Wales Women in STEM: Inaugural Symposium

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Event description
This event will celebrate the inauguration of the Wales Women in STEM network, and will look to the future for women in STEM in Wales.

About this Event

The Wales Women in STEM: Inaugural Symposium will address the barriers restricting women in Science, Technology, Engineering and Maths. It will bring together those who can implement change in the sector and those who work to create a positive environment in which women and girls are celebrated and supported throughout their careers.

A range of speakers will participate in the event, including Jane Hutt, Deputy Minister and Chief Whip and Dr Tara Shine, an environmental scientist.

A range of workshops will also take place in the afternoon, addressing the following questions:

  • What can be done in the future?
  • How can we support women returning to STEM?
  • How can we engage girls in STEM from a young age?
  • How can men act as allies for women in the workplace?

The event will also mark the launch of the Women in STEM mentoring platform, which will allow participants to share their experiences of working in STEM and support the next generation of women in the development of their own careers.

The event will take place simultaneously at National Museum Cardiff and the National Slate Museum, Llanberis.

Bydd Symposiwm Agoriadol: Menywod Cymru ym meysydd STEM yn mynd i'r afael â'r rhwystrau sy'n atal menywod ym meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Bydd yn dod â'r bobl hynny sy'n gallu rhoi newidiadau ar waith yn y sector at ei gilydd, ynghyd â'r sawl sy'n gweithio i greu awyrgylch cadarnhaol lle mae menywod a merched yn cael eu dathlu a'u cefnogi trwy gydol eu gyrfaoedd.

Bydd amrediad o siaradwyr yn cymryd rhan yn y digwyddiad, gan gynnwys Jane Hutt, Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip a Dr Tara Shine, gwyddonydd amgylcheddol.

Bydd detholiad o weithdai hefyd yn cael eu cynnal yn y prynhawn, gan fynd i'r afael â'r cwestiynau canlynol:

Beth ellir ei wneud yn y dyfodol?

• Sut gallwn ni gefnogi menywod sy'n dychwelyd i STEM?

• Sut gallwn ni ennyn diddordeb merched yn STEM o oedran ifanc?

• Sut gall dynion weithredu fel cynghreiriaid i fenywod yn y gweithle?

Bydd y digwyddiad hefyd yn nodi lansiad platfform mentora menywod ym meysydd STEM, a fydd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr rannu eu profiadau o weithio ym meysydd STEM ac i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o fenywod i ddatblygu eu gyrfaoedd eu hunain.

Cynhelir y digwyddiad yn gydamserol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis.

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved