£13.52 – £26.46

Video Skills for Artists / Sgiliau Fideo i artistiaid

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Sorry this event is now full, but please do register on the waiting list by following the green ticket tab/ Mae’n ddrwg gen i, does yna ddim lle i fwy ddod i’r digwyddiad ond mae croeso ichi gofrestru i fod ar y rhestr aros drwy glicio’r tab tocyn gwyrdd.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

TAPE Community Music and Film

Berthes Road

Old Colwyn

LL29 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Sorry this event is now full, but please do register on the waiting list by following the green ticket tab/ Mae’n ddrwg gen i, does yna ddim lle i fwy ddod i’r digwyddiad ond mae croeso ichi gofrestru i fod ar y rhestr aros drwy glicio’r tab tocyn gwyrdd.
Event description

Description

*Cymraeg isod*

Video skills for artists

Monday 5th November & Monday 12th November (optional)

The aim of the day is to learn how to produce a short narrative film about you – the artist. You will use simple filming equipment (smart phones & basic cameras) and open source editing software to produce a short film about your inspiration and practice.

This day will be about putting into words and moving images the artist’s creative story. The artist’s story engages the public who have an interest in the person behind the work. Once you have produced your film you will be use it to promote yourself on your website (if you have one!) and social media platforms.

What is your creative story? What inspires you? What techniques do you use? What drives you to produce the work you do?

Who is it aimed at? Artists/creatives who are wanting to get to grips with basic film storytelling of their work and practice.

Outcomes of the day:

  • Write a narrative of your creative story and identify shots.
  • Learn basic film techniques theory e.g. stabilising the camera, adding motion, basic composition & lighting consideration. This will be followed by practical.
  • Learn basic editing techniques on computers, along with receiving advice about accessing editing software at home.

You will not be able to complete the film in one day can so we have arranged that there will be an opportunity to use the computers and editing software at TAPE with support from Andrew on Monday 12th November in the morning. However if you are able to do basic editing at home then you needn’t attend this session.

We would like to have an online screening of the films you produce during the 2nd week of December the date will be mutually arranged with the group.

What you need to bring: a smart phone, fully charged (either i-Phone/ i-Pad or your android or tablet) or your camera which takes video. Please back up your existing images so your device has storage capacity. Your ‘artist statement’ if you have one. A couple of samples of your work to talk about. Please bring any equipment that you may have e.g. tripods.

Please bring your own lunch. Refreshments will be provided.

Getting there:

Parking: Victoria Road Car Park, Colwyn Bay map to car park NB there is an entrance on Berthes Road almost opposite TAPE.

Public transport: https://www.traveline.cymru/

Please note TAPE is located on the other side of the Church. Walk into the park, entrance on your right.
The buzzer is on the wall to the right of the door. http://tapemusicandfilm.co.uk/about/contact-us/

Maximum participants 8

About the tutor: Andrew Pearson is Head of Film at TAPE Community Music and Film, where he ran the feature film project British Winters, working with and training up the volunteers that made this production. He graduated in film from Glywndwr University. TAPE Community Music and Film, is an award-winning community arts charity which seek to maximise opportunities for people through the delivery of creative arts and media projects.

We offer a limited number of half price concession rates and if you are in receipt of disability or unemployment benefits, please send katie@helfagelf.co.uk proof of the benefit. Concession tickets are issued on first-come-first-served basis, and once allocated no further tickets are available. A maximum of 4 concession places will be available to one individual over the course of the 2018 HG Training Programme, in order to ensure the support offered is fair.

How can I contact the organiser with any questions?

katie@helfagelf.co.uk

Please note that if we do not have a minimum of 4 bookings we may have to postpone the course.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sgiliau Fideo i artistiaid

Dydd Llun Tachwedd y 5ed & Llun Tachwedd y 12fed (dewisol)

Nod y diwrnod ydy dysgu sut i gynhyrchu ffilm naratif fer amdanoch chi – yr artist. Byddwch yn defnyddio offer ffilmio hawdd i’w defnyddio (ffonau clyfar a chamerâu sylfaenol) ynghyd â meddalwedd golygu cod agored i gynhyrchu ffilm fer am yr hyn sy’n eich ysbrydoli ac eich gwaith.

Yn ystod y diwrnod hwn byddwch yn mynd ati i lunio stori greadigol yr artist ar ffurf geiriau a delweddau symudol. Bydd stori’r artist yn atynnu’r cyhoedd sy’n ymddiddori yn y person hwnnw sy’n gyfrifol am y gwaith. Unwaith ichi gynhyrchu’ch ffilm, bydd cyfle ichi ei gyflwyno ar eich gwefan (os oes gennych chi un!) a thudalennau cyfryngau cymdeithasol er mwyn hyrwyddo’ch hun.

Beth ydy’ch stori greadigol? Beth sy’n eich ysbrydoli chi? Pa dechnegau ydych chi’n eu defnyddio? Beth sy’n eich ysgogi chi i gynhyrchu’ch gwaith?

I bwy mae’r sesiwn? Artistiaid/gweithwyr creadigol sy’n dymuno dysgu sut i lunio ffilm sylfaenol am eu gwaith a gweithgareddau.

Deilliannau’r diwrnod:

  • Ysgrifennu naratif o’ch stori greadigol ac adnabod saethiadau.
  • Dysgu theori technegau ffilm sylfaenol e.e. sefydlogi’r camera, ychwanegu symudiad, ystyried cyfansoddiad a golau sylfaenol. Yna bydd sesiwn ymarferol i ddilyn.
  • Dysgu technegau golygu sylfaenol ar gyfrifiaduron ynghyd â derbyn cyngor am fanteisio ar feddalwedd golygu adref.

Ni fydd modd ichi gwblhau’r ffilm ymhen un diwrnod felly rydym ni wedi trefnu cyfle ichi ddefnyddio’r cyfrifiaduron a meddalwedd golygu yn TAPE gyda chefnogaeth Andrew ar fore dydd Llun Tachwedd y 12fed. Fodd bynnag, os allwch chi wneud gwaith golygu sylfaenol adref, does dim rhaid ichi fynychu’r sesiwn yn TAPE.

Hoffem drefnu dangosiad ar-lein o'r ffilmiau y byddwch yn eu cynhyrchu yn ystod 2il wythnos mis Rhagfyr - bydd y grŵp yn cytuno ar ddyddiad cyfleus ar y cyd.

Beth fydd ei angen arnoch: ffôn clyfar gyda batri llawn (un ai iPhone/iPAD neu ffôn Android/tablet) neu gamera sy’n medru ffilmio fideo. Cofiwch gadw copi o’ch lluniau er mwyn gofalu fod lle i storio mwy o ddeunydd ar eich dyfais. Eich ‘datganiad artist’ os oes gennych chi un. Ychydig o enghreifftiau o’ch gwaith i’w trafod. Cofiwch ddod ag unrhyw offer eraill sydd gennych chi hefyd e.e. trybeddau.

Cofiwch ddod â’ch cinio’ch hun. Byddwn yn darparu paned.

Cyrraedd yma:

Parcio: Maes Parcio Ffordd Victoria, Bae Colwyn map i’r maes parcio Sylwch: mae mynediad i’r maes parcio ar Ffordd Berthes bron union gyferbyn â TAPE.

Cludiant Cyhoeddus : https://www.traveline.cymru/

Sylwch bod TAPE yr ochr arall i’r Eglwys. Cerddwch i mewn i’r parc a bydd y fynedfa ar eich de.

Cyfranogwyr Uchafswm 8

Manylion y tiwtor: Andrew Pearson ydy Pennaeth Ffilm Cerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE lle bu iddo gynnal y prosiect ffilm nodwedd British Winters gan gydweithio a hyfforddi’r gwirfoddolwyr oedd yn gyfrifol am gynhyrchu’r ffilm. Bu iddo raddio mewn ffilm o Brifysgol Glyndŵr. Mae Cerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE yn elusen celfyddydau cymunedol blaenllaw sy’n dymuno cynnig cymaint o gyfloedd â phosib i bobl drwy brosiectau celfyddydau creadigol a chyfryngau.


Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o gyfraddau disgownt hanner pris ac os ydych yn derbyn budd-daliadau anabledd neu ddiweithdra, anfonwch brawf o'ch cymhwyster i dderbyn y budd-dal hwnnw at katie@helfagelf.co.uk. Caiff tocynnau gostyngol eu dosbarthu ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu a phan fydd y tocynnau hyn wedi mynd, ni fydd modd dosbarthu mwy. Uchafswm o 4 lle disgownt fydd ar gael i un unigolyn yn ystod Rhaglen Hyfforddiant HG 2018, er mwyn sicrhau bod y gefnogaeth a gynigir yn deg.

Mwy o wybodaeth

katie@helfagelf.co.uk

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd yn rhaid i ni ohirio'r cwrs os na dderbyniwn o leiaf 4 archeb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACW logos
Share with friends

Date and Time

Location

TAPE Community Music and Film

Berthes Road

Old Colwyn

LL29 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved