WEBINAR: National Approach to Statutory Advocacy

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description
The National Approach to Statutory Advocacy for children and young people in Wales

About this Event

WEBINAR

The National Approach to Statutory Advocacy for children and young people in Wales was introduced in 2017. The National Approach model places a duty on Children’s Services staff to ensure all children and young people who became looked after, post 1 July 2017, and became part of child protection procedures, are receiving a service via a care and support plan.

Advocacy is promoting views, wishes and feelings, to ensure they are taken into account and acted upon during the decision making processes that affect a child’s life. This webinar provides a briefing on the National Approach, including the ‘Active Offer’ element, which ensures all children and young people who fall within the legislation are offered face-to-face meetings with their advocacy provider.

This webinar, delivered by Tros Gynnal Plant, will begin with an overview of advocacy and the different types of advocacy, and the role of an Independent Professional Advocate. It will then detail the policy element of the National Approach, the overarching principles, the linking elements and how it may link to your area of work.

The webinar is targeted at social care professionals and foster carers working with Children and Young People.

A link to the webinar will be sent the week of the event.

Cyflwynwyd y Dull Cenedlaethol o Eirioli Statudol ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru yn 2017. Mae model y Dull Cenedlaethol yn rhoi’r ddyletswydd ar staff y Gwasanaethau Plant o sicrhau bod plant a phobl ifanc a ddechreuodd dderbyn gofal ar ôl 1 Gorffennaf 2017 yn cael gwasanaeth drwy gynllun gofal a chefnogaeth. Daeth hyn yn rhan o’r gweithdrefnau diogelu plant,

Mae eiriolaeth yn annog rhannu barn, dymuniadau a theimladau, i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu hystyried a'u gweithredu yn ystod y prosesau gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar fywyd plentyn. Nod y weminar hon yw rhoi gwybod am y Dull Cenedlaethol, gan gynnwys yr elfen 'Cynnig Gweithredol', sy'n gwneud yn siŵr bod y plant a’r bobl ifanc sy'n gymwys yn ôl y ddeddfwriaeth yn cael cyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda'u darparwr eiriolaeth.

Bydd y weminar yn dechrau gyda throsolwg o eiriolaeth a'r mathau gwahanol o eirioli, a rôl Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol. Yna bydd yn manylu ar elfen bolisi'r Dull Cenedlaethol, yr egwyddorion cyffredinol, yr elfennau sy'n eu cysylltu a sut y gallai ymwneud â'ch maes gwaith chi.

Mae'r weminar ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol a gofalwyr maeth sy'n gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc.

Anfonir dolen i'r gweminar wythnos y digwyddiad.

Date and Time

Save This Event

Event Saved