Transforming Relationships & Sexuality Education

Transforming Relationships & Sexuality Education

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

All Wales online professional learning event for Primary, Secondary and Special Schools

About this event

RSE in Wales is changing. Rights, Equity, Inclusion and Empowerment will be central to statutory curriculum design and provision. To find out more and learn how to build high quality RSE, join us at this one day conference for primary, secondary and special schools.

INCLUDES:

KEYNOTES from Sally Holland (Children’s Commissioner for Wales) & Young People’s Advisory Group; Professor EJ Renold (Cardiff University); Dr. Ester McGeeney (RSE Educator) and Dr. Leanne Coll (Dublin City University)

Youth-led performances

Films showcasing best practice

Interactive Activities

Bi-lingual RSE Resources

Teacher-led workshops on how to get started

Meet a wider range of external RSE providers

Further Details

We invite all teachers and leaders of with responsibility for RSE to sign up for this RSE professional learning event. We will be exploring aspects of relationships and sexuality education in preparation for the new statutory RSE Curriculum (2022).

Keynotes will include, Sally Holland (Children’s Commissioner’s Office for Wales), Professor EJ Renold (Cardiff University), who chaired the Welsh Government RSE expert panel (Renold and McGeeney 2017) and Drs Ester McGeeney and Leanne Coll, researchers with extensive experience in training teachers to develop and deliver RSE. The keynotes will set out the forthcoming changes to the Welsh RSE curriculum and share the international evidence relating to best practice in RSE.

Teachers from primary, secondary, special and Welsh medium schools engaged in the RSE professional learning will also be sharing the work that they have been doing to capture and respond to learner voice and develop a whole school approach to RSE, aligned to the published RSE guidance.

We will also have the input of several additional RSE experts and researchers, as well as representatives from key RSE service providers, who will be facilitating a series of scheduled carousel workshops on core areas of RSE and resource sharing activities.

Throughout the event you will be given opportunities to get up to speed with the implications of the new RSE curriculum, with plenty of take-away tips to get started.

...........................................................................................................................................

Trawsffurfio Addysg

Cydberthynas a Rhywioldeb

Digwyddiad dysgu proffesiynol ar-lein Cymru ar gyfer Ysgolion Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

#DYDDACRh! Dydd Iau 24 Mehefin, 0830 – 1530

Mae ACRh yng Nghymru yn newid. Bydd Hawliau, Tegwch, Cynhwysiant a Grymuso yn ganolog wrth gynllunio a darparu cwricwlwm statudol. I gael rhagor o wybodaeth a dysgu sut i lunio ACRh o ansawdd uchel, ymunwch â ni yn y gynhadledd undydd hon i ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig.

YN CYNNWYS:

PRIF GYFLWYNIADAU gan Sally Holland (Comisiynydd Plant Cymru) a'r Grŵp Cynghori Pobl Ifanc; yr Athro EJ Renold (Prifysgol Caerdydd); Dr Ester McGeeney (Addysgwr ACRh) a Dr Leanne Coll (Prifysgol Dinas Dulyn)

Perfformiadau dan arweiniad ieuenctid

Ffilmiau yn arddangos arfer gorau

Gweithgareddau Rhyngweithiol

Adnoddau ACRh dwyieithog

Gweithdai dan arweiniad athrawon ar sut i ddechrau arni

Cwrdd ag amrywiaeth ehangach o ddarparwyr ACRh allanol

Rhagor o Fanylion

Rydym yn gwahodd pob athro ac arweinydd sydd â chyfrifoldeb dros ACRh i gofrestru ar gyfer y digwyddiad dysgu proffesiynol ACRh hwn. Byddwn yn archwilio agweddau ar addysg cydberthynas a rhywioldeb wrth baratoi ar gyfer y Cwricwlwm ACRh statudol newydd (2022).

Bydd y prif gyflwyniadau’n cynnwys Sally Holland (Comisiynydd Plant Cymru), yr Athro EJ Renold (Prifysgol Caerdydd), cadeirydd panel arbenigol ACRh Llywodraeth Cymru, (Renold a McGeeney 2017), Dr Ester McGeeney a Dr Leanne Coll, ymchwilwyr sydd â phrofiad helaeth o hyfforddi athrawon i ddatblygu a chyflwyno ACRh. Bydd y prif gyflwyniadau'n egluro'r newidiadau arfaethedig i gwricwlwm ACRh Cymru ac yn rhannu'r dystiolaeth ryngwladol yn ymwneud ag arfer gorau mewn ACRh.

Bydd athrawon o ysgolion cynradd, uwchradd, arbennig a chyfrwng Cymraeg sy'n ymwneud â dysgu proffesiynol ACRh hefyd yn rhannu eu gwaith ar ddal ac ymateb i lais y dysgwr a datblygu dull ysgol gyfan o gyflwyno ACRh, i gyd-fynd â'r canllawiau ACRh sydd wedi'u cyhoeddi.

Hefyd bydd gennym gyfraniadau gan nifer o arbenigwyr ac ymchwilwyr ACRh eraill, yn ogystal â chynrychiolwyr darparwyr gwasanaeth ACRh allweddol, fydd yn hwyluso cyfres o weithdai carwsél ar feysydd craidd ACRh a gweithgareddau rhannu adnoddau.

Trwy gydol y digwyddiad cewch gyfleoedd i ddod yn gyfarwydd â goblygiadau'r cwricwlwm ACRh newydd, gyda digon o awgrymiadau i chi gael bwrw iddi.

Transforming Relationships & Sexuality Education image