Using Living Books to develop understanding across diverse experience

Actions and Detail Panel

Sold Out

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Using Living Books to help to develop understanding/Defnyddio Llyfrau Byw i helpu datblygu dealltwriaeth

About this Event

Using Living Books to help to develop understanding across diverse experiences and cultures

Philippa Price (Swansea University) will share her experience of helping to organise ‘A Brave New World: Resilience and community’, an online event at Swansea University to promote dialogue, reduce prejudices and encourage understanding through Living Books. Living Books were recruited from the university’s staff and student community. Each Book had a story to share that encapsulated the themes of resilience or community. Visitors to the event borrowed a Living Book(s) for a 15-minute personal conversation during which they were encouraged to ask questions and learn more about the Book.

Philippa will talk about how the idea came about and explain the planning and preparation that was involved in holding the event. There will be time at the end for an informal chat so delegates can ask

questions and discuss ideas.

10.00-11.00 Presentation (questions encouraged)

11.00-11.30 Informal discussion (bring a beverage!)

This CPD event is aimed at those who are interested in hosting a similar event or would like to find out more about the concept.

Defnyddio Llyfrau Byw i helpu datblygu dealltwriaeth ar draws profiadau a diwylliannau amrywiol:

Bydd Philippa Price (Prifysgol Abertawe) yn rhannu ei phrofiad o helpu trefnu ‘Byd

Beiddgar Newydd: Gwytnwch a chymuned’, digwyddiad ar-lein ym

Mhrifysgol Abertawe i annog deialog, lleihau rhagfarnau ac annog

dealltwriaeth trwy Lyfrau Byw. Cafodd Llyfrau Byw eu recriwtio o blith

staff a chymuned myfyrwyr y Brifysgol. Roedd gan bob Llyfr stori i’w

hadrodd oedd yn adlewyrchu themâu gwytnwch neu gymuned.

Roedd ymwelwyr â’r digwyddiad yn benthyg Llyfr(au) Byw ar gyfer

cael sgwrs bersonol 15-munud pan roeddent yn cael eu hannog i

ofyn cwestiynau a dysgu mwy am y Llyfr.

Bydd Philippa yn sôn am sut ddaeth y syniad ac yn esbonio’r

cynllunio a’r paratoi oedd eu hangen er mwyn cynnal y digwyddiad.

Bydd amser ar y diwedd am sgwrs anffurfiol fel y gall cynrychiolwyr

ofyn cwestiynau a thrafod syniadau.

10.00-11.00 Cyflwyniad (croeso i gwestiynau)

11.00-11.30 Trafodaeth anffurfiol (dewch â diod!)

Anelir y digwyddiad DPP hwn at y sawl sy’n awyddus i gynnal

digwyddiad tebyg neu fyddai’n hoffi gwybod mwy am y cysyniad.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved