Free

The Spectrum Project: Promoting the importance of healthy relationships to...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

School of Social Sciences, Cardiff University, Glamorgan Building

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3NN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

A free workshop for Teachers, Social Workers, Education or Social Science students.

The Spectrum project is a specialist awareness raising, preventative bilingual educational programme which has been successfully delivering sessions in schools across Wales for over 12 years on issues relating to all aspects of VAWDASV, employing qualified teachers to carry out school delivery. It combats issues related to VAWDASV in primary and secondary schools across all geographical areas of Wales using a blend of face to face and digital delivery channels, therefore linking with many aspects of the priorities outlined in the VAWDASV Act and Strategy including:

• Arrangements for the prevention of gender-based violence, domestic abuse and sexual violence;

• Arrangements for the protection of victims of gender-based violence, domestic abuse and sexual violence;

• Support for people affected by gender-based violence, domestic abuse and sexual violence.

Spectrum helps schools and their communities to embed a Whole School Approach (WSA) to tackling VAWDASV. This is an all-encompassing approach advocated in Welsh Government’s Whole Education Approach to VAWDASV and goes much further than other less comprehensive programmes. All Spectrum sessions link to PSE, Literacy and Numeracy Frameworks.

The core aims of the Spectrum Project are to:

• Facilitate schools to implement and embed a Whole School Approach to tackling VAWDASV

• Enable children, young people and the community to recognise and avoid abusive relationships

• Improve the school and community’s ability to identify and support at risk pupils

• Improve the school’s ability to manage situations post-identification

Spectrum provides a preventative approach to a wide range of individuals as it is designed for and delivered to children, young people, school staff and governors, also encompassing specific community groups such as parents. The project also links with and signposts to other projects delivered by Hafan Cymru and a variety of partner agencies and individuals to ensure a partnership approach and timely signposting to support for victims where necessary.

#Spectrumworkshop

********************************************

Prosiect Sbectrwm: Hyrwyddo pwysigrwydd perthnasoedd iach i blant, pobl ifanc ac oedolion

Gweithdy am ddim i Athrawon, Gweithwyr Cymdeithasol, neu fyfyrwyr Addysg a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Rhaglen addysgol ddwyieithog arbenigol i godi ymwybyddiaeth yw Prosiect Sbectrwm sydd wedi bod yn cyflawni sesiynau’n llwyddiannus mewn ysgolion ar draws Cymru am dros 12 mlynedd ar bynciau sy’n ymwneud â phob agwedd ar VAWDASV, gan gyflogi athrawon cymwysedig i gyflwyno’r ddarpariaeth mewn ysgolion. Aiff i’r afael â materion sy’n ymwneud â VAWDASV mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws pob ardal ddaearyddol o Gymru gan ddefnyddio cymysgedd o sianeli darparu wyneb yn wyneb a digidol. Cysyllta o’r herwydd â nifer o agweddau a amlinellir yn y Ddeddf VAWDASV a Strategaeth gan gynnwys:

• Trefniadau ar gyfer atal trais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol;

• Trefniadau ar gyfer amddiffyn dioddefwyr trais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol;

• Cymorth ar gyfer pobl yr effeithir arnynt gan drais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol;

Mae Sbectrwm yn helpu ysgolion a’u cymunedau i fabwysiadu Dull Ysgol Gyfan (WSA) i fynd i’r afael â VAWDASV. Dyma ddull hollgynhwysol a argymhellir gan Ddull Addysg Gyfan Llywodraeth Cymru parthed VAWDASV ac aiff yn bellach o lawer na rhaglenni llai cynhwysfawr. Mae holl sesiynau Sbectrwm yn ymgysylltu ag ABCH, Fframweithiau Llythrennedd a Rhifedd.

Amcanion craidd Prosiect Sbectrwm yw:

• Hwyluso gweithredu gan ysgolion i sefydlu ac ymgorffori Dull Ysgol Gyfan i fynd i’r afael â VAWDASV

• Galluogi plant, pobl ifanc a'r gymuned i gydnabod ac osgoi cydberthnasau difrïol

• Gwella gallu’r ysgol a’r gymuned i ganfod a chefnogi disgyblion sydd mewn perygl.

• Gwella gallu'r ysgol i reoli sefyllfaoedd ar ôl canfod risg

Mae Sbectrwm yn darparu dull ataliol i ystod eang o unigolion am ei fod wedi’i ddylunio ar gyfer plant, pobl ifainc, staff ysgol a llywodraethwyr a’i gyflwyno iddyn nhw. Hefyd, cwmpasa grwpiau cymunedol penodol megis rhieni. Mae'r prosiect hefyd yn ymgysylltu â phrosiectau eraill a gyflwynir gan Hafan Cymru ac ystod o asiantaethau partner ac unigolion eraill i sicrhau dull cydweithredol a chyfeirio amserol ar gyfer dioddefwyr trais lle bo angen.


#Spectrumworkshop

Share with friends

Date and Time

Location

School of Social Sciences, Cardiff University, Glamorgan Building

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3NN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved