Webinar: A Clean Air Zone Framework for Wales Consultation

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description

Description

Webinar: A Clean Air Zone Framework for Wales Consultation

Date: 08 June 2018, 11am

The Clean Air Zone Framework for Wales provides guidance to local authorities who are considering options to address local air quality issues.

The framework describes:

  • What a clean air zone is
  • Under what circumstances it may be applied
  • The key considerations for local authorities who wish to establish one.

The reasons for reducing airborne pollution, through a clean air zone, may be to address the need to reduce emissions to within legal limits, but also more generally to bring about improvements in the environment and to deliver better health for all.


This
consultation is an important opportunity for all stakeholders – local authorities, businesses, community groups, members of the public, professional bodies and others – to provide their views on the proposed approach to Clean Air Zones.

By the end of this webinar you will understand:
- What the consultation is about and how it relates to current legislation
- Why the consultation matters to your work
- How to respond to the consultation

This webinar will be delivered in English but contributions and questions are welcomed in Welsh or English.


(The closing date for the consultation is 19 June 2018)Gweminar: Ymgynghoriad Fframwaith Parth Aer Glân i Gymru

Dyddiad: 08 Mehefin 2018, 11am

Mae’r Fframwaith Parth Aer Glân i Gymru yn rhoi canllawiau i awdurdodau lleol sy’n ystyried opsiynau i fynd i’r afael â materion yn ymwneud ag ansawdd aer lleol.

Mae’r Fframwaith yn disgrifio:

  • Beth yw Parth Aer Glân,
  • Dan ba amgylchiadau y gellid ei ddefnyddio,
  • Yr ystyriaethau allweddol i awdurdodau lleol sy’n dymuno sefydlu un

Efallai mai’r sbardun ar gyfer lleihau llygredd yn yr awyr, trwy Barth Aer Glân, yw mynd i’r afael â’r angen i leihau allyriadau o fewn terfynau cyfreithiol, ond hefyd yn fwy cyffredinol i sicrhau gwelliannau yn yr amgylchedd ac i sicrhau gwell iechyd i bawb.


Mae’r
ymgynghoriad hwn yn gyfle pwysig i’r holl randdeiliaid – awdurdodau lleol, busnesau, grwpiau cymunedol, aelodau o’r cyhoedd, cyrff cyhoeddus ac eraill – fynegi eu barn ynglŷn â’r dull arfaethedig ar gyfer Parth Aer Glân.

Erbyn diwedd y gweminar hwn byddwch yn deall:
- Beth mae’r ymgynghoriad yn ei ystyried a’i berthynas â deddfwriaeth gyfredol
- Pam mae’r ymgynghoriad yn bwysig i’ch gwaith chi
- Sut i ymateb i’r ymgynghoriad


Cynhelir y gweminar hwn yn Saesneg ond croeswir cyfraniadau a chwestiynau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

(Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw 19 Mehefin 2018)

Date and Time

Save This Event

Event Saved