Free

Towards 2020: Organ Donation and Transplantation in Wales Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

All Nations Centre,

Sachville Avenue

Cardiff

CF14 3NY

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Towards 2020: Organ Donation and Transplantation in Wales Conference

Tuag at 2020 Cynhadledd Rhoi a Thrawsblannu Organau yng Nghymru


The theme for the “Towards 2020” Organ Donation and Transplantation Conference is evaluation of the Human Transplantation (Wales) Act. This will include the impact evaluation report commissioned by Welsh Government, the qualitative research study by Bangor university on Family attitudes, actions, decisions and experiences following implementation of deemed consent and the Welsh Human Transplantation Act (Wales 2013) and NHS Blood and Transplant (NHSBT) monitoring impact of deemed consent.

The conference will present the following speakers:

Vaughan Gething AM; Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport

GFK Social Research: Impact Evaluation report

Professor Jane Noyes, School of Social Sciences, Bangor University

Mr Mike Stephens Consultant transplant surgeon

Ms Suzanna Madden Senior Statistician NHSBT

Mr Phil Walton Regional ManagerNHSBT

A delegate pack will be provided on the day.

Filming and photography will be undertaken as part of this event.

More information on Organ Donation Wales can be found at the following website: http://organdonationwales.org

Taking organ transplantation to 2020: http://gov.wales/topics/health/nhswales/organ/transplantation/?lang=en

FAQs

1. Is there a solely Welsh language registration form?

Unfortunately, Eventbrite does not support fully bilingual registration, and we apologise for this.

2. Can I bring someone along with me?

Provided that person has registered, yes. Unfortunately, due to fire regulations and limited space, we will not be able to admit anyone that has not registered in advance.

3. Can I claim expenses from you for the event?

No. Any expenses would have to be claimed through your own organisations.

4. Can I display my organisation’s stand at the conference?

The conference will be displaying a small selection of exhibition stands, please email Organ.Donation@Wales.GSI.Gov.UK to discuss this.

5. Can I park at the centre?

Yes, there are 260 free car parking spaces for delegates in two adjacent car parks.

The East Car Park is accessed straight off the A48 slip road into Cardiff and offers over 200 spaces.

The West Car Park is accessed via Sachville Avenue off Whitchurch Road. This is great for drop offs but is smaller so fills up quicker. We encourage as many people as possible to come in the East car park to ensure a space.

6.Where can I contact the organiser with any questions?

You can email Organ.Donation@Wales.GSI.Gov.UK


Towards 2020: Organ Donation and Transplantation in Wales Conference

Tuag at 2020 Cynhadledd Rhoi a Thrawsblannu Organau yng Nghymru

Y thema ar gyfer Tuag at 2020: Cynhadledd Rhoi a Thrawsblannu Organau yw gwerthuso Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013. Bydd yn cynnwys yr adroddiad gwerthuso effeithiau a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, yr astudiaeth ymchwil ansoddol a wnaed gan Brifysgol Bangor i edrych ar agweddau, gweithrediadau, penderfyniadau a phrofiadau teuluoedd yn sgil gweithredu caniatâd tybiedig a Deddf Trawsblannu Dynol Cymru (Cymru 2013), a gwaith monitro effeithiau caniatâd tybiedig Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG.

Bydd y siaradwyr canlynol yn annerch y gynhadledd:

Vaughan Gething AC; Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Ymchwil Gymdeithasol GFK: Adroddiad Gwerthuso Effeithiau

Yr Athro Jane Noyes, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor

Mr Mike Stephens, Llawfeddyg Trawsblannu Ymgynghorol

Ms Suzanna Madden, Uwch Ystadegydd Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG

Mr Phil Walton, Rheolwr Rhanbarthol Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG

Rhoddir pecyn gwybodaeth i'r cynrychiolwyr ar y diwrnod.

Bydd ffilmio a thynnu lluniau yn rhan o'r digwyddiad.

Mae rhagor o wybodaeth am Roi Organau Cymru ar gael ar y wefan ganlynol: http://organdonationwales.org/?skip=1⟨=cy

Trawsblannu organau: ymlaen at 2020 http://gov.wales/topics/health/nhswales/organ/transplantation/?skip=1⟨=cy

Cwestiynau Cyffredin

1. A oes ffurflen gofrestru ar gael yn y Gymraeg yn unig?

Yn anffodus, nid yw proses gofrestru Eventbrite yn gyfan gwbl ddwyieithog, ac rydym yn ymddiheuro am hynny.

2. A gaf ddod â rhywun gyda fi?

Cewch, cyn belled â bod y person hwnnw wedi cofrestru. Yn anffodus, oherwydd y rheoliadau tân a'r cyfyngiad ar leoedd, ni fyddwn yn gallu derbyn unrhyw un sydd heb gofrestru ymlaen llaw.

3. A gaf hawlio treuliau gennych chi ar gyfer y digwyddiad?

Na chewch. Bydd angen hawlio unrhyw dreuliau drwy eich sefydliad eich hunan.

4. A fydd yn bosibl imi osod stondin arddangos fy sefydliad yn y gynhadledd?

Bydd yn bosibl gosod detholiad bach o stondinau arddangos. E-bostiwch: rhoi.organau@cymru.gsi.gov.uk i drafod hyn.

5. A oes maes parcio gan y ganolfan?

Oes, mae 260 o leoedd parcio am ddim i gynrychiolwyr mewn dau faes parcio y drws nesaf i'w gilydd.

Mae'r mynediad i Faes Parcio'r Dwyrain, sydd â thros 200 o leoedd, yn syth oddi ar ffordd ymadael yr A48 i mewn i Gaerdydd.

I fynd i Faes Parcio'r Gorllewin, ewch ar hyd Rhodfa Sachville sydd oddi ar Heol yr Eglwys Newydd (Whitchurch Road). Mae'r maes parcio hwn yn dda ar gyfer gollwng pobl, ond mae'n fach felly mae'n llenwi'n gyflym. Rydym yn annog cynifer o bobl â phosibl i ddefnyddio Maes Parcio'r Dwyrain er mwyn sicrhau eu bod yn cael lle.

6. Sut allaf gysylltu â'r trefnydd os oes unrhyw gwestiynau gennyf?

Mae croeso ichi anfon e-bost i: rhoi.organau@cymru.gsi.gov.uk

A oes unrhyw gwestiynau gennych ynghylch Tuag at 2020: Cynhadledd Rhoi a Thrawsblannu Organau yng Nghymru?

Cysylltwch â'r trefnydd: rhoi.organau@cymru.gsi.gov.uk


Share with friends

Date and Time

Location

All Nations Centre,

Sachville Avenue

Cardiff

CF14 3NY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved