Free

Wellbeing and Resilience During Covid-19

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Free Wellbeing Webinar for Businesses, Managers and Employees

About this event

This webinar is delivered by our ‘In Work Support’ (IWS) Service and forms part of a wider programme of wellbeing support for (employed and self-employed) individuals and small-to- medium-sized businesses across Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend.

During the Covid-19 crisis, we are delivering a series of free webinars, offering specific guidance to employers on how to support staff in these most challenging of times and tips and tools for employees on looking after their mental and physical wellbeing.

As a result of the coronavirus pandemic, many of us are facing unprecedented levels of stress and anxiety. It is vital therefore, that both individuals and employers take proactive steps to manage these challenges and remain resilient.

In this webinar we explore:

• the ‘5 Ways to Wellbeing’ model and how it can be incorporated into everyday life

• the importance of regular self-care activities, and

• the concept of ‘resilience’ and practical ways it can be promoted.

All attendees who register for a free place via Eventbrite will receive an email detailing the joining instructions for this Microsoft Teams session prior to the webinar.

For more information about Wellbeing through Work and our IWS Service, please visit our website:www.wellbeingthroughwork.org.uk

Or, to find out whether you and your workforce are eligible for free wellbeing support, please get in touch with us at:wtw@wales.nhs.uk or call: 01639 684 568.

Please note: IWS is part-funded by the European Social Fund through Welsh Government. Our In Work Support Service provides free wellbeing support and therapies for employed and self-employed people, and supports small and medium sized business to improve wellbeing in the workplace.

Cyflwynir y weminar hon gan ein Gwasanaeth 'Cymorth yn y Gwaith' (IWS) ac mae'n rhan o raglen ehangach o gefnogi lles unigolion (cyflogedig a hunangyflogedig) a busnesau bach a chanolig eu maint ledled Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Yn ystod argyfwng Covid-19, rydyn ni’n cyflwyno cyfres o weminarau am ddim, gan gynnig arweiniad penodol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn yr adegau heriol hyn, yn ogystal ag awgrymiadau ac offer i weithwyr er mwyn gofalu am eu lles meddyliol a chorfforol.

Oherwydd pandemig y coronafeirws, mae llawer ohonom yn wynebu lefelau digynsail o straen a phryder. Mae'n hanfodol, felly, fod unigolion a chyflogwyr yn cymryd camau rhagweithiol i reoli'r heriau hyn a pharhau’n gydnerth.

Yn y weminar hon, byddwn yn archwilio:

• y model ‘5 Ffordd i Les’ a sut y gellir ei wneud yn rhan o’n bywydau bob dydd

• pwysigrwydd gweithgareddau hunanofal rheolaidd, a

• y cysyniad o ‘gydnerthedd’ a ffyrdd ymarferol o’i hyrwyddo.

Ar ôl i chi gofrestru am le am ddim drwy Eventbrite, byddwch yn derbyn e-bost cyn y weminar a fydd yn rhoi’r cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y sesiwn hon ar Microsoft Teams.

I gael mwy o wybodaeth am Les trwy Waith a'n Gwasanaeth IWS, ewch i'n gwefan: www.wellbeingthroughwork.org.uk

Neu, i weld a ydych chi a'ch gweithlu’n gymwys i gael cymorth lles am ddim, cysylltwch â ni ar: wtw@wales.nhs.uk neu ffoniwch: 01639 684 568.

Sylwch: Mae IWS yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn darparu cefnogaeth a therapïau lles am ddim i bobl gyflogedig a hunangyflogedig, ac yn cefnogi busnesau bach a chanolig eu maint i wella lles yn y gweithle.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser Wellbeing through Work's - IWS Service

Organiser of Wellbeing and Resilience During Covid-19

Our In Work Support Service helps small to medium sized enterprises (SME's) in Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend to improve staff health and wellbeing. 

As part of our free Workplace Health Programmes we offer a range of Wellbeing Workshops for business owners/managers/supervisors, as well work-based wellbeing awareness sessions for your staff.

 

The Service is made possible by the European Social Fund through the Welsh Goverment. There is no cost for employers or individuals to access this programme.

 

 

 

 

Save This Event

Event Saved