Free

Wellbeing for Managers & Self-Employed Workers in the Hair & Beauty Sector

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description
Do you own a business in the hair & beauty sector in Conwy? RCS & Conwy council invite you to a free Wellbeing Workshop

About this Event

As a business owner, looking after your physical and mental wellbeing isn't easy to prioritise - this is where RCS comes in! We demystify wellbeing and give you a toolkit full of best practice ideas and solutions.

At this 2.5 workshop you will also get insights from a qualified physiotherapist on simple ways to improve your physical wellness, prevent injury and use movement to keep yourself healthy at work.

Mental Health awareness - knowing how + when to signpost clients to further support.

This session is offered free-of-charge to owners of eligible small-to-medium businesses in Conwy county.

This workshop is being delivered in partnership with Conwy County Council Business Support Team.

RCS delivers the In-Work Support Service in partnership with Welsh Government, with funding from the Welsh European Funding Office.

The In-Work Support Service provides tailored support for workers in Conwy, Denbighshire, Gwynedd and Anglesey to access physical and talking therapies which will enable them to return to work from sickness absence.

RCS also provides support to small-to-medium enterprises to improve staff wellbeing through training and a range of other interventions.

Fel perchennog busnes, nid yw'n hawdd rhoi blaenoriaeth i ofalu am eich llesiant meddwl a chorfforol - dyma lle mae RCS yn gallu helpu! Rydym yn symleiddio llesiant ac yn rhoi pecyn cymorth i chi sy'n llawn syniadau arfer gorau a datrysiadau.

Hefyd yn y gweithdy 2.5 hwn bydd ffisiotherapydd cymwys yn eich addysgu am ffyrdd syml o wella eich iechyd corfforol, atal anafiadau a defnyddio symudiadau i gadw eich hun yn iach yn y gwaith.

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl - gwybod sut a phryd i gyfeirio cleientiaid at gymorth pellach.

Cynigir y sesiwn hwn am ddim i berchnogion busnesau bach i ganolig cymwys yn Sir Gonwy.

Cyflwynir y gweithdy hwn mewn partneriaeth â Thîm Cymorth Busnes Cyngor Sir Conwy.

Mae RCS yn darparu'r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, gyda chyllid gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Mae'r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cynnig cymorth wedi'i deilwra i weithwyr yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Gwynedd ac Ynys Môn fel y gallant gael mynediad at therapïau corfforol a therapïau siarad a fydd yn eu galluogi i ddychwelyd i'r gwaith wedi absenoldeb oherwydd salwch.

Mae RCS hefyd yn darparu cymorth i fusnesau bach i ganolig, i wella llesiant staff drwy hyfforddiant ac amrywiaeth o ymyriadau eraill.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved