Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pontio Canolfan Celfyddydau ac Arloesi / Pontio Arts and Innovation Centre

Deiniol Road

Hall PL2

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Tu Hwnt i'r Ffiniau: Digwyddiad Rhwydweithio, Diwydiannau Creadigol + Ymchwil

Digwyddiad rhwydweithio rhwng y diwydiannau creadigol ac ymchwilwyr yn yr Ysgol Ast. Creadigol a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, i hybu cysylltiadau a chydweithio ar gyfer prosiectau a ffynonellau ariannu.

Beyond Borders: Creative Ind + Research Networking Event

A networking event between creative industries and researchers in the School of Creative Studies & Media at Bangor University, to explore connections and collaborations for projects and funding streams.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gyd-noddi gan Gogledd Creadigol.

The event is being co-sponsored by Creative North Wales

------------

Mewn cydweithrediad â Gogledd Creadigol, mae’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor yn cynnal digwyddiad rhwydweithio yn Pontio ar Ionawr 19eg o'r enw Tu Hwnt i’r Ffiniau. Gobeithiwn mai hwn fydd y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau i hybu cydweithio agosach rhwng y diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt a'n hymchwilwyr o fewn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, er mwyn datblygu cysylltiadau a phosibiliadau o gydweithio ar brosiectau a ffrydiau cyllido.

Mae'r digwyddiad cyntaf, Tu Hwnt i’r Ffiniau, yn edrych ar yr heriau / cyfleoedd sy'n wynebu'r diwydiannau creadigol yng Nghymru mewn cyd-destun rhyngwladol.

Prif nod y digwyddiad hwn yw archwilio cysylltiadau rhwng cynrychiolwyr y diwydiant a'n staff academaidd, ac adnabod cyfleoedd am gefnogaeth ariannol i fentrau sydd yn pontio’r byd academaidd a’r diwydiannau creadigol.

Byddwn yn ystyried cyfleoedd o fewn Cymru a thu hwnt, cydweithio rhwng disgyblaethau creadigol, ac effaith technolegau newydd ar yr ystod o arferion o fewn y sector creadigol a’r cyfryngau.

Er mwyn rhoi syniad o'r hyn fydd yn digwydd ar y diwrnod, byddwn yn cynnal sgyrsiau gyda Guto Harri (BBC/News International/Liberty Global) a Chris Payne (Quantum Soup).

Byddwn hefyd yn clywed gan gydweithwyr yn ein hadran. Rydym yn gweithio ar feysydd sydd yn cynnwys dyfodol cyhoeddi, arloesi mewn gemau, Deallusrwydd Artiffisial (AI) Emosiynol, preifatrwydd a diogelu data, mynd i'r afael â newyddion ffug, ffurfiau newydd o wneud rhaglenni dogfen, a strategaethau busnes newydd yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

------------

In collaboration with Creative North Wales, Bangor University’s School of Creative Studies & Media is holding a networking event at Pontio on 19 January titled Beyond Borders. We expect this to be the first of a series of events seeking closer collaborations between the creative industries in N. Wales and beyond and our researchers in the School of Creative Studies & Media, to explore connections and collaborations for projects and funding streams.

The first event, Beyond Borders, is on the challenges/opportunities facing the creative industries in Wales in an international context.

In that event, the core idea is to explore connections between delegates and our academic staff, and to identify scope for funded opportunities between academia and the creative industries.

We will consider opportunities within and beyond Wales, collaboration between creative disciplines, and the impact of new technologies on the diverse area of creative and media practice.

To give a sense of what will happen on the day, we’ll hold a couple of talks by Guto Harri (BBC/News International/Liberty Global) and Chris Payne (Quantum Soup).

We’ll also be hearing from colleagues in our School. We work on areas including the future of publishing, innovation in gaming, emotional AI, privacy and data protection, combatting fake news, new forms of documentary making, and new business strategies in the creative industries in Wales.

We look forward to seeing you there!

Share with friends

Date and Time

Location

Pontio Canolfan Celfyddydau ac Arloesi / Pontio Arts and Innovation Centre

Deiniol Road

Hall PL2

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved