Free

Wales Sports Volunteering Research Conference Cynhadledd Gwirfoddoli Chwara...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sport Wales National Centre / Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Sophia Close / Gerddi Sophia

Cardiff / Caerdydd

CF11 9SW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

This Wales Sports Volunteering Conference is aimed at both professionals working in the sports industry responsible for recruiting, training and managing volunteers, and at those working in higher & further education who undertake teaching and/or research regarding the management of sports volunteers.

The programme for the day features:

  1. Best practice findings and insights from a recent European study of volunteering and social inclusion in sports clubs, which aimed to "compare notes" across ten EU member states and disseminate this knowledge to sports professionals and policy makers in Europe.
  2. A review of the Football Association of Wales' 'Become a Champion' volunteer programme, tasked with recruiting 1000 volunteers to assist with the delivery of the Champions League Final on June 3rd.
  3. Key Findings from a recent Sport Wales evaluation that looked at the experiences and characteristics of individuals undertaking the Volunteer Coordinator role at Welsh sports clubs.
  4. An opportunity to discuss the content of the presentations amongst fellow professionals and academics, in order to identify practical action points and areas for further research.
  5. An opportunity to network with sports industry and HE/FE peers.

The conference is being chaired by Dr. Nicola Bolton from Cardiff Metropolitan University.

A buffet lunch will be provided from 12.00-13.00. Please inform Matthew James if you have any special dietary requirements: matthew.james@uwtsd.ac.uk

Mae Cynhadledd Gwirfoddoli Chwaraeon Cymru ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant chwaraeon sy’n gyfrifol am recriwtio, hyfforddi a rheoli gwirfoddolwyr a hefyd y rhai sy’n gweithio ym maes addysg uwch a phellach sy’n ymgymryd ag addysgu a/neu ymchwil i reoli gwirfoddolwyr chwaraeon.

Mae rhaglen y dydd yn cynnwys y canlynol:

  1. Canfyddiadau a gwybodaeth am arferion gorau o astudiaeth Ewropeaidd ddiweddar o wirfoddoli a chynnwys yn gymdeithasol mewn clybiau chwaraeon, oedd yn ceisio “cymharu nodiadau” ar draws deg o wladwriaethau sy’n aelodau o’r UE a rhannu’r wybodaeth hon gyda gweithwyr chwaraeon proffesiynol a llunwyr polisïau yn Ewrop.
  2. Adolygiad o raglen gwirfoddoli ‘Dod yn Bencampwr – Become a Champion’ Cymdeithas Bêl Droed Cymru, a oedd yn gyfrifol am recriwtio 1000 o wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda darparu Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr ar Fehefin 3ydd.
  3. Prif casgliadau prosiect ymchwil diweddar gan Chwaraeon Cymru a oedd yn edrych ar nodweddau a profiadau unigolion sydd yn ymgymeriad y rôl Cydlynydd Gwirfoddolwyr yng nghlybiau chwaraeon Cymru.
  4. Cyfle i drafod cynnwys y cyflwyniadau ymhlith cydweithwyr proffesiynol ac academyddion, er mwyn adnabod pwyntiau gweithredu ymarferol a meysydd ar gyfer ymchwil pellach.
  5. Cyfle i rwydweithio gyda’r diwydiant chwaraeon a chyfoedion AU/AB.

Cadeirydd y gynhadledd fydd Dr. Nicola Bolton o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Bydd cinio bwffe yn cael ei ddarparu rhwng 12.00 a 13.00. Rhowch wybod i Matthew James os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig o ran deiet: matthew.james@uwtsd.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Sport Wales National Centre / Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Sophia Close / Gerddi Sophia

Cardiff / Caerdydd

CF11 9SW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved