Free

Using Creative Movement and Light Painting to Support the Teaching of Liter...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Blackwood Miners' Institute

High Street

Blackwood

NP12 1AA

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Overview

This masterclass is aimed at teachers who would like to explore different approaches to teaching literacy in primary schools. There will be two different workshops, giving you the opportunity to explore ‘moving stories’ and ‘light painting or light graffiti’. Both workshops will equip you with enough materials to structure and developed several lessons. Both techniques are fun and instantly accessible by all ages and abilities.

‘Moving stories’ uses physical approaches to developing skills and confidence in literacy. The session will explore narrative patterns and environments within a story and workshop movement exercises which can be used to deepen learner engagement and understanding of the key components of story-writing.

Light Graffiti or Light Painting is a magical photographic technique with endless possibilities. It looks highly technical but in reality is very simple to use to create fantastical, dreamlike images almost instantly. During the workshop you will have the opportunity to capture words, pictures and shapes using this playful technique.

Both workshops will encourage learners to continually reflect, evaluate and refine in different ways. They also support the learners to improve their literacy and language skills, along with developing their confidence and creativity.

This is guaranteed to be a fun and playful movement masterclass with resources for teachers to take away.

Facilitators

Claire Turner has over 20 years experience delivering dance projects in community and educational settings. She is a trained dancer and has delivered the creative movement element of the PGCE Primary Course at Cardiff Metropolitan University. Recently Claire has been Regional Officer for the Arts Council of Wales, supporting schools on the Lead Creative Schools Creative Learning Scheme.

Andy O’Rourke has over 20 years’ experience delivering a broad range of community-based art through numerous local and international projects. He is a multi-disciplinary artist and likes to develop collaborative programmes across many media. He has been developing techniques of light painting, using home-made 'light brushes' and long exposure photography for the past 10 years.

Who Should Attend?

This workshop will be useful to teachers, artists and educators in cultural organisations who are interested in extending their knowledge of using physical movement to enhance learning.

Who Can Attend?

The Arts and Education Network: South East Wales' masterclasses and workshops are open to teachers or cultural educators who work in, or artists that live, in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.

We Pay For Cover

To help teachers take advantage of our professional development opportunites, the Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 towrds the cost of supply cover.

Lunch is provided.
Defnyddio Symudiad Creadigol a Pheintio Golau i Gefnogi Dysgu Llythrennedd mewn Ysgolion Cynradd

Trosolwg

Mae’r dosbarth meistr hwn wedi ei anelu at athrawon a hoffai archwilio ffyrdd gwahanol i addysgu llythrennedd mewn ysgolion cynradd. Bydd dau weithdy gwahanol yn rhoi cyfle i chi archwilio ‘straeon symud’ a ‘pheintio golau neu graffiti golau’. Bydd y ddau weithdy yn eich arfogi â digon o ddeunyddiau i strwythuro a datblygu sawl gwers. Mae’r ddwy dechneg yn hwyl ac yn hygyrch iawn i bob oed ac abledd.

Mae ‘straeon symud’ yn defnyddio dulliau corfforol i ddatblygu sgiliau a hyder mewn llythrennedd. Bydd y sesiwn yn archwilio patrymau ac amgylchiadau naratif o fewn ymarferion symud stori a gweithdy y gellir eu defnyddio i ddwysau ymgysylltiad dysgu a dealltwriaeth o brif elfennau ysgrifennu stori.

Mae Graffiti Golau neu Beintio Golau yn dechneg ffotograffig hudolus sydd â phosibiliadau di-ben-draw. Mae’n edrych yn dechnegol iawn ond mewn gwirionedd mae’n syml iawn i’w ddefnyddio i greu lluniau gwych a chyfareddol yn syth bron. Yn ystod y gweithdy cewch gyfle i ddal geiriau, lluniau a siapau gan ddefnyddio’r dechneg chwareus hwn.

Bydd y ddau weithdy yn annog dysgwyr i adlewyrchu, gwerthuso a mireinio yn barhaus mewn ffyrdd gwahanol. Maent hefyd yn cefnogi dysgwyr i wella eu sgiliau llythrennedd ac iaith, yn ogystal â datblygu eu hyder a’u creadigrwydd.

Mae hwn yn sicr o fod yn ddosbarth meistr difyr a chwareus gydag adnoddau i athrawon fynd gyda nhw.

Pwy ddylai fynychu

Bydd y gweithdy hwn yn ddefnyddiol i athrawon, artistiaid ac addysgwyr mewn sefydliadau diwylliannol sydd â diddordeb i ymestyn eu gwybodaeth o ddefnyddio symudiadau corfforol i wella dysgu.

Hwyluswyr

Mae gan Claire Turner dros 20 mlynedd o brofiad o ddarparu prosiectau dawns yn y gymuned ac mewn amgylchiadau addysgiadol. Mae hi’n ddawnsiwr hyfforddedig ac wedi darparu’r elfen symud creadigol yn y Cwrs PGCE Cynradd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Yn ddiweddar mae Claire wedi bod yn Swyddog Rhanbarthol ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru, gan gefnogi ysgolion ar y Cynllun Dysgu Creadigol Ysgolion Creadigol Arweiniol.

Mae gan Andy O’Rourke dros 20 mlynedd o brofiad yn darparu ystod eang o gelf sydd wedi ei wreiddio yn y gymuned drwy nifer o brosiectau lleol a rhyngwladol. Mae’n artist amlddisgyblaethol ac mae’n hoffi datblygu rhaglenni cydweithredol ar draws sawl cyfrwng. Mae wedi bod yn datblygu technegau peintio golau, gan ddefnyddio ‘brwsys golau’ a wnaed yn y cartref a ffotograffiaeth datguddiad hir am y 10 mlynedd diwethaf.

Pwy sy’n cael mynychu?

Mae gweithdai a dosbarthiadau meistr Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn agored i athrawon neu addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio, neu artistiaid sy’n byw, ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen.

Rydym yn talu am athrawon cyflenwi

Er mwyn cynorthwyo athrawon i fanteisio ar ein cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol, gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 tuag at gostau cyflenwi.

Darperir cinio.


Share with friends

Date and Time

Location

Blackwood Miners' Institute

High Street

Blackwood

NP12 1AA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved