Free

Third Sector Equality and Human Rights Exchange - 30th March - North Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre

Junction Way

Conwy

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Asesu Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb – 12.30 tan 16:30 – 30 Mawrth 2017

Rydym yn parhau a’n rhaglen gwaith i godi ymwybyddiaeth o Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ymhlith y Trydydd Sector i annog sefydliadau i herio Cyrff Cyhoeddus yn adeiladol pan nad ydyn nhw’n cyflawni’u rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Yn y digwyddiad hwn byddwn yn canolbwyntio ar Asesu Effaith ar Gydraddoldeb. Byddwn yn dechrau drwy adolygu’r rhwymedigaethau a osodwyd ar y sector cyhoeddus, ac yna, ystyried beth sydd yn gwneud asesiad effaith dda, a thrafod sut orau i feirniadu asesiadau effaith yn adeiladol i symbylu gwelliannau i wasanaethau yn effeithiol.

Rydym yn cyflenwi’r sesiwn hon mewn partneriaeth â Diverse Cymru.

I bwy mae’r Digwyddiad?

Byddai’r digwyddiad yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd yn gweithio ar faterion cydraddoldeb a hawliau dynol o fewn y trydydd sector. Gallai’r digwyddiad hefyd fod o fudd i ymarferwyr cydraddoldeb sydd yn sicrhau ansawdd asesiadau effaith.

Y Manylion

Bydd y digwyddiad yn dechrau gyda chinio rhwydweithio o 12.30 a bydd yn para tan oddeutu 16.30. Rydym hefyd yn dangos ein darlith hawliau dynol flynyddol ar ffilm am 17:30 ar yr un diwrnod ac yn yr un man cyfarfod. Ar ôl y ddarlith byddwn yn cynnal trafodaeth panel C ac A ynghylch Hawliau Dynol a Mynediad i Gyfiawnder. Gallwch gofrestru i’r digwyddiad fan hyn.

Lle gallaf gysylltu â’r trefnwr ynglŷn ag unrhyw gwestiynau?

Ffoniwch 02920 447710 neu anfonwch e-bost i wales@equalityhumanrights.comAssessing Equality Impact Assessments – 12.30 till 16:30 – 30th March 2017

We are continuing our programme of work to raise awareness of the Public Sector Equality Duty among the Third Sector to encourage organisations to constructively challenge Public Bodies where they are not fulfilling their obligations under the Equality Act 2010.

At this event we will be focusing on Equality Impact Assessments. We will begin by reviewing the obligations placed on the public sector, and move on to consider what makes a good impact assessment and discuss how we can best critique impact assessments to effectively drive improvements to services.

We are delivering this session in partnership with Diverse Cymru.

Who is the Event for?

The event would be useful to anyone working on equality and human rights issues within the third sector. The event might also benefit equality practitioners who quality assure impact assessments.

The Details

The event will start with a networking lunch from 12.30 and will run until approximately 16.30. We are also holding a screening of our annual human rights lecture at 17:30 on the same day in the same venue. After the lecture we will be hosting a Q&A panel discussion around Human Rights and Access to Justice. You can register for this event here.

Where can I contact the organiser with any questions?

Telephone 02920 447710 or email wales@equalityhumanrights.com


Lle gallaf gysylltu â’r trefnwr ynglŷn ag unrhyw gwestiynau?

Ffoniwch 02920 447710 neu anfonwch e-bost i wales@equalityhumanrights.com

Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre

Junction Way

Conwy

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved