability and food security outcomes, highlighting good practices, enabling mechanisms but also failures.

The second panel will reflect on how cities are actively shaping, and being shaped by, global food system dynamics. This will include analysing the increasing interconnectedness of urban food policies through the emergence and expansion of national and international city networks such as the Milan Food Policy Pact, global and national networks. Key questions addressed by panellists will include how cities can contribute to transform national, European and international food governance dynamics and who are the key agents and process that can support those transformations.

The day will finish with an open debate to identify what’s next in the development of a global and transformative urban food agenda.

This event is funded by the Ser Cymru II Fellowship Programme.

Agenda:

14:30 Introduction and welcome to Cardiff University – Professor Terry Marsden
14:40 Introduction of the first panel – Chair Professor Kevin Morgan
14:45 Dr. Nevin Cohen (City University of New York) Food Policy in New York City Since 2008: Lessons for the Next Decade
15:15 Dr. Jane Battersby (University of Cape Town, African Center for Cities) Food insecurity in African cities: The necessity and challenge of food sensitive planning in Cape Town
15:45 Professor Tim Lang (City University of London) The London Food Policy Journey: opportunities and challenges to refashion food systems in the Brexit era
16:15 Debate
16: 35 Coffee break
16:55 Introduction to the second panel – Chair Professor Terry Marsden
17:00 Dr. Ana Moragues-Faus (Cardiff University) The emergence of food city networks: trans-local governance for sustainable food security
17:30 Professor Harriet Friedmann (University of Toronto) Metabolisms of global cities: A food regimes perspective on food systems’ transformations
18:00 Discussant Professor Mançano Fernandes (Universidade Estadual Paulista) A critical perspective on urban and rural transformations
18:30 Debate
19:00 Closure – Dr. Ana Moragues-Faus

Yr agenda fwyd drefol newydd: mynd i’r afael â heriau byd-eang, datblygu datrysiadau sy’n seiliedig ar le

Cynhelir y digwyddiad hwn ar y cyd gan y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy ac Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd ac mae’n gysylltiedig â’r gweithdy ‘The role of cities in delivering food security and sustainability outcomes: a social-ecological perspective’.

Yng nghyd-destun trefoli cynyddol, mae dinasoedd wedi dod yn safleoedd allweddol ar gyfer trawsnewid ein system fwyd i gynnig bwyd da i bawb. Yn fwy cyffredinol, mae’r ardal drefol wedi’i nodi fel safle allweddol ar gyfer chwyldro lle daw trawsnewidiad natur i’r amlwg yn gliriach nag yn unrhyw le arall, ar ei ffurf ffisegol ac o ran ei oblygiadau ecolegol-gymdeithasol; ac, felly, mae’n lle allweddol ar gyfer ailffurfio deinameg y system fwyd.

Mae’r digwyddiad hwn yn dod ag arbenigwyr rhyngwladol ynghyd i ystyried degawd o bolisi bwyd trefol a nodi sbardunau allweddol i ddyfnhau ac ehangu’r agenda fwyd drefol.

Bydd y panel cyntaf, gyda’i gilydd, yn trafod rôl dinasoedd yn atgynhyrchu ond hefyd yn trawsnewid y system fwyd. Drwy dynnu sylw at enghreifftiau o ddinasoedd arloesol, bydd y siaradwyr yn ystyried sut mae dinasoedd wedi dod yn endidau allweddol yn y maes polisi bwyd. Yn benodol, byddant yn dadansoddi effaith polisïau penodol yn gwella neu amharu ar gynaliadwyedd a chanlyniadau diogelwch bwyd, gan dynnu sylw at arferion da, dulliau galluogi a methiannau hefyd.

Bydd yr ail banel yn ystyried sut mae dinasoedd yn siapio ac yn cael eu siapio’n weithredol gan ddeinameg y system fwyd fyd-eang. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddi’r rhyng-gysylltiadau cynyddol o ran polisïau bwyd trefol drwy ddyfodiad ac ehangiad rhwydweithiau dinasoedd cenedlaethol a rhyngwladol, fel Pact Polisi Bwyd Milan, a rhwydweithiau byd-eang a chenedlaethol. Ymysg y cwestiynau allweddol y bydd y panelwyr yn eu gofyn fydd sut y gall dinasoedd gyfrannu at drawsnewid y ddeinameg genedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol o ran llywodraethu bwyd a phwy yw’r asiantau a beth yw’r prosesau allweddol a all gefnogi’r trawsnewidiadau hynny.

Bydd y diwrnod yn gorffen gyda thrafodaeth agored i nodi’r camau nesaf yn natblygiad agenda fwyd drefol fyd-eang a thrawsnewidiol.

Ariennir y digwyddiad hwn gan Raglen Cymrodoriaeth Sêr Cymru II.

Agenda:

14.30: Cyflwyniad a chroeso i Brifysgol Caerdydd
14.40: Cyflwyno’r panel cyntaf - Dan gadeiryddiaeth yr Athro Kevin Morgan
14.45: Dr. Nevin Cohen (City University Efrog Newydd) Polisi Bwyd yn Efrog Newydd ers 2008: Gwersi ar gyfer y Ddegawd Nesaf
15.15: Dr. Jane Battersby (Prifysgol Cape Town, Canolfan Dinasoedd Affrica) Ansicrwydd bwyd mewn dinasoedd Affricanaidd: Angenrheidrwydd a heriau cynllunio bwyd sensitif yn Cape Town
15.45: Yr Athro Tim Lang (City University Llundain) Taith Polisi Bwyd Llundain: cyfleoedd a heriau i ailwampio systemau bwyd yn oes Brexit
16.15: Trafodaeth
16.35: Egwyl goffi
16.55: Cyflwyno’r ail banel - Dan gadeiryddiaeth yr Athro Terry Marsden
17.00: Dr. Ana Moragues-Faus (Prifysgol Caerdydd) Dyfodiad rhwydweithiau bwyd dinasoedd: llywodraethu traws-leol ar gyfer diogelwch bwyd cynaliadwy
17.30: Yr Athro Harriet Friedmann (Prifysgol Toronto) Metabolaeth dinasoedd byd-eang: Metabolaeth fel trosiad defnyddiol ar gyfer cynaliadwyedd trefol
18.00: Dr. Tara Garnett (Prifysgol Rhydychen) Systemau bwyd cynaliadwy a’r cyswllt â dinasoedd
18.30: Trafodaeth
19.00: Diwedd

Share with friends

Date and Time

Location

Council Chamber

Glamorgan Building

King Edward VII Ave

Cardiff

CF10 3NN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved