£12.28 – £47.32

We engAGE, how to use digital creativity with older people/Sut i wneud defn...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

*Cymraeg isod*

This training course specifically focuses on technology inclusion for individuals with Dementia through looking at relevant Apps that touch on Sensory Stimulation and Creativity on iPads. Both one to one and participatory ways of working will be demonstrated and how staff and families can engage alongside this creative process too.

All relevant Apps relating to Art Forms will be discussed in depth with how to accommodate for an individual living with Dementia through a Person Centred Approach using an iPad.

We engAGE is inclusive of all older people and the model is transferrable to various needs and abilities as well as Dementia. We engAGE also have experience in learning difficulties, special needs and Parkinson's.

Objectives

 • To understand and reflect on the best use of Apps and technology for Older People
 • To discuss which Apps work, depending on stage of Dementia and overall abilities
 • To understand the We engAGE model and approach
 • To overcome the difficulties faced with technology

Aims

 • To learn iPad basics and what Apps are on offer
 • How to apply iPads to Person Centred Care approaches and to direct activity to individual needs
 • Confidentiality
 • What equipment can be used for disabled participants to improve their access and enjoyment in the activity
 • How to communicate and use the We engAGE model to best engage individuals with Dementia

This is a 2 day workshop, for artists interested in working in a health care setting. You do not need to have computer skills to attend. Maximum number of participants 12.

Day 1 - To understand and reflect on the best use of Apps and technology for Older People, to discuss which Apps work, depending on the stage of Dementia and overall abilities, to understand the We engAGE model and approach, to overcome the difficulties faced with technology.

Day 2 - Designing workshops and delivery of workshops using iPad technology.

FAQs

What are my transport/parking options getting to the event?

free on-site parking

http://www.traveline.cymru/ Public Transport Information People

Let Katie know if you are able or interested in lift sharing

What should I bring to the event?

Notebook & pen

Lunch (refreshments will be provided). There is also a cafe at Ruthin Craft Centre.

More information

katie@helfagelf.co.uk

for more information on We engAGE go to www.we-engage.blogspot.co.uk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae'r cwrs hyfforddi hwn yn canolbwyntio'n benodol ar ddefnydd o dechnoleg gan unigolion â dementia a bydd yn edrych ar yr apiau hynny sy'n ymwneud ag Ysgogi Synhwyraidd a Chreadigrwydd ar yr iPad. Defnyddir dulliau wyneb yn wyneb a dulliau cyfranogol o weithio er mwyn dangos sut y gall staff a theuluoedd gymryd rhan yn y broses greadigol hefyd.

Bydd yr holl apiau sy'n ymwneud â gwahanol ffurfiau celfyddydol yn cael eu trafod yn fanwl er mwyn helpu unigolyn sy'n byw gyda dementia, a hynny yng nghyd-destun dull Gofal sy'n Canolbwyntio ar y Person.


Mae We engAGE yn ymgysylltu'n gynhwysol â phobl hŷn ac fe ellir cymhwyso'r model at anghenion a galluoedd eraill hefyd, y tu hwnt i bobl â dementia. Mae gan We engAGE brofiad hefyd o ymwneud ag anawsterau dysgu, anghenion arbennig aChlefyd Parkinson.

Amcanion

 • Deall ac ystyried y defnydd gorau o apiau a thechnoleg i bobl hŷn
 • Trafod pa apiau sy'n gweithio, yn ddibynnol ar gamau a datblygiad dementia a galluoedd cyffredinol yr unigolion dan sylw
 • Deall model ac agwedd We engAGE
 • Goresgyn anawsterau technolegol

Nodau

 • Dysgu hanfodion yr iPad a dysgu pa apiau sydd ar gael
 • Dysgu sut i ddefnyddio iPads yng nghyd-destun Gofal sy'n Canolbwyntio ar y Person ac addasu gweithgarwch at anghenion unigol
 • Cyfrinachedd
 • Dysgu pa offer y gall cyfranogwyr anabl eu defnyddio i hybu hygyrchedd a mynediad a'u mwynhad nhw o weithgareddau
 • Dysgu sut i gyfathrebu a defnyddio model We engAGE er mwyn hybu cysylltedd unigolion â dementia

Mae hwn yn weithdy 2 ddiwrnod, i artistiaid sy'n ymddiddori mewn gwaith ym maes gofal iechyd. Nid oes angen sgiliau cyfrifiadurol arnoch i fynychu. Uchafswm o 12 lle fydd ar gael.

Diwrnod 1- Deall ac ystyried y defnydd gorau o apiau a thechnoleg i bobl hŷn, trafod pa apiau sy'n gweithio yn ystod gwahanol gamau dementia ac yn gyffredinol, deall model a dulliau We engAGE, goresgyn yr anawsterau y mae pobl yn eu wynebu yng nghyd-destun technoleg.

Diwrnod 2- Cynllunio a chyflwyno gweithdai gyda chymorth technoleg iPad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r opsiynau o ran cludiant / parcio?

Maes parcio am ddim

http://www.traveline.cymru/ Yr Arbenigwyr ar Wybodaeth am Drafnidiaeth Gyhoeddus

Ydych chi'n gallu / hoffech chi rannu lifft i'r digwyddiad? Rhowch wybod i Katie.

Ddylwn i ddod ag unrhyw beth gyda mi?

Llyfr nodiadau a phen ysgrifennu

Cinio (darperir lluniaeth ysgafn). Mae yna gaffi yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun.

Mwy o wybodaeth

katie@helfagelf.co.uk

We engAGE go to www.we-engage.blogspot.co.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved