£0 – £50

Using Contemporary Art to Expand the learners' Frame of Reference.

Actions and Detail Panel

£0 – £50

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
These two sessions are aimed at Art teachers keystage 3 and above. Mae'r ddwy sesiwn yma ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 3 ac uwch.

About this Event

Using Contemporary Art to Expand the learners' Frame of Reference.

for teachers of keystage 3 upwards

These two 90 - minute online sessions will support secondary teachers to consider how they approach working with young people to make connections between contemporary art and the everyday. The sessions will reveal how themes and contexts for debate and discussion within the artroom can encourage cross disciplinary collaboration and a greater understanding of cross curricular links. The sessions will use a blended learning approach with live video clips, powerpoint presentations as well as some practical tasks using online searches. The sessions will encourage participants to consider ways to invite their students to make connections and take ownership of sharing knowledge and learning. The sessions will have space for reflection and discussion.

11 & 18 March

3.30pm - 5.00pm

The sessions follow on from each other so teachers need to attend both. There will be a practice task set in – between the sessions.

Session One will focus on how to use contemporary art to widen students approaches and thinking to everyday life?

Session Two will focus on how to encourage learners to make connections and contextualise their research and references?

This course will be run by Holly Davey

https://www.hollydavey.com/

A Zoom link will be shared to all signed up to the course closer to the date.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Defnyddio Celfyddyd Gyfoes i Ehangu Ffrâm Gyfeirio dysgwyr.

ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 3 ac uwch.

Bydd y ddwy sesiwn ar-lein 90 munud yma'n cefnogi athrawon uwchradd i ystyried sut maen nhw'n gweithio gyda phobl ifanc i greu cysylltiadau rhwng celf gyfoes a bywyd bob dydd. Bydd y sesiynau'n datgelu sut gall themâu a chyd-destunau i'w trafod yn y dosbarth celf annog cydweithio trawsddisgyblaethol, a dealltwriaeth ddyfnach o gysylltiadau traws-gwricwlaidd. Bydd y sesiynau'n defnyddio dull dysgu cyfunol, gyda chlipiau fideo byw, cyflwyniadau PowerPoint, ynghyd â thasgau ymarferol gan ddefnyddio chwiliadau ar-lein. Bydd y sesiynau'n annog y cyfranogwyr i ystyried ffyrdd o wahodd eu disgyblion i wneud cysylltiadau ac i berchnogi rhannu gwybodaeth a dysgu. Bydd gan y sesiynau ofod i fyfyrio a thrafod.

11 & 18 Mawrth

3.30pm - 5.00pm

Mae'r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu'r ddwy. Bydd tasg ymarferol yn cael ei gosod i'w chyflawni rhwng y sesiynau.

Bydd Sesiwn Un yn canolbwyntio ar sut mae defnyddio celf gyfoes i ehangu ymagweddau a dull meddwl myfyrwyr i'w bywydau bob dydd.

Bydd Sesiwn Dau yn canolbwyntio ar sut mae annog dysgwyr i wneud cysylltiadau a rhoi cyd-destun i'w hymchwil a'u cyfeiriadau.

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

Expressive Arts Professional Learning Programme Spring 2021

The Central South consortium is working with the A2Connect project to deliver an exciting and varied programme of Professional Learning for teachers led by practising artists and creative practitioners. These are designed to inspire teachers at all levels; to nurture confidence, skills, and to support the development of new approaches to teaching expressive arts in line with the Curriculum for Wales framework.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Gwanwyn 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae'r rhain wedi'u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi'r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu'r celfyddydau mynegiannol, yn unol â'r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved