Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pontcysyllte Aqueduct

Station Road

Trevor Basin

LL20 7TG

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

“Y DIGWYDDIAD GORAU YNG NGOGLEDD CYMRU!” - Gwobrau Twristiaeth Croeso Cymru 2018!

Gan ddathlu Traphont Ddŵr Thomas Telford a Chamlas Safle Treftadaeth y Byd UNESCO 11 milltir o hyd, mae O Dan y Bwâu yn sioe wych o gerddoriaeth a goleuadau gydag awyrgylch i’r teulu cyfan!

Wrth droed y pileri aruthrol 126 troedfedd o uchder mae cae chwarae’r Bont a fydd yn cael ei drawsnewid i noson picnic yn y parc ar nos Wener 20 Gorffennaf!

Bydd bwyd a diodydd ysgafn ar gael, ac er y gallwch ddod ag alcohol eich hunain, bydd cyfynger ar hyn. Gwiriwch ein tudalen facebook am ragor o wybodaeth!

Bydd parcio AM DDIM ar y noson, ond sylwch y bydd rhaid i chi gerdded 0.5millitr (i lawr allt) o'r maes parcio a 0.5millitr i fyny'r allt ar ddiwedd y noson. NI FYDD bysys gwennol ar gael eleni.

Yn olaf, rydym yn annog unrhyw un sydd ag anabledd i fod yn ofalus oherwydd wyneb anwastad y cae a gall mynediad fod yn anodd i rai.

I gael rhagor o wybodaeth yn Gymraeg neu Saesneg, cysylltwch â Chanolfan Groeso Wrecsam ar 01978 292015 neu anfonwch e-bost atom tic@wrexham.gov.uk

Cwestiynau Cyffredin

A oes yna ofynion ID neu gyfyngiad oedran i ddod mewn i’r digwyddiad?

Nac oes. Dim ond os bydd ein staff diogelwch yn amau nad oes gennych docyn cywir neu os nad ydi ein peiriant sganio yn adnabod eich tocyn sydd wedi’i argraffu neu eich e-docyn y cewch eich herio.

A oes yna gyfyngiad alcohol eto eleni, ac a fydd yna far ar y safle?

NI FYDD yna far ar y safle eto eleni.

Bydd alcohol a fydd yn dod i’r cae yn cael ei gyfyngu’n llym i naill ai;

~ 8 can 440ml / neu boteli 330ml o gwrw, lager neu seidr, neu

~ 1 potel win 75cl, neu

~ 1 potel 50cl neu 0.5ltr o wirodydd

Bydd methiant i gydymffurfio â’r cyfyngiadau hyn yn golygu y bydd aelod o’r staff diogelwch yn mynd â’r alcohol cyn caniatáu i chi ddod mewn i’r cae.

Beth yw fy newisiadau cludiant/parcio er mwyn cyrraedd y digwyddiad?

Mae yna faes parcio cyhoeddus AM DDIM ym Masn Trefor (mynediad o A538 a Ffordd yr Orsaf yn unig). NI CHANIATEIR parcio ar Ffordd yr Orsaf, a bydd unrhyw geir a fydd yn cael eu parcio heb awdurdod ar Ffordd yr Orsaf (neu ffyrdd cyfagos) Ffordd Newydd, Lôn y Felin, ystâd Trefor, Ffordd yr Adwy neu’r Bont yn cael eu symud ar y noson.

Dim ond yn Wimbourne Gate y caiff tacsis/bysiau mini ollwng teithwyr, ac nid ar Ffordd yr Orsaf neu Ffordd yr Adwy (Froncysyllte).

Ni chaniateir mynediad i'r digwyddiad mewn cerbyd o'r A5 yn Froncysyllte.

Sylwch hefyd bod angen cerdded i fyny ac i lawr allt serth am 0.5milltir at y cae ac ni fydd bysiau gwennol ar gael eleni.

Beth sydd wedi’i wahardd o’r digwyddiad?

Ni allwch ddod â’r canlynol i’r cae:

 • Baneri
 • Cotiau gwynt (windbreakers)
 • Pebyll
 • Canhwyllau / canhwyllau bach / BBQ / ffyn gwreichion / tân gwyllt
 • Cyllyll (heblaw am gyllyll plastig ar gyfer bwyd)
 • Aerosolau
 • Sylweddau anghyfreithlon
 • Anifeiliaid anwes neu anifeiliaid eraill (heblaw am gŵn tywys)

Sut gallaf i gysylltu â'r trefnwyr os bydd gen i gwestiynau?

Gallwch anfon e-bost atom tourism@wrexham.gov.uk neu gallwch ein ffonio 01978 292015. Fel arall gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ein tudalen Facebook yma neu drwy anfon neges Twitter at ein partneriaid @Pontcysyllte.

A oes modd trosglwyddo fy nghofrestriad/tocyn?

Nac oes.

A oes angen i mi ddod â fy nhocyn i’r digwyddiad?

OES. Dim ond trwy ddangos eich tocyn papur darllenadwy neu'r e-docyn ar eich dyfais symudol y cewch fynediad.


**********************************************************************************************************************

Celebrating Thomas Telford's 11-mile Pontcysyllte Aqueduct & Canal UNESCO World Heritage Site, Underneath the Arches is a music & light spectacular with a family-friendly atmosphere!

Nestled under the towering 126ft pillars is the Bont playing field which will be transformed into a picnic in the park style evening on Friday 20th July!

Food & soft drinks will be available, whilst your own alcohol is permitted on-site, but limited. Please check out our facebook for more information!

Parking is FREE on the evening, but please note that there is a 0.5mile walk (downhill) from the car park and a 0.5mile (uphill) walk at the end of the evening. Shuttle buses will NOT be running this year.

Finally, we also advise caution if you have a disability due to the uneven nature of the field and access may be difficult for some people. If you have any further questions about disabled access - please contact our events team on 01978 292538.

For more information, please contact the Wrexham Tourist Information Centre on 01978 292015 or email us at tic@wrexham.gov.uk

FAQs

Are there ID requirements or an age limit to enter the event?

No. You will only be challenged if our security staff suspect that you do not hold the correct ticket or if our scanners do not recognise your printed ticket or e-ticket.

Is there an alcohol limit again this year and will there be a bar on-site?

There WILL NOT be a bar on-site again this year.

Alcohol brought onto the event field will be strictly limited to either;

~ 8 x 440ml cans / or 330ml bottles of beer, lager or cider or,

~ 1 x 75cl bottle of wine or,

~ 1 x 50cl or 0.5ltr bottle of spirits

Failure to comply with these limits will result in a member of the security staff confiscating the alcohol before permitting entrance to the event field.

What are my transport/parking options getting to the event?

There is FREE public car parking at Trevor Basin (accessed only from the A539 and Station Road). There will be NO parking on Station Road and any unauthorised cars parking on Station Road (or adjacent roads), New Road, Mill Lane, the Trevor estate, Gate Road or the Bont will be removed on the evening.

Taxi / minibus drop-off's are permitted at Wimbourne Gate only and not on Station Road or Gate Road (Froncysyllte).

Access to the event by vehicle is not permitted from the A5 at Froncysyllte under any circumstances.

Please also note that there is a steep 0.5mile walk to the event field and no shuttle buses this year.

What can't I bring to the event?

You cannot bring the following onto the event field;

 • Flags
 • Windbreakers
 • Tents
 • Candles / tealights / BBQ's / sparklers / fireworks
 • Knives (apart from plastic knives for food)
 • Aerosols
 • Illegal substances
 • Pets or other animals (except guide dogs)

Where can I contact the organiser with any questions?

You can email us at tourism@wrexham.gov.uk or call us on 01978 292015. Alternatively, you can get up to date information via our Facebook page here or by tweeting our partners @Pontcysyllte

Is my registration/ticket transferrable?

No.

Do I have to bring my printed ticket to the event?

YES. Entry will only be permitted by bringing a legible printed ticket or the e-ticket on your mobile device.

Date and Time

Location

Pontcysyllte Aqueduct

Station Road

Trevor Basin

LL20 7TG

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved