Wales community-led housing network

Wales community-led housing network

Actions and Detail Panel

Free

Location

Online event

A monthly virtual community-led housing network / rhwydwaith rhithwir tai dan arweiniad y gymuned fisol.

About this event

Join the Communities Creating Homes team for our lunchtime network to discuss all things community-led housing. Each month we discuss a different topic with the opportunity to chat and share learning with the team, other projects, and like-minded people.

Community-Led Housing for the LGBTQI+ community

This month marks the 50th anniversary of the first official Pride march in the UK. So, the time seems more than right to discuss Community-Led Housing (CLH) for the LGBTQI+ community. We know that CLH can offer secure and safe places to live where people feel less isolated and can thrive.

Unfortunately, Home Office statistics last year reported an increase in hate crimes experienced by LGBTQI+ people. There is also research that confirms they are more likely to experience homelessness. This is an opportunity to discuss current and new ideas as well as understand the housing challenges faced by LGBTQI+ people.

We’ll be joined by Tonic Housing, a community-led not for profit organisation focused on creating vibrant and inclusive urban LGBTQI+ affirming retirement communities where people can share common experiences, find mutual support and enjoy their later life. Tonic was established in 2014 to address the issues of loneliness and isolation of older LGBTQI+ people and the need for specific housing and support provision as there was none in the UK before 2021.

Also joining us will be by Rosa Bridge Housing Co-operative, a small, queer, feminist co-op of five members, who took over part of an old dairy in the Tarner area of Brighton. We’ll also hear an update from Pride of Place Leeds who have a vision to create a vibrant and sustainable LGBTQ+ community in Leeds where LGBTQ+ people can live, work and enjoy life independently.

When booking please indicate when asked if you prefer to contribute in Welsh. In line with our policy, we will arrange simultaneous translation if requested by the majority of those who register.

You will receive the joining instructions by email shortly before the event. Please remember to check your spam and junk mail for these instructions if you do not receive them.

----------------------------------------------------------------------

Ymunwch a’r tîm Cymunedau’n Creu Cartrefi ar gyfer ein rhwydwaith dros ginio i drafod popeth i wneud gyda thai dan arweiniad y gymuned. Rydyn ni’n trafod pwnc gwahanol pob mis gyda chyfle i sgwrsio a rhannu dysgu gyda’r tîm, prosiectau arall a phobl o’r un anian.

Tai dan arweiniad y gymuned ar gyfer y gymuned LHDTC+

Mae mis yma yn nodi 50 mlynedd ers yr orymdaith Falchder swyddogol cyntaf yn y DU. Felly, mae’r amser yn teimlo’n iawn i drafod Tai dan Arweiniad y Gymuned (TDAG) ar gyfer y gymuned LHDTC+. Rydym ni’n gwybod bod TDAG yn gallu cynnig llefydd diogel i fyw lle mae pobl yn teimlo’n llai ynysig ac yn gallu ffynnu.

Yn anffodus, llynedd nododd ystadegau’r Swyddfa Gartref cynnydd mewn troseddau casineb a brofwyd gan bobl LHDTC+. Mae yna hefyd ymchwil i ddweud bod y gymuned LHDTC+ yn fwy tebygol o fod yn ddigartref. Mae’r digwyddiad yma yn gyfle i drafod syniadau presennol a newydd, yn ogystal â deall yr heriau tai sydd yn wynebu'r gymuned LHDTC+.

Bydd Tonic Housing yn ymuno a ni, sefydliad wedi’i arwain gan y gymuned sy’n canolbwyntio ar greu cymunedau ymddeoliad trefol bywiog a chynhwysol LHDTC+ lle gall pobl rannu profiadau cyffredin, dod o hyd i gefnogaeth i’w gilydd a mwynhau eu bywyd hwyrach. Sefydlwyd Tonic yn 2014 i fynd i’r afael â phroblemau unigrwydd ac arwahanrwydd pobl hŷn LHDTC+ a’r angen am ddarpariaeth tai a chymorth penodol gan nad oedd dim yn y DU cyn 2021.

Hefyd yn ymuno a ni fydd Cydweithfa Tai Rosa Bridge, cydweithfa fach, queer, ffeministaidd o pum aelod, a wnaeth cymryd dros hen laethdy yn yr ardal Tarner yn Brighton. Byddwn ni hefyd clywed diweddariad o Pride of Place Leeds, sydd â gweledigaeth i greu cymuned fywiog a chynaliadwy LHDTC+ yn Leeds lle bydd pobl LHDTC+ yn gallu byw, gweithio a joio bywyd yn annibynnol.

Wrth gofrestru, byddwn ni’n ddiolchgar os gallwch nodi os well gennych chi gyfathrebu yn Gymraeg. Yn unol â'n polisi, os yw’r mwyafrif eisiau cyfathrebu yn Gymraeg byddwn ni’n trefnu cyfieithydd.

Byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau i ymuno trwy e-bost yn fuan cyn y digwyddiad. Cofiwch edrych yn eich spam/jync am y cyfarwyddiadau os na dderbyniwch nhw.

Share with friends