Tourism business get-together/Digwyddiad i fusnesau twristiaeth

Tourism business get-together/Digwyddiad i fusnesau twristiaeth

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

More for business, more for nature: building the real value of tourism and visitor businesses around the Cambrians region and coastline

About this event

CYMRAEG ISOD

A get-together for tourism businesses in Mid Wales.

We know that the tourism market is increasingly looking for nature-friendly, eco options for holidays and visitor experiences, so what are we already doing that we can promote? How can we do more to meet this demand, strengthen the resilience of our businesses and at the same time do more for nature?

Come along to our online get-together to get to know one another; meet some of the local initiatives hoping to find funding to support visitor and tourism businesses to do good things for nature; start to discuss what ideas you have which would work for your business and work for nature.

The event will include:

• Introduction to the people behind this event.

• 1 - 2 minute introductions from each business attending – tell us a bit about your business and its link with nature (as it is now or what you’d like it to be)

• Discussion – What is the connection between our businesses and nature? What ideas do we have that would strengthen our businesses and also do good things for nature? What support would help to make those ideas happen?

Benefits for businesses

• Meet other like-minded businesses, start to get to know them, explore the opportunity to build an active network of nature-positive businesses creating a collective voice in the industry.

• Have a chance to influence what happens for visitor and tourism businesses in the Cambrian Mountains and coastline.

• Discuss what support opportunities could be developed for the future.

• Share experiences and pick up ideas, building on the theme that’s already emerging for tourism in Wales around caring for the natural world and wellbeing in nature.

• Take some time out from day-to-day operations and think more strategically – who knows, there could be a small but helpful ‘lightbulb’ moment!

Digwyddiad sy'n dod â busnesau twristiaeth ym mynyddoedd ac ar hyd arfordir Canolbarth Cymru at ei gilydd.

Gwyddom fod y farchnad dwristiaeth yn edrych yn gynyddol am opsiynau gwyliau a phrofiadau i ymwelwyr sy'n gyfeillgar i fyd natur a'r amgylchedd, felly beth ydym ni'n ei wneud eisoes y gallwn ei hyrwyddo? Sut allwn ni wneud rhagor i gwrdd â'r angen hon, i wneud ein busnesau'n gryfach ac, ar yr un pryd, i wneud rhagor dros fyd natur?

Mae hwn yn gyfle inni ddod i adnabod ein gilydd; i ddod i wybod am y mentrau lleol sy'n gobeithio dod o hyd i gyllid i gefnogi busnesau ymwelwyr a thwristiaeth er mwyn gwneud lles i fyd natur; i ddechrau trafod y syniadau sydd gennych a fyddai'n gweithio i'ch busnes chi ac i fyd natur.

Ar y dydd, bydd:

• Cyfle i gwrdd â'r rhai sydd y tu ôl i'r digwyddiad hwn.

Cyflwyniadau 1 - 2 funud eu hyd gan bob busnes - soniwch ychydig am eich busnes a'i gysylltiadau â byd natur (fel y maent ar hyn o bryd neu fel yr hoffech iddynt fod)

• Trafodaeth - Beth yw'r cyswllt rhwng ein busnesau a byd natur? Pa syniadau sydd gennym ni a fyddai'n cryfhau ein busnesau ac yn gwneud lles i fyd natur? Pa gefnogaeth fyddai'n helpu i droi'r syniadau hyn yn realiti?

Y buddion i fusnesau

• Cwrdd â busnesau eraill sydd o'r un anian â'ch busnes chi, dechrau dod i adnabod y busnesau hyn, ymchwilio i'r cyfle i greu rhwydwaith gweithredol o fusnesau sy'n teimlo'n gadarnhaol am fyd natur a sicrhau llais unedig yn y diwydiant.

• Cael cyfle i ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd i fusnesau ymwelwyr a thwristiaeth ym mynyddoedd ac ar hyd arfordir Canolbarth Cymru.

• Trafod pa gyfleoedd cefnogi y gellid eu datblygu i'r dyfodol.

• Rhannu profiadau a syniadau, gan ddatblygu rhagor ar y thema sydd eisoes yn esblygu ym maes twristiaeth yng Nghymru ac sy'n ymwneud â gofalu am y byd naturiol a lles ym myd natur.

• Cael seibiant o'r gweithgarwch bob dydd a chael cyfle i feddwl yn fwy strategol - pwy a ŵyr, efallai y byddwch yn taro ar syniad bach ond cwbl anhygoel!