£75 – £95

Wales Conference 2022 / Cynhadledd Cymru 2022 online

Actions and Detail Panel

£75 – £95

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Mercure Cardiff Holland House Hotel and Spa

24 - 26 Newport Road

Cardiff

CF24 0DD

United Kingdom

View Map

Event description
Wales Conference 2022 / Cynhadledd Cymru 2022 online

About this event

A welsh focused leadership conference; programme to be shared in due course and will be subject to change.

There are two attendance options:

1. Face to face

2. Virtual

Please ensure you select the correct option at the time of booking.

Note: The Super Early Bird price is the same for both face to face and virtual

Should the situation around the pandemic change this event will revert to virtual and refunds will be issued where applicable to those who have booked face to face.

Example of 2021 conference:

Creative Leadership for Ambitious Learning - The new Curriculum for Wales, being introduced throughout Wales by 2022, is a values-based curriculum.  It has four purposes as the starting point and aspiration for schools’ curriculum design, so that learners become:

  • ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives
  • enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work
  • ethical, informed citizens of Wales and the world
  • healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society.

This conference will explore what this means for school leaders and how best they can respond to the opportunities and challenges that Curriculum for Wales offers.

Programme

9.00 Online Registration

9.15 Welcome and opening address – Kerina Hanson

9.30 Sponsor slot - Nurturing children for our changing world: the power of curiosity, empathy and human stories in learning - Lyfta

9.45 Keynote 1 – Professor David Egan from Cardiff University

10.40 Refreshment break

11.00 Keynote 2 – Kirsty Williams SM, Education Minister for Wales

11.20 Roundtable and Q&A with Kirsty Williams

12.20 -1.00 Breakout session 1

1.00 Lunch

1.30 Keynote 3 – Andrew Hammond

2.00 Interactive session with Pathway authors on Creative Leadership

2.30 Refreshment break

2.45 Breakout session 2

3.25 Conference summary and concluding comments

3.30 Close

To view full the conference information, please click here.

To book your place please click on the green ticket button and select the appropriate ticket required. You will be asked to input your payment details (card only), details of the attendee (please use their direct email address), and membership number, so you will need to have this information to hand before starting the registration process.

Members of NAHT can enjoy our courses and conferences at a subsidised rate so join here today and start enjoying the benefits of membership.

The NAHT has the right to cancel the conference if insufficient bookings are received. The NAHT also reserves the right to change the venue prior to the scheduled date, and in this event will communicate any alterations as soon as possible. The programme may be subject to change.

By booking a place you are accepting NAHT's terms and conditions.

NAHT Privacy Policy

We take your privacy seriously. Personal data submitted to NAHT is subject to the General Data Protection Regulations. The way we use your personal information is set out in the NAHT privacy policy.

FAQs

Do I need my membership number to book?

Yes. If you are booking a member place you will be required to enter the correct membership number. You can find your membership number by phoning membership on 0300 3030333 option 2.

Where can I contact the organiser with any questions?

The Professional Development team on events@naht.org.uk or 01444 472405.

Is my booking transferrable?

Bookings may only be transferred at the discretion of the Professional Development team. These will need to be made in writing to events@naht.org.uk before the event. Transfers and cancellations may be subject to a charge.

Cancellation fees

Within 31 working days - 25% charge

Within 14 working days - 50% charge

Within 7 working days - 75% charge

Within 3 working days - 100% charge

Can I update my registration information?

Any updates to your booking must be made in writing to the Professional Development team at events@naht.org.uk

Does the name on the booking need to match the delegate?

The names of each individual delegate must be entered during the booking process along with a unique email address for each delegate as this will be used for the final confirmation.

Cynhadledd Cymru 2021 - Arweinyddiaeth Greadigol ar gyfer Dysgu Uchelgeisiol

Mae Arweinyddiaeth Greadigol ar gyfer Dysgu Uchelgeisiol - y Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru, sy'n cael ei gyflwyno ledled Cymru erbyn 2022, yn gwricwlwm sy'n seiliedig ar werthoedd.  Mae iddo bedwar pwrpas fel man cychwyn a dyhead ar gyfer cynllunio cwricwlwm ysgolion, fel bod dysgwyr yn dod yn:

• ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, yn barod i ddysgu trwy gydol eu hoes

• cyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith

• dinasyddion egwyddorol, gwybodus o Gymru a'r byd

• unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Bydd y gynhadledd hon yn trafod beth mae hyn yn ei olygu i arweinwyr ysgolion a’r ffordd orau o ymateb i'r cyfleoedd a'r heriau y mae’r Cwricwlwm ar gyfer Cymru yn eu cynnig.

Rhaglen

9:00 Cofrestru ar-lein

9:15 Croeso ac anerchiad agoriadol - Kerina Hanson

9:30 Noddwr

9:45 Araith Allweddol 1 - Yr Athro David Egan o Brifysgol Caerdydd

10:40 Coffi

11:00 Araith Allweddol 2 - Kirsty Williams ASC, Gweinidog Addysg Cymru

11:30 Trafodaeth Bwrdd Crwn a sesiwn Holi ac Ateb gyda Kirsty Williams

12:30 -1:00 Sesiwn ar wahân 1

1:00 Cinio

1:30 Araith Allweddol 3 - Andrew Hammond (cadarnhawyd) ar Greadigrwydd mewn Arweinyddiaeth

2:00 Sesiwn ryngweithiol gydag awduron Pathway ar Arweinyddiaeth Greadigol

2:30 Te

2:50 Sesiwn ar wahân 2

3:15 Crynodeb o'r gynhadledd a sylwadau i gloi

3:30 Gorffen

I weld gwybodaeth lawn am y Gynhadledd, cliciwch yma.

I archebu eich lle cliciwch ar y botwm tocyn gwyrdd a dewiswch y tocyn sy’n briodol i chi. Gofynnir i chi fewnbynnu eich manylion talu (cerdyn yn unig), manylion y sawl sy'n mynychu (defnyddiwch eu cyfeiriad e-bost uniongyrchol), a rhif aelodaeth, felly bydd angen i chi fod â’r wybodaeth hon wrth law cyn dechrau'r broses gofrestru.

Gall aelodau NAHT fwynhau ein cyrsiau a'n cynadleddau yn rhatach, felly ymunwch yma heddiw a dechreuwch fwynhau manteision aelodaeth.

Mae gan NAHT yr hawl i ganslo'r gynhadledd os na dderbynnir digon o archebion. Mae NAHT hefyd yn cadw'r hawl i newid y lleoliad cyn y dyddiad a drefnwyd, ac os digwydd hyn, bydd yn eich hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau cyn gynted â phosibl. Mae’n bosibl y gall y rhaglen newid.

Drwy archebu lle rydych chi'n derbyn telerau ac amodau NAHT.

Sylwch fod Eventbrite yn cynnig yswiriant archebu fel rhan o'r broses archebu - nid yw hyn yn rhan o’r hyn mae NAHT yn ei gynnig, a rhaid cyfeirio unrhyw ymholiad/hawliad at y cwmni yswiriant sy'n cyflenwi'r gwasanaeth hwn.

Polisi Preifatrwydd NAHT

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Mae Data Personol a gyflwynir i NAHT yn destun Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR). Mae’r ffordd yr ydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol wedi'i nodi yma: polisi preifatrwydd NAHT

Cwestiynau Cyffredin

A oes angen fy rhif aelodaeth arnaf i archebu lle yn y Gynhadledd?

Oes. Os ydych chi'n archebu lle fel aelod, bydd gofyn i chi roi'r rhif aelodaeth cywir. Gallwch ddod o hyd i'ch rhif aelodaeth trwy ffonio’r adran aelodaeth ar 0300 3030333 opsiwn 2.

Ble alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Y tîm Datblygiad Proffesiynol: events@naht.org.uk neu 01444 472405.

A ellir trosglwyddo fy archeb?

Dim ond yn ôl disgresiwn y tîm Datblygiad Proffesiynol y gellir trosglwyddo archebion. Bydd angen anfon newidiadau o’r fath yn ysgrifenedig at events@naht.org.uk cyn y digwyddiad. Mae'n bosibl y codir tâl am drosglwyddo neu ganslo archeb.

Ffioedd canslo

O fewn 31 diwrnod gwaith - bydd angen talu 25%

O fewn 14 diwrnod gwaith - bydd angen talu 50%

O fewn 7 diwrnod gwaith - bydd angen talu 75%

O fewn 3 diwrnod gwaith - bydd angen talu 100%

A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru?

Rhaid i unrhyw ddiweddariad i'ch archeb gael ei wneud yn ysgrifenedig i'r tîm Datblygiad Proffesiynol: events@naht.org.uk

A oes angen i'r enw ar yr archeb gyfateb i'r cynrychiolydd?

Rhaid nodi enwau pob cynrychiolydd unigol yn ystod y broses archebu, ynghyd â chyfeiriad e-bost unigryw ar gyfer pob cynrychiolydd, gan y bydd hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y cadarnhad terfynol.

 

Share with friends

Date and time

Location

Mercure Cardiff Holland House Hotel and Spa

24 - 26 Newport Road

Cardiff

CF24 0DD

United Kingdom

View Map

{ _('Organizer Image')}

Organiser NAHT - Professional Development Events

Organiser of Wales Conference 2022 / Cynhadledd Cymru 2022 online

NAHT is an independent trade union and professional association representing over 43,000 members in England, Wales and Northern Ireland.  Members hold leadership positions in early years; primary; special and secondary schools; independent schools; sixth form and FE colleges; outdoor education centres; pupil referral units, social services establishments and other educational settings.

Save This Event

Event Saved