The Pirates of Penzance at The Kymin Gardens by Illyria

The Pirates of Penzance at The Kymin Gardens by Illyria

Actions and Detail Panel

From £13.52

Date and time

Location

The Kymin

Beach Road

Penarth

CF64 1JX

United Kingdom

View map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

The classic Pirates of Penzance by Illryia at The Kymin Gardens

About this event

Event: Illyria presents The Pirates of Penzance, at The Kymin Gardens

Date: Thursday 25th August 2022

Time: 7.00pm (doors open 6.00pm)

Venue: The Kymin Gardens

Ticket: Adult: £18.00, Child (under 12yrs) £12.00 - booking fees apply

Join Illyria for an amazing outdoor theatre production of The Pirates of Penzance on the beautiful Kymin garden.

Frederick, apprenticed to the Pirates since a child, learns that he was born in a leap year on 29th February, and that he is contracted to the Pirate King until his 21st BIRTHDAY, not his 21st year. With only the inept Penzance constabulary to protect him, how will he resist being forced to endure a life of crime until he is 84 - and will his sweetheart, Mabel, wait for him that long?

With hilarious melodrama, sharp satire and glittering wit, The Pirates of Penzance is as fresh as if it had been written today. It is packed-full of memorable songs such as To be a Pirate King!, Modern Major General and A Policeman's Lot is Not a Happy One.

Bring your picnic and settle down for a fantastic night of fun, laughter, and those well-known hilarious songs!

Running time (approx.): 2hrs 10mins (including 20 minute interval)

Notes: Please bring low-backed chairs or blankets and dress warm! You are welcome to bring a picnic (no BBQs sorry). Light refreshments will be available. There is no shelter if wet. No gazebos or large garden parasols permitted. Umbrellas are not permitted unless you are seated in the back row and dogs other than assistance dogs are not permitted.

There is no car parking at this venue.

Terms & Conditions: Only severe thunderstorms will stop the performance and every effort will be made to re-start. Illyria will make every effort to complete the performance and reserve the right to stop and start the action as required. Performances are never cancelled or abandoned before the advertised starting time and then only in the event of severe weather. Please note that we cannot give refunds for cancellation or abandonment as a result of weather. Tickets are non-refundable unless the event is cancelled by the organiser for reasons other than the weather.

Cancellation in the event of dangerous weather only when performance will be rescheduled. Tickets are non-refundable.

Digwyddiad: Illyria yn cyflwyno The Pirates of Penzance, yng Ngerddi’r Cymin

Dyddiad: Dydd Iau 25 Awst 2022

Amser: 7.00pm (drysau’n agor am 6.00pm)

Lleoliad: Gerddi'r Cymin

Tocyn: Oedolion: £18.00, Plant (dan 12 oed) £12.00 - ffioedd archebu yn berthnasol

Ymunwch â Illyria am gynhyrchiad theatr awyr agored anhygoel o The Pirates of Penzance yng ngardd prydferth y Cymin.

Mae Frederick, sy'n brentis i'r Môr-ladron ers yn blentyn, yn dysgu ei fod wedi'i eni mewn blwyddyn naid ar 29 Chwefror, a'i fod wedi'i gontractio i Frenin y Môr-ladron tan ei BEN-BLWYDD yn 21 oed, nid ei 21ain flwyddyn. Gyda dim ond cwnstabliaeth diffaith Penzance i'w amddiffyn, sut y bydd yn gwrthsefyll cael ei orfodi i ddioddef bywyd o droseddu nes ei fod yn 84 oed - ac a fydd ei gariad, Mabel, yn aros amdano mor hir â hynny?

Gyda melodrama doniol, dychan siarp a ffraethineb gwych, mae The Pirates of Penzance fel pe bai wedi'i ysgrifennu heddiw. Mae'n llawn caneuon cofiadwy fel To be a Pirate King!, Modern Major General a A Policeman's Lot is Not a Happy One.

Dewch â phicnic a mwynhewch noson wych o hwyl, chwerthin, a'r caneuon doniol adnabyddus hynny!

Hyd y perfformiad (yn fras): 2 awr 10 munud (gan gynnwys egwyl o 20 munud).

Nodiadau:

Dewch â chadeiriau â chefn isel neu flancedi a gwisgwch yn gynnes! Mae croeso i chi ddod â phicnic (dim barbeciws mae’n ddrwg gennym). Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Nid oes cysgod os yw'n wlyb. Dim gasebos na pharasolau gardd mawr. Ni chaniateir ymbarelau oni bai eich bod yn eistedd yn y rhes gefn ac ni chaniateir cŵn heblaw cŵn cymorth.

Nid oes maes parcio yn y lleoliad hwn.

Telerau ac Amodau:

Dim ond stormydd mellt a tharanau difrifol fydd yn atal y perfformiad a gwneir pob ymdrech i ail-ddechrau. Bydd Illyria yn gwneud pob ymdrech i gwblhau'r perfformiad ac mae’n cadw'r hawl i stopio a dechrau yn ôl yr angen. Ni chaiff perfformiadau byth eu canslo na'u hatal cyn yr amser cychwyn a hysbysebir ac yna dim ond os bydd tywydd garw. Sylwch na allwn roi ad-daliadau am ganslo neu atal o ganlyniad i'r tywydd. Ni ellir ad-dalu tocynnau oni bai bod y trefnydd yn canslo'r digwyddiad am resymau heblaw'r tywydd.

Canslo os bydd tywydd peryglus dim ond pan fydd perfformiad yn cael ei aildrefnu. Ni ellir ad-dalu tocynnau.

Share with friends