Free

Wales Network Natter - Coping in COVID-19 Wales and Preparing for Recovery

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Join fellow HTN Wales members, staff and trustees for our 'Network Natter' from the comfort of your own home.

About this Event

About this Event

Network Natters are about sharing experiences and learning from each other and are a great way of continuing to network during the lockdown. So we'd like to hear how you're doing and if the Network can help you in any way.

We know that our members are facing lots of challenges but also that you have responded with resilience and innovation. Now is the time to plan for recovery. What can we learn from each other about attracting emergency and mainstream funding, restarting capital works, re-opening premises and attracting visitors? Some of us have learned new skills like working virtually and promoting projects digitally. Can we continue to use these new ways of working as we create a new normal? If we can't answer your queries during the event, we'll follow up afterwards.

We'll send joining instructions by email and all you'll need is a laptop, tablet or smartphone to be used in the comfort of your own home. This is a relaxed catch up, so pets, partners, children & houseplants are welcome on screen too!

Sign up to join our digital coffee break on 28th July.

Ymunwch â chyd-aelodau, staff ac ymddiriedolwyr o Rwydwaith Ymddiriedolaeth Treftadaeth am ein ‘Sgwrs y Rhwydwaith’ o gysur eich cartref

Am y digwyddiad

Nod Sgyrsiau’r Rhwydwaith yw rhannu profiadau a dysgu oddi wrth ei gilydd. Maent yn ffordd wych o barhau i rwydweithio yn ystod y Meudwyo Mawr. Felly hoffem glywed sut rydych chi'n ymdopi a gall y Rhwydwaith yn eich helpu mewn unrhyw ffordd.

Rydym yn gwybod bod ein haelodau yn wynebu llawer o heriau ond hefyd eich bod wedi ymateb gyda gwytnwch ac arloesedd. Nawr yw'r amser i gynllunio am adferiad. Beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth ei gilydd am ddenu cyllid brys ac arian phrif ffrwd, ailgychwyn gwaith adeiladu, ailagor adeiladau a denu ymwelwyr? Mae rhai ohonom wedi dysgu sgiliau newydd fel gweithio’n rhith a hyrwyddo prosiectau’n ddigidol. A allwn barhau i ddefnyddio'r ffyrdd newydd hyn o weithio wrth inni greu normal newydd? Os na allwn ateb eich ymholiadau yn ystod y digwyddiad, dawn yn ôl atoch wedi’r digwyddiad.

Byddwn yn anfon cyfarwyddiadau ymuno trwy e-bost a'r cyfan sydd ei angen arnoch chi yw gliniadur, llechen neu ffôn clyfar i'w ddefnyddio yng nghysur eich cartref eich hun. Mae hwn yn sgwrs hamddenol, felly mae croeso i anifeiliaid anwes, partneriaid, plant a phlanhigion tŷ ar y sgrin hefyd!

Cofrestrwch i ymuno â'n seibiant coffi digidol ar 28 Gorffennaf.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved