Trade, Health and Well-being Symposium

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Life Sciences Hub Wales

The Chris McGuigan Hub 3 Assembly Square

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Event description
The symposium aims to build and share knowledge on the new trade policy environment and its potential implications for health and well-being

About this event

As a result of the decision to leave the EU, the UK will be developing its own independent trade policy for the first time in over 40 years. This has significant implications for a range of the determinants of health and well-being in Wales including food standards, environmental protection, tobacco and alcohol regulations, as well as working conditions.

The symposium aims to build and share knowledge on the new trade policy environment and its potential implications for health and well-being in Wales. A range of experts in public health and trade will share their insights, and the day will help build capacity and networks for engagement in this key policy area for a “Healthier Wales”.Audience: Policy makers, academics, public sector leaders, third sector, public health specialists, NHS, trade unions.

Please see below for a copy of the programme.

Please note that spaces for this event are limited, so please register to secure your place.

Lunch and refreshments will be provided on the day.

We would be most grateful if you could please notify us of any dietary, accessibility or translation requirements so we can accommodate these for the event.

Please contact Vicky Smith at vicky.smith2@wales.nhs.uk who will assist with your enquiries.

7 Tachwedd 2019, 10.00 - 15.00

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Fel canlyniad y penderfyniad i adael yr UE, bydd y DU yn datblygu polisi masnach annibynnol ei hun am y tro cyntaf mewn 40 mlynedd. Mae goblygiadau yn sgil hynny ar gyfer amrywiaeth o benderfynyddion iechyd a lles yng Nghymru: o safonau bwyd i ddiogelu’r amgylchedd; o reolau alcohol a baco i amgylchiadau gwaith.

Cynllunnir y symposiwm hwn er mwyn adeiladu a rhannu gwybodaeth ar yr amgylchedd polisi masnach newydd a’i oblygiadau potensial ar gyfer iechyd a lles yng Nghymru. Bydd amrywiaeth o arbenigwyr iechyd cyhoeddus a masnach yn rhannu eu mewnweliadau, a bydd y dyddiad hefyd yn adeiladu capasiti a rhwydweithiau ar gyfer cysylltu yn y maes polisi hwn sy’n allweddol i iechyd.

Cynulleidfa: llunwyr polisi, academyddion, arweinwyr sector cyhoeddus, trydydd sector, arbenigwyr iechyd cyhoeddus, GIG, undebau llafur.

Gweler isod am gopi o'r rhaglen.

Sylwch fod lleoedd ar gyfer y digwyddiad hwn yn gyfyngedig, felly cofrestrwch i sicrhau eich lle.

Bydd cinio a lluniaeth ar gael ar y diwrnod.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech ein hysbysu o unrhyw ofynion dietegol, hygyrchedd neu gyfieithu fel y gallwn ddarparu ar gyfer y rhain ar gyfer y digwyddiad.

Cysylltwch â Vicky Smith ar vicky.smith2@wales.nhs.uk a fydd yn cynorthwyo gyda'ch ymholiadau.

Trade, Health and Well-being Symposium

Thursday 7th November 2019

Aim: To respond to the recommendations in the “Public Health Implications of Brexit in Wales: A HIA Approach” (PHW, 2019) report that the public health system should consider how to build knowledge, skills and capacity to ensure health and well-being are considered at the forefront of future UK trade policy and agreements. This event will contribute to the development of knowledge and collaboration in Wales on this key economic determinant of health.

Audience: Policy makers, academics, public sector leaders, third sector, public health specialists.

Venue: Life Sciences Hub, Cardiff Bay

Chair: Tracey Cooper, CEO Public Health Wales

AGENDA

10.00 Registration and coffee

10.30 Welcome and opening remarks, Tracey Cooper, CEO Public Health Wales

Presentations:

• Setting the scene: “Public Health Implications of Brexit in Wales”: key findings Liz Green and Nerys Edmonds, Public Health Wales

A new context for trade policy across the UK: risks and opportunities for devolution and policy priorities in Wales? Emma Edworthy, Deputy Director - Trade Policy, Welsh Government

Trade agreements and public health: an overview with a focus on health services and labour markets, Dr. Courtney McNamara, Norwegian University of Science and Technology

Introducing PETRA: a new UK Prevention Research Partnership on trade and health network – a focus on trade and non-communicable diseases, Dr Andi Mabhala and Kristen Ward , University of Chester

Q & A and Panel Discussion

12.45 Lunch

Afternoon Session: engaging and influencing trade policy

The Faculty of Public Health Blueprint for a public health approach to future trade agreements: public health and civil society engagement in trade policy

Dr Susan Lloyd, Board Member lead on Policy, Faculty of Public Health

Group discussions: Influencing and engaging with future trade policy – what should we be doing in Wales? What are key public health areas /objectives for engagement in trade policy?

Final remarks

15:00 Close

Symposiwm Masnach, Iechyd a Llesiant

Dydd Iau 7 Tachwedd 2019

Nod: Ymateb i’r argymhellion yn adroddiad “Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd: Ymagwedd Asesu Effaith ar Iechyd” (PHW, 2019) y dylai system iechyd y cyhoedd ystyried sut i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a gallu er mwyn sicrhau bod iechyd a llesiant yn cael eu hystyried yn flaenllaw mewn polisïau a chytundebau masnach y DU i’r dyfodol. Bydd y digwyddiad hwn yn cyfrannu at ddatblygu gwybodaeth a chydweithredu yng Nghymru ar y penderfynydd economaidd iechyd allweddol hwn.

Cynulleidfa: Gwneuthurwyr polisïau, academyddion, arweinwyr y sector cyhoeddus, y trydydd sector, arbenigwyr iechyd y cyhoedd.

Lleoliad: Hyb Gwyddorau Bywyd, Bae Caerdydd

Cadeirydd: Tracey Cooper, Prif Swyddog Gweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru

AGENDA

10.00 Cofrestru a choffi

10.30 Croeso a sylwadau agoriadol, Tracey Cooper, Prif Swyddog Gweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyflwyniadau:

• Cefndir: “Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru”: prif ganfyddiadau Liz Green a Nerys Edmonds, Iechyd Cyhoeddus Cymru

• Cyd-destun newydd i bolisi masnach ar draws y DU: peryglon a chyfleoedd ar gyfer datganoli a blaenoriaethau polisi yng Nghymru? Emma Edworthy, Llywodraeth Cymru

• Cytundebau masnach ac iechyd y cyhoedd: trosolwg gyda ffocws ar wasanaethau iechyd a marchnadoedd llafur, Dr. Courtney McNamara, Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Norwy

• Cyflwyno PETRA: Partneriaeth Ymchwil Ataliaeth newydd y DU ar rwydwaith iechyd a masnach – ffocws ar fasnach a chlefydau anhrosglwyddadwy, Dr Andi Mabhala, Prifysgol Caer

Holi ac Ateb a Thrafodaeth Banel

12.45 Cinio

Sesiwn y Prynhawn: ymgysylltu a dylanwadu ar bolisi masnach

• Glasbrint y Gyfadran Iechyd y Cyhoedd ar gyfer ymagwedd iechyd y cyhoedd tuag at gytundebau masnach y dyfodol: ymgysylltu iechyd y cyhoedd a chymdeithas sifil mewn polisi masnach, Dr Susan Lloyd, Aelod arwain Polisi y Bwrdd, Cyfadran Iechyd y Cyhoedd

Trafodaethau grŵp: Ymgysylltu a dylanwadu ar bolisi masnach i’r dyfodol – beth ddylem fod yn ei wneud yng Nghymru? Beth yw’r meysydd / amcanion iechyd y cyhoedd allweddol ar gyfer ymgysylltu mewn polisi masnach?

Date and time

Location

Life Sciences Hub Wales

The Chris McGuigan Hub 3 Assembly Square

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Organiser WHIASU (WHIASU.PublicHealthWales@wales.nhs.uk)

Organiser of Trade, Health and Well-being Symposium

Save This Event

Event Saved