Free

THIRD EDUCATIONAL CONFERENCE-BELFAST 2020

Event Information

Location

Location

Conor Lecture Theatre, Ulster University Belfast Campus

Conor Lecture Theatre Ulster University

25-51 York Street

Belfast

BT15 1ED

United Kingdom

View Map

Event description
‘UNITED GOOD PRACTICE-FUTURE CERTAINTY IN EDUCATION IN AN UNCERTAIN WORLD OF CHANGES’ THIRD EDUCATIONAL CONFERENCE, Belfast Program incl.

About this Event

ПРОГРАМА- PROGRAM ( работно копие/ provisional copy)

„ОБЕДИНЕНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ – СИГУРНО БЪДЕЩЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО, В НЕСИГУРНИЯ СВЯТ НА ПРОМЕНИТЕ”

ТРЕТА ОБРАЗОВАТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, БЕЛФАСТ, СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

‘UNITED GOOD PRACTICE – FUTURE CERTAINTY IN EDUCATION IN AN UNCERTAIN WORLD OF CHANGE’

THIRD EDUCATIONAL CONFERENCE, Belfast

ПРОГРАМА – PROGRAMME ( работно копие/ provisional copy)

27 февруари – 1 март 2020

27 FEBRUARY – 1 MARCH 2020

По проект на Асоциация „Българска култура и образование”-Северна Ирландия.

Съорганизатори: Министерство на образованието и науката - България, Асоциация „Инженери за Ирландия Северен регион”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Асоциация на българските училища в чужбина.

THURSDAY, 27TH FEB 2020

8:00-13:30 Посрещане и настаняване в Хотел РАМАДА, Белфаст. Arrival in Hotel RAMADA, Belfast.

Линк за резервация за нощувки в хотел Рамада, Белфаст Link: https://www.wyndhamhotels.com/en-uk/ramada/belfast-united-kingdom/ramada-belfast/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:19804&iata=00093796

14:00- Регистрация/ Check in

15:00- Посещение в Замъка Стормонт, Белфаст. Официален прием от Министъра на Северна Ирландия в сградата на Парламента Стормонт. Formal Reception hosted by a Minister from the Northern Ireland Executive.

( Тръгване от Хотел Рамада в 15:00ч. Преминаване през вход за сигурост пред Стормонт:15:20 ч. Начало на обиколката в замъка: 15:30 ч. Начало на официалния прием: 16:30-17:00ч, в зависимост от обиколката. Връщане в хотел Рамада: 18:30ч).

Специално за делегати от Министерството на Образованието, България, Пловдивски университет, Асоциация „Българска култура и образование”, Инжинери за Ирландия- Северен регион и Асоциацията на българските училища в чужбина.

Tour and Official Reception at Stormont hosted by a Minister, Belfast. Only for Designated Delegates from Bulgarian Ministry of Education, Plovdiv University, Association Bulgarian Culture and Education, Engineers Ireland Northern and Association of Bulgarian Schools Abroad.

(Leaving Ramada hotel at 3pm. Security check in at Stormont at 3.15pm. Stormont Castle Tour start: 3.30pm. Reception at Stormont 4.30-5pm (depends on tour). Returning to the Hotel at 18:30pm).

18:45- Кръгла маса с участието на МОН и ръководители на БУЧ, Хотел Рамада, Белфаст (Препоръчителна тема” Добри практики и иновативни методи в обучението по БЕЛ в БУЧ” Очакваме потвърждение от МОН и оставяме възможността за избор на темите от представителите на управителната власт и поверената дирекция на г-жа Михалевска). Round Table debate with Ministry of Education and representatives of Bulgarian Schools abroad, Conference room in Ramada Hotel, Belfast (TBC)

19:45-Свободна вечер. Free time

FRIDAY, 28th FEB 2020

Part 1: 8:00-9:00 Breakfast, Conference room Ramada Hotel

9:15- 17:00 Обучения на преподаватели от БУЧ (Модул „История”. Включени са две кафе-паузи и обяд)/ Training for BME teachers in Ramada Hotel, Belfast (two tea/coffee breaks and lunch included. Trainings are in Bulgarian Languаge)

9:00- 15:30 Модул 1 „История” д-р Мина Маринова и д-р Валентина Александрова/ Module 1: History, Dr Mina Marinova, Dr Valentina Aleksandrova

11:00-11:15 Кафе-пауза/ Tea/coffee break

11:15- Продължение на Модул 1/ Module 1 continued

13:00-14:00 Обяд/ Lunch (included)

14:00- 15:15 Модул 1-продължение/ Module 1 continued.

15:15- Tea/Coffee break

15:30-16:00-Модул 2 „ Преподаване на български език като чужд”, ПУ „Паисий Хилендарски”/ Module 2 “Teaching Bulgarian language as foreigner language”, “Paisii Hilendarski” University of Plovdiv

Преподаване на Български език зад граница - Споделени добри практики от учители зад граница.

Teaching Bulgarian language abroad - Good practice and shared experiences by Bulgarian teachers abroad.

Part 2: 16:30-20:45- Conor Lecture Theatre, Ulster University, Belfast

16:30-16:45 Официална регистрация и посрещане, Чай и кафе/ Registrations, Tea and coffee

16:45 - Поздравителни адреси / Introduction and Welcome speeches (5 minutes each) by:

• Dr. Michaela Keenan - Executive Dean for Education, Ulster University

• Government representative, Northern Ireland (Department for the Economy/ Department of Education- TBC)

• Prof. Dr Rumen Mladenov - Rector of Plovdiv University “Paisii Hilendarski”

• Anthony McCloy – Chair: Engineers Ireland Northern Region

• д-р Ирина Владикова- Председател на АБУЧ/ Chair of Association of Bulgarian Schools Abroad ( TBC)

• Г-жа Василка Димитрова, Председател/г-жа Магдалена Темелкова/, зам.председател АБКО (Mrs Vasilka Dimitrova, Chairperson/ Mrs Magdalena Temelkova, Vice Chair- Association Bulgarian Culture and Education/ V.Stefanova- Principal of First Bulgarian School in N.Ireland ( TBC)

17:15 - 17:35- Keynote Speaker

Mr Krasimir Valchev- Minister of Education, Bulgaria

17:35- 20:45 Презентации/ Presentations

17:35

1. „Какво прави правителството за етническите малцинства във връзка с образованието“, Г-жа Хедър Късинс, Департмент по Икономика в Северна ирландия/ „What the Government is doing for Ethnic Minorities in relation to Education“- Mrs Heather Cousins, Department for the Economy in Northern Ireland

17:55

2. Антони Мак Клой, Председател на Инжинери за Ирландия Северен регион/ Anthony McCloy, Chairperson of Engineers Ireland Northern Region - „Needs for STEM & Engineers to meet the skills Barometer for Northern Ireland“

18:05

3. „Преподаване и учене на италиански език в Северна Ирландия.”- Методики за преподаване на чужд език - д-р Федерика Ферриери, преподавател в Open Learning, Queen’s University, Belfast и Почетен консул за Италия в Северна Ирландия./ ‘Teaching and Learning Italian in Northern Ireland. An insight’- Methodology of teaching foreign language, Dr Federica Ferrieri, Tutor at Open Learning, Queen’s University Belfast and Honorary Consulate of Italy in Northern Ireland.

18:20

4. Създаване на двуезични образователни системи - модели и изводи - Building bilingual educational systems - models and conclusions,

Богданка Адаму, Бивш директор на Aduvie International School Abuja, Nigeria и бивш директор и съосновател на първото Кеймбридж училище в Молдова. Понастоящем Координатор на курса CAS в програмата IB в ЧГ Класик Пловдив/Bogdanka Adamu, Former Director of Aduvie International School Abuja, Nigeria and former Director and co-founder of the first Cambridge school, Heritage International School in Chisinau, Moldova; currently CAS Co-ordinator of the IB Programme in British International School “Classic” in Plovdiv.

18:35

5. „Опитът при работа с двуезични системи”

Боянка Иванова - бивш преподавател на двуезични деца имигранти в американското държавно училище "Будлонг" с 20 годишен стаж; основател и член на борда на директорите на българско училище" Джон Атанасов" Чикаго; съучредител на Асоциацията на българските училища в чужбина / Воуаnка Ivanova - former Bilingual teacher in the L. A. Budlong school in Chicago with 20 years of experience; founder and School Board member of the Bulgarian school John Atanasov in Chicago; cofounder and Board member of the Association of Bulgarian Schools Abroad.

18:50

6. Гл.експерт Галина Дреновска и гл.експерт Александра Бойчева, Министерство на образованието, България. ( Темата на презентацията очаква потвърждение) / Ms. Galina Drenovska Senior Expert Gaina Drenovska and Ms. Aleksandra Boycheva, Senior Expert Aleksandra Boycheva, Ministry of Education, Bulgaria.

19:05

7. Г-жа Наталия Михалевска, Директор дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ ( Темата за презентацията очакваме да се съгласува с представител от МОН) / Ms. Nataliya Mihalevska, Director of the Office for Education for Bulgarians abroad and school networks.

19:20

8. Зам.-Ректор Мария Стоянова и зам.-Ректор Проф.дпн Р.Танкова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” ( Темите очакват потвърждение) / Assoc.Prof. Mariya Stoyanova, Vice-Rector (Study Activities) and Prof. D.Sc, PhD Vice-Rector Rumyana Tankova (Monitoring, managing and academic staff), Plovdiv University.

19:35

9. „Сравнителна средновековна история: България- Англия”, Асоциация на българските училища в чужбина АБУЧ (Д-р Валентина Александрова, г-жа Снежина Мечева- говорител на АБУЧ, директор на БУ „Иван Станчов”, Лодон) / “Comparative Medieval History: Bulgaria-England”, Association of the Bulgarian Schools Abroad (ABSA) – Dr Valentina Aleksandrova, Ms. Snezhina Mecheva – speaker on behalf of ABSA, Principal of the Bulgarian School Ivan Stanchov in London.

19:45

10. „Опитът на платформата Училището БГ при организиране на дистанционно обучение в БНУ”- г-н Емил Стоянов, „Център за образователни инициативи” ООД / ‘The experience of the BG School platform in organizing distance learning at Bulgarian Schools abroad’, Mr. Emil Stoyanov, Centre for Educational Initiatives Ltd

20:05

11. Тема: "Опазването на природното наследство на България в обучението по география в училищата в чужбина"/ доц. Боян Кулов, Българска академия на науките, ръководител „Публични комуникации”, Национална научна програма „Околна среда” и СУ „Климент Охридски”, координатор „Трансфер на знания и връзки с бизнеса”, Център за върхови постижения „Наследство БГ” и почетен член на АБУЧ.

Представена от Доц. Биляна Борисова, Зам. Декан по научно-изследователската и международната дейност на Геолого-географския факултет (ГГФ) към Софийския университет (СУ) "Климент Охридски" /

Name of presentation: „Protection of the Natural Heritage of Bulgaria in Teaching Geography in the Bulgarian Schools Abroad”, Associate Professor Boyan Kulov, Bulgarian Academy of Sciences, Public Relations Co-ordinator for the National Research Program "Environmental Protection and Natural Hazards", Sofia University "St. Kliment Ohridski", Co-ordinator "Transfer of Knowledge and Business Relations" at the Centre of Excellence "HeritageBG" and Honourable Member of the Association of Bulgarian Schools Abroad. Presented by Ass.Prof. Bilyana Borisova, Vice Dean of Research and International Affairs of the Faculty of Geology and Geography at Sofia University ‘Kliment Ohridski’.

20:25

12. Department of Education /The executive office/ Government representatives (TBC -Очакваме потвърждение за темата и имената на представителите от Департмента по образование, Управителната власт, и Държавните представители. Политическата обстановка не ни позволява да посочим имена преди официалното становище на тези институции.)

20:45- Закриване на официалните презентации.

21:30- Официална вечеря на съорганизаторите / Dinner

SATURDAY, 29TH FEB 2020

8:00-9:00 Закуска, Хотел Рамада- Белфаст

9.30 – 17:00 Обучения на преподаватели от БУЧ Room BA-00-022, Ulster University, Belfast

9:30 - Презентация на тема „Българоирландски исторически връзки”- Д-р Робърт Ийди/ Presentation ‘Bulgarian Irish Historical Links ‘- Dr. Robert Eadie PhD

10:00 Модул 2 „Български език като чужд”, ПУ „Паисий Хилендарски

• „Преподаване на БЕ като чужд”. проф.д.п.н .Румяна Танкова, доц. д-р Елена Събева, ПУ „Паисий Хилендарски (Допълнителни теми- предстой да бъдат потвърдени)

• Практическо обучение от учители за учители, (Очакваме потвърждение)

12:30- Обяд/ lunch

Module 2 ‘Bulgarian language as foreign language’- Prof.PhD Rumyana Tankova, Associate Prof Dr Elena Sabeva

How to work with Resources and teaching A1- Teachers for teachers’ education training, (TBC)

17:30 Официална вечеря в Хотел Рамада за всички участници. / Official Reception and Dinner for all delegates and representatives, Hotel; Ramada- Belfast.

18:00 ч - Приветствено слово на министър Красимир Вълчев към всички участници в конференцията ( очаква потвърждение)

19:00ч - Специално участие на ученици от ПБУ “Иван Вазов”, Северна Ирландия:

• група по фолклорно пеене „Медени звънчета - Арма”

• група за изучаване на народен инструмент „Български ритми”.

• Група за народни танци „Весели крачета”, „Веселяци” и др.

Специални гости: Виктория Георгиева ( представител на България в Евровизия 2020), Самодейна група за народни танци и хора „Хляб и сол“.

SUNDAY, 1st MARCH 2020

8:00-9:00 Breakfast, Hotel Ramada Belfast

9:15-16:00 Обучение на преподаватели от БУЧ, Room BA-00-022, Ulster University, Belfast Training Module 3: Customs and cultural heritage

• 9:15- 12:00

• 9:15- „Предизвикателства при организацията и обучението по български хора в СГ „Хляб и сол“-Дъблин“. Презентация на г-н Слави Бегов, ръководите и основател на самодеен състав за народни танци и хора

• 9:30 Модул 3 „Традиции и културно наследство”, ПУ „Паисий Хилендарски”,

гл.ас.д-р Адриана Любенова

12:00- 13:00 Обяд

• 13:00- 16:00 – Обучение на преподаватели от БУЧ, “Център за образователни инициативи” ООД (за платформата на ПБУ „Иван Вазов”, гр. Арма).

„ Работа с електронна платформа и виртуална класна стая. Видове електронни ресурси в платформата на Училище БГ”, г-н Емил Стоянов, „Център за образователни инициативи” ООД/ ‘The experience of the BG School platform in organizing distance learning at Bulgarian Schools abroad’, Mr. Emil Stoyanov, Center for Educational Initiatives Ltd

NB!- Организаторите си запазват правото за промени в хода на конференцията. Тази програма не е окончателна и предстоят уточнения по нея. Културната програма на Министъра и Ректорите се подготвя и ще бъде изпратена при завършването й.

Important: The organisers of the event reserve their right to make changes to the conference programme while it’s ongoing. This is not the final version of the programme and more clarifications are to be done. The cultural programme for the Minister and the Rectors (Chancellors and Vice-Chancellors) is being prepared and it will be disseminated once it is finished.

Share with friends

Date and Time

Location

Conor Lecture Theatre, Ulster University Belfast Campus

Conor Lecture Theatre Ulster University

25-51 York Street

Belfast

BT15 1ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved