Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Wales International Development Summit / Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru

Hub Cymru Africa

Thursday, 2 May 2019 from 09:00 to 17:00 (BST)

Wales International Development Summit /...

Ticket Information

Type End Quantity
SUMMIT / UWCHGYNHADLEDD 2 May 2019 Free  

Share Wales International Development Summit / Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru

Event Details

CYMRAEG ISOD

If you sign up for an event with us, we will not share your information with any third parties. We will delete any information we store within 12 months. If you would like to sign up to our mailing list please go to http://eepurl.com/VhmHX

SAVE THE DATE

The Wales International Development Summit brings together people involved in international projects from across Wales: from small community groups to Wales based branches of international NGOs. The event aims to raise the profile of the sector in Wales and support the already active development community to connect.  

Confirmed keynote speakers include:

  • Dr Dhananjayan (Danny) Sriskandarajah - Head of Oxfam GB
  • Eluned Morgan AM - Welsh Minister for International Relations and the Welsh Language

The day is being organised by Hub Cymru Africa and partners from the Wales Overseas Agencies Group (WOAG).

There will be up to 20 workshops focused on the themes of Strengthening, Inspiring, Learning, Innovation, Influence and Uniting on the day. These include:

 

Fair Trade and Trade Justice (Fairtrade Wales)

Communications 101 (Hub Cymru Africa)

Engaging with Donors (DFID/MD/Teams4U)

Let’s talk about: Palm Oil (Size of Wales)

Addressing GBV: What Works? (Tearfund with SSAP)

The Power of Bees (Bees for Development)

Safeguarding Workshop (HCA/DFID)

Universal Health Coverage: why this is so essential (WFAHLN)

Global citizenship (WCIA)

Adding new layers to the African narrative (Sub Sahara Advisory Panel)

What’s sport got to do with international development?  (United Purpose)

The UN and Sustainability

Small Charities Challenge Fund (UK Aid Direct

Global poverty and the future of aid (Oxfam Cymru/Bond)

Innovation and disruption (United Purpose)

Chairs That Can Change Lives (Motivation)

Working in an Emergency (Disasters Emergency Committee) 

 

--------------------

Os byddwch chi'n cofrestru i ddigwyddiad gyda ni, ni fyddwn yn rhannu'ch gwybodaeth gydag unrhyw drydydd parti. Byddwn yn dileu unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei storio ar ôl 12 mis. Os hoffech chi ymuno â'n rhestr cylchlythyr ewch i: http://eepurl.com/VhmHX

ARBED Y DYDDIAD

Mae Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru yn dwyn ynghyd bobl sy'n ymwneud â phrosiectau rhyngwladol o bob cwr o Gymru: o grwpiau cymunedol bach i ganghennau o gyrff anllywodraethol rhyngwladol sy'n seiliedig ar Gymru. Nod y digwyddiad yw codi proffil y sector yng Nghymru a chefnogi'r gymuned ddatblygu sydd eisoes yn weithredol i gysylltu.

Mae siaradwyr wedi ei gadarnhau yn cynnwys:

  • Dr Dhananjayan (Danny) Sriskandarajah - Pennaeth Oxfam GB
  • Eluned Morgan AS - Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol 

Mae'r diwrnod yn cael ei drefnu gan Hub Cymru Africa a phartneriaid o Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru (WOAG).

Bydd hyd at 20 o weithdai yn canolbwyntio ar themâu Cryfhau, Ysbrydoli, Dysgu, Arloesi, Dylanwad ac Unodi ar y diwrnod. Mae rhain yn cynnwys:

Masnach Deg a Chyfiawnder Masnach

Cyfathrebu 101 (Hub Cymru Africa)

Cysylltu gyda Rhoddwyr (DFID/MD/Teams4U) 

Mae’n amser siarad am: Olew Palmwydd (Maint Cymru)

Trais ar Sail Rhywedd: Beth sy’n Gweithio? (Tearfund ac SSAP)

Gallu Gwenyn (Bees for Development)

Gweithdy Diogelwch (HCA/DFID)

Gwasanaeth iechyd byd-eang: pam ei fod mor bwysig(WFAHLN)

Dinasyddiaeth fyd-eang (WCIA)

Ychwanegu at y naratif Affricanaidd (Sub Sahara Advisory Panel)

Sut mae chwaraeon yn ymwneud â datblygu rhyngwladol? (United Purpose)

Y Cenhedloedd Unedig a Chynaliadwyedd

Cronfa Elusennau Bychain (UK Aid Direct)

Tlodi byd-eang a dyfodol cymorth (Oxfam Cymru/Bond)

Newid ac ymyrraeth (United Purpose)

Cadeiriau Sy’n Gallu Newid Bywydau (Motivation)

Gweithio mewn Argyfwng (Disasters Emergency Committee)

 

 

 


 

 

 

Do you have questions about Wales International Development Summit / Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru? Contact Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


Cardiff City Football Club
Cardiff City Stadium
Leckwith Road
CF118AZ Cardiff
United Kingdom

Thursday, 2 May 2019 from 09:00 to 17:00 (BST)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.