Free

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Hyfforddi'r Hyfforddwr | Train the Trainer

About this Event


		Train the Trainer image

(Scroll down for English)

Hyfforddi'r Hyfforddwr

Bydd y cwrs ymarferol hwn yn cynnig cyfle i chi rannu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn modd strwythuredig a phroffesiynol, o gyflwyno cyfnodau cynefino hyd at ddylunio a chynnig hyfforddiant wedi'i deilwra.

Bydd y cwrs hwn yn eich cefnogi i:

  • Gynllunio a chyflwyno rhaglenni effeithiol, cofiadwy, strwythuredig, ar-lein ac wyneb yn wyneb.
  • Hwyluso dysgu ar garlam yn eich sefydliad
  • Dadansoddi dulliau hyfforddi ac asesiadau
  • Sicrhau bod gwybodaeth a sgiliau yn cael eu trosglwyddo yn eich sefydliad
  • Gwerthuso gwellhad sefydliadol o ganlyniad i'r hyfforddiant

Erbyn diwedd y cwrs, dylai bod cyfranogwyr yn gallu adnabod pwrpas a phrosesau ymyriadau hyfforddiant, yn deall sut mae pobl yn dysgu a phwysigrwydd arddulliau dysgu unigol wrth gyflwyno hyfforddiant a bod yn hyderus i gynnig sesiynau hyfforddiant yn ôl yn y gweithle.

Bydd pob cyfranogwr yn derbyn cefnogaeth i gyflwyno sesiwn hyfforddiant byr yn ystod y cwrs. Rhoddir canllawiau llawn.

Sut mae'r Cwrs yn cael ei Gyflwyno

Cymysgedd o weithdai rhyngweithiol byr, dysgu annibynnol i adfyfyrio ar yr hyn rydych wedi'i ddysgu.

Bydd y cwrs yn dechrau ar-lein ym mis Mawrth dros gyfnod o 4 wythnos

Dydd Iau 18fed, 25ain Mawrth, 1af ac 8fed Ebrill

Dyma gyfle gwych i gyfranogwyr ddatblygu sgiliau hyfforddi fel bod modd iddynt gynnig i'w cyflogwr aelod o staff sydd â'r gallu i gynllunio, i gyflwyno a gwerthuso hyfforddiant effeithiol, waeth beth yw cyd-destun yr hyfforddiant maen nhw'n ei gynnig.

I bwy mae'r cwrs yn addas?

Mae'r cwrs yn addas i unrhyw un, mewn unrhyw rôl, sy'n hyfforddi gweithwyr yn eu sefydliad yng Ngogledd Cymru. Bydd y cwrs yn cefnogi datblygiad mewn rôl hyfforddi ac yn gwella sesiynau hyfforddiant mewnol. Bydd yn cyflwyno gwybodaeth, sgiliau a hyder i gynnig rhaglenni hyfforddiant effeithiol o fewn eich sefydliad.

"Mae hyd yn oed hyfforddwyr proffesiynol angen hyfforddiant i wneud eu cyrsiau yn rhai effeithiol. Rhaid i hyfforddwyr feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth i ddylunio a chynnig sesiynau hyfforddiant proffesiynol wedi eu rheoli'n dda. Dyna pam mae'r cwrs Hyfforddi'r Hyfforddwr yn fwyfwy poblogaidd ym maes busnes."

Eleri Llwyd Jones: Busnes@LlandrilloMenai

Mae'r sesiynau AM DDIM hyn ar gael i unrhyw un sy'n gyflogedig, hunangyflogedig neu ar ffyrlo yng ngogledd-orllewin Cymru - yn ddibynnol ar fodloni'r meini prawf cymhwyso.

Beth Nesaf?

Defnyddiwch Eventbrite i gofrestru ar y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi wedyn i gadarnhau bod y meini prawf cymhwyster wedi eu cyfarfod ac i gwblhau'r broses gofrestru.

*Ceir cymhorthdal o hyd at 100% ar gyfer y cwrs, cyn belled na eir heibio'r terfyn ariannol de-minimis o €200,000 dros 3 blynedd.

*I allu manteisio ar y cyfle hwn, rhaid i chi fod yn byw neu'n gweithio yng ngogledd-orllewin Cymru a gallu dangos copi o'ch pasbort/trwydded yrru, slip cyflog a chopi o'ch cymhwyster uchaf ar lefel 2 neu uwch, ar gyfer cofrestru llawn a ffurflenni cofrestru.

*Caiff y cwrs ei gyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg, ond bydd modd i chi ofyn am nodiadau Cymraeg.

*Gall y dyddiadau newid.

Oherwydd y galw, mae hi'n bosib y bydd gofyn i ni gau'r system archebu ar-lein yn gynnar.

Hoffech chi gael rhagflas o'r cwrs?

Ymunwch â ni am sesiwn 40 munud ac archebwch eich lle trwy'n sianel Eventbrite.

..............................................................................................

Train the Trainer

This practical course will enable you to share your knowledge and skills in a structured and professional manner, from delivering inductions through to designing and delivering tailored training solutions.

This course will support you to:

  • Plan and deliver, effective, structured and memorable training programmes, both on and off-line.
  • Facilitate accelerated learning within your organisation
  • Analyse training methods and assessments
  • Ensure knowledge and skills are transferred within your organisation
  • Evaluate organisational improvement delivered through training

By the end of this course participants should be able to identify the purpose and process of training interventions, understand how people learn and the importance of individual learning styles, in the delivery of training and be confident to deliver training sessions back in the workplace.

All candidates will be supported to deliver a short training session during the course. Full guidance is provided.

Course delivery

A mix of short interactive workshops, self learning to reflect on your learning.

The course will start online in March and will run over 4 weeks.

Thursday 18th, 25th March, 1st & 8th April

This is a great opportunity for participants to develop training skills and equip themselves and their employer with a member of staff who is able to plan, deliver and evaluate effective training, no matter what the content of the subject they are delivering.

Who is the course for?

Aimed at anyone, in any role, who trains other employees in their organisation, in North West Wales. The course will support development in a training role and improve in house training sessions. Giving participants the knowledge, skills and confidence to deliver effective training programmes within your organisation.

" Even training professionals require training to make their courses effective and impactful. Trainers must be equipped with the skills and knowledge to design and deliver well managed professional training sessions, which is why Train the Trainer courses are becoming increasingly popular in business."
Eleri Llwyd Jones, Busnes@LlandrilloMenai

These FREE online sessions are open to anyone employed, self employed or on Furlough in North West Wales, subject to eligibility criteria*.

What Next?

To register your interest for this course, book by Eventbrite. We will be contact with you to confirm eligibility criteria has been met and complete enrolment.

* Up to 100% FULL funding for course, subject to not exceeding a de-minimus ceiling of 200,000 euros over 3 years.

*To be able to take advantage of this opportunity, you must live or work in North West Wales and be able to provide a copy of your passport/driving license, a payslip and a copy of your highest qualification at level 2 or above , for full registration and enrolment forms.

*The course will be delivered in English, any notes can be provided in Welsh upon request.

*Dates may be subject to change.

*Due to high demand, we may close some online bookings early.

Fancy a taster?

Join us for our 40 minute bite size session and book via our Eventbrite channel.

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved