Free

Well-being of Future Generations Act – Making it Happen/ Deddf Llesiant Cen...

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Royal Welsh Showground

Llanelwedd

LD2 3SY

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Digwyddiad ar gyfer y 44 corff cyhoeddus yng Nghymru sy'n dod o dan y Ddeddf a'u partneriaid BGC statudol i rannu profiadau a dysgu beth sy'n gweithio'n dda (yn ogystal â'r hyn sydd ddim!)

Bydd y cynadleddwyr yn clywed am brofiadau rhai o'r awdurdodau lleol a oedd yn "fabwysiadwyr cynnar" y Ddeddf ac yn gallu cymryd rhan mewn "caffi byd" i rannu syniadau a phrofiadau am lawer o wahanol bynciau megis:

  • sut mae'r Ddeddf yn effeithio ar feysydd megis caffael
  • sut i ddangos cynaliadwyedd yn eich gwaith
  • cyfathrebu ac ymgysylltu ar gyfer llesiant
  • a mwy.

Ar hyn o bryd nid oes un rhwydwaith sy'n cysylltu’r cyrff hyn ac yn eu galluogi i rannu profiadau ac arferion da ar gynaliadwyedd a'r Ddeddf. Bydd ail ran y dydd yn cael ei wario yn trafod syniadau ar gyfer sut byddai rhwydwaith o’r fath, yn ein cysylltu gyda’n gilydd, yn gallu gweithio. Y nod ar gyfer y prynhawn yw cyd-gynhyrchu'r strwythur ar gyfer rhwydwaith cynaliadwy, gwerthfawr a defnyddiol y byddwn yn gallu bwrw ymlaen gydag er budd cenedlaethau'r dyfodol.

__________________________________________________________________________________________

An event open to the 44 public bodies in Wales who come under the Act and their statutory PSB partners to share experiences and learn what is working well (as well as what isn't!) 

Delegates will hear about the experiences of some of the local authorities who were "early adopters" of the Act and be able to take part in a "world cafe" to share ideas and experiences about lots of different topics such as:

  •          how the WFG Act affects areas such as in Procurement
  •          how to demonstrate sustainability in your workings
  •          communication and engagement for wellbeing
  •          and more.

At the moment there is no single network linking these bodies and enabling them to share experiences and good practice on sustainability and the Act.  The second part of the day will be spent discussing ideas for how such a network, linking us all together could work.  The aim for the afternoon is to co-produce the format for a sustainable, valued and useful network which we will be able to take forward for the benefit of future generations.Share with friends
Date and Time
Location

Royal Welsh Showground

Llanelwedd

LD2 3SY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved