£160.49 – £187.14

Uwch Hyfforddiant Diogelu Plant (Addysg) - Advanced Safeguarding Training @...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Galeri Caernarfon

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Event description

Description

Teitl y Cwrs Uwch Hyfforddiant Diogelu Plant i Staff Addysg

Hyd y Cwrs 09:30 – 15:30

Bwriad y Cwrs – I gynnig i’r cyfranogwyr y sgiliau a’r wybodaeth i ddeall sut i ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed.

Deilliannau Dysgu

 • Gwell dealltwriaeth o’r broses a system amddiffyn plant
 • Sut i adnabod yr arwyddion o gamdriniaeth yn y cartref
 • Sut i reoli datganiadau o gamdriniaeth
 • Sut i allu adnabod cydymffurfiaeth cuddiedig mewn rhieni sydd yn cydweithredu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Yr arwyddion o ecsbloetio plant yn rhywiol
 • Sut i adnabod salwch ffug

Manylion am yr Hyfforddwr –Mae Paul Jones yn Weithiwr Cymdeithasol Annibynnol hefo profiad helaeth o weithio i’r Gwasanaethau Cymdeithasol, NSPCC ac ysgolion uwchradd.

Mae manylion pellach ar gael ar y safle we – www.pauljonesisw.co.uk

I sicrhau eich lle, cofiwch gysylltu drwy e-bost, neu llogwch eich lle drwy linc Eventbrite.

Mae hi'n bosib llogi eich lle drwy Archeb Swyddogol.

Cinio ar gael - am ddim.

=================================================

Course Title – Advanced Safeguarding Children Training for Education Staff

Course Length – 09:30 – 15:30

Course Aim – To provide the participants with the skills and knowledge to understand how to safeguard children and young people from harm.

Learning Outcomes -

 • A greater understanding of the child protection process and system.
 • How to identify the signs and symptoms of domestic abuse.
 • How to manage disclosures of abuse.
 • To be able to identify disguised compliance in parents involved with Social Services.
 • The signs and symptoms of child sexual exploitation.
 • How to identify illness that is fabricated.

Trainer Details – Paul Jones is an Independent Social Worker with extensive experience of working for Social Services, NSPCC and secondary schools.

For further information please visit the website – www.pauljonesisw.co.uk

To secure your place please contact us by email or book your place through the Eventbrite link.

It is also possible to secure your place through an official order

Lunch available - for free.

Share with friends

Date and Time

Location

Galeri Caernarfon

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Save This Event

Event Saved