£15

Trefnu Saethu Tramor (Sgrin)/ Shooting Overseas 4 Production (Screen)

Actions and Detail Panel

£15

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Trefnu Saethu Tramor (Sgrin)/Overseas Filming 4 Production (Screen)

About this event


		Trefnu Saethu Tramor (Sgrin)/ Shooting Overseas 4 Production (Screen) image

		Trefnu Saethu Tramor (Sgrin)/ Shooting Overseas 4 Production (Screen) image

 PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

****Bilingual Text - Scroll down for English****

Pris masnachol/Commercial Price - £300

Trefnu Saethu Tramor (Sgrin)

Deall yr holl ofynion ychwanegol ar gyfer ffilmio dramor

**Mae'r cwrs hwn yn rhedeg dros ddau diwrnod 6ed a 7fed o Orffennaf . Rhaid bod ar gael ar gyfer y ddau sesiwn**

At bwy ma'r cwrs wedi ei anelu?

Cynorthwyr Cynhyrchu, Is-Rheolwyr Cynhyrchu, Rheolwyr Cynhyrchu (Er y bydd Hannah yn llunio cwrs arbennig ar gyfer Rheolwyr Cynhyrchu yn y dyfodol), neu unrhyw un sydd am wybod sut i fynd ati i ffilmio tramor

Nod:

Deall yr ofynion arbennig ar gyfer ffilmio dramor

Amcanion:

Cael yr hyder, yr wybodaeth a'r sgiliau i drefnu a sefydlu saethiad tramor

Erbyn diwedd y gweithdy dylech allu:

 • Dod o hyd i Fixers
 • Gwneud cais am Fisâu a Chaniatau
 • Trefnu Recces
 • Archebu Tocynnau Teithio a Llety
 • Chreu Carnetau
 • Archwilio ystyriaethau ar gyfer amgylcheddau Anghysbell ac Elyniaethus
 • Nodi pecynnau a phryniannau ychwanegol
 • Ymgymryd â thaflenni galwadau ac Asesiadau Risg
 • Asesu Gwaith Papur Ychwanegol sydd ei angen
 • Asesu beth i'w wneud pan fydd pethau'n mynd o chwith
 • Deall beth i'w wneud pan fydd y criw yn dychwelyd

Hyfforddwraig: Hannah Gosney

Mae Hannah Gosney yn Bennaeth Cynhyrchu/Uwch Reolwr Cynhyrchu profiadol. Mae ganddi wybodaeth a phrofiad helaeth o sefydlu saethau tramor yn y rhan fwyaf o wledydd yn y byd yn ogystal ag amgylcheddau anghysbell a gelyniaethus. Mae'r rhain yn cynnwys lleoedd fel Affghanistan, Yr Arctig, The Amazon Rainforest, The Oman Desert yn ogystal â gwledydd fel Rwsia, America, Dubai, India, Tsieina, Laos, Fietnam ac eraill di-rif. Ar ôl cwblhau cwrs 'Lefel 3 - Hyfforddi'r Hyfforddwr' gyda CULT Cymru mae hi bellach yn canolbwyntio ei hamser ar gynnal cyrsiau hyfforddi i newydd-ddyfodiaid a gweithwyr llawrydd sefydledig yn y diwydiant Ffilm a Theledu.

Overseas Filming 4 Production (Screen)

Understand all of the additional requirements for overseas filming

** This course runs over two days - 6th and 7th July. You must be available for both sessions to complete the course**

Who is the training for:

Production Assistants, Production Co-ordinators, Junior PMs, PMs (Although Hannah will be putting together a top up course just for PMs), or anyone who wants to know how to set up an overseas shoot.

Aims:

Understand the additional requirements for overseas filming

Objectives:

To have the confidence, knowledge and skills to organise and set up an overseas shoot

By the end of the workshop you should be able to:

 • Find Fixers
 • Apply for Visas & Permissions
 • Organise Recces
 • Book Travel & Accommodation,
 • Create Carnets
 • Identify considerations for Remote & Hostile environments
 • Identify additional kit & purchases
 • Create Call sheets & Risk Assessments
 • Identify additional Paperwork required
 • Plan what to do when things go wrong
 • Be aware what to do when the crew get back

Trainer: Hannah Gosney

Hannah Gosney is an experienced Head of Production/Senior Production Manager. She has extensive knowledge and experience in setting up foreign shoots in most countries in the world as well as remote and hostile environments. These include places such as Afghanistan, The Arctic, The Amazon Rainforest, The Oman Desert as well as countries such as Russia, America, Dubai, India, China, Laos, Vietnam and countless others. After completing a 'Level 3 - Train the Trainer' course with CULT Cymru she now focuses her time on running training courses for new entrants and established freelancers in the Film & TV industry.

CULT Cymru

Darparir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y sesiwn ac yn rhoi cyfle i eraill wneud hynny hefyd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the session and give others the opportunity to do so too.

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.


		Trefnu Saethu Tramor (Sgrin)/ Shooting Overseas 4 Production (Screen) image
Share with friends

Date and time

Location

Online event

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Organiser CULT Cymru (BECTU, Equity, MU, WGG)

Organiser of Trefnu Saethu Tramor (Sgrin)/ Shooting Overseas 4 Production (Screen)

Save This Event

Event Saved