The Secrets of Mummification/Cyfrinachau Mymï

The Secrets of Mummification/Cyfrinachau Mymï

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Oriel Science

21 Castle Street

Swansea

SA1 5AE

View map

How did an Ancient Egyptian claim their place in the afterlife?

About this event

How did an Ancient Egyptian claim their place in the afterlife? Their loved ones had to follow all the right rituals.

It took thousands of years to develop the science behind mummification. In other words, not all mummies were created equal.

We’ll learn about the importance the process held in Egyptian culture, the steps involved in making mummies – and the scientific lessons we still use today!

Travel back in time to take part in this ancient tradition!

Additional Information

Workshop length: 45 mins to 1 hour

Age: This event is suitable for people aged 5 and over. Please note that all participants must be accompanied by a parent/guardian throughout the session.

You will require 1 ticket per 'bubble', max of 6 people per bubble.

Safety Measures

Your safety is our top priority so that’s why we’ve put in place several Covid-19 safety measures throughout our venue.

All we ask of you when you visit us is that you:

  • Wear a face covering (if you are exempt from wearing one we will require proof upon entry)
  • Sanitise your hands on entry (sanitiser is provided)
  • Adhere to social distancing and follow our one way system

If you, or anyone in your household start to display symptoms of Covid-19 you should not attend the event and notify us of this immediately.

Safeguarding and welfare of participants is paramount to us and by registering for this event you agree to read & adhere to the Terms & Conditions for participants.

The Swansea Science Festival would like to collect the information requested by this form in order to manage registrations for the event. By providing this information about yourself, you are agreeing to the Festival's privacy statement, which can be found here.

__________________________________

Cyfrinachau Mymï

Sut roedd pobl yr Hen Aifft yn sicrhau eu lle yn y bywyd tragwyddol? Roedd yn rhaid i’w hanwyliaid ddilyn yr holl ddefodau cywir.

Cymerodd filoedd o flynyddoedd i ddatblygu’r wyddoniaeth y tu ôl i fymïo. Mewn geiriau eraill, ni chafodd pob mymi ei greu’n gyfartal.

Byddwn ni’n dysgu am bwysigrwydd y broses yn niwylliant Eifftaidd, y camau i’w dilyn ar gyfer creu mymi – a’r gwersi gwyddonol sy’n cael eu defnyddio hyd heddiw!

Teithiwch yn ôl mewn amser i gymryd rhan yn y traddodiad hynafol hwn!

Gwybodaeth bellach am y digwyddiad

Hyd y Digwyddiad: 45 Munud - 1 awr

Oedran: Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer unrhyw un dros 5 oed (rhaid i bob cyfranogwr o dan 18 oed fod yng nghwmni rhiant/ gwarcheidwad trwy gydol y sesiwn)

Bydd angen 1 tocyn i bob 'swigen', uchafswm o 6 o bobl yn y swigen.

Mesurau Diogelwch

Eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth felly dyna pam rydyn ni wedi rhoi sawl mesur diogelwch Covid-19 ar waith ledled ein lleoliad.

Y cyfan yr ydyn ni’n ei ofyn gennych chi pan fyddwch chi’n ymweld â ni yw’r canlynol:

  • Gwisgwch orchudd wyneb. Os ydych chi wedi'ch eithrio, bydd angen tystiolaeth o hyn wrth ichi fynd i mewn
  • Diheintiwch eich dwylo wrth ichi fynd i mewn (bydd offer yno ichi wneud hyn!)
  • Cydymffurfiwch â phellter cymdeithasol a dilynwch ein system unffordd

Os byddwch chi, neu unrhyw un yn eich cartref yn dechrau arddangos symptomau Covid-19, ni ddylech fynychu'r digwyddiad a dylech rhoi gwybod i ni am hyn ar unwaith.

Mae diogelwch a lles cyfranogwyr yn hollbwysig i ni a thrwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn rydych chi’n cytuno i ddarllen yr Amodau a’r Telerau ar gyfer cyfranogwyr a glynu wrthynt.

Hoffai Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe gasglu’r wybodaeth y gofynnir amdani ar y ffurflen hon er mwyn rheoli cofrestriadau ar gyfer y digwyddiad. Trwy ddarparu’r wybodaeth hon, rydych chi’n cytuno â datganiad preifatrwydd yr Ŵyl.

Save This Event

Event Saved