Wellbeing Project Evidence Exchange NW | Rhannu Tystiolaeth Prosiect Lles GC
Free
Wellbeing Project Evidence Exchange NW | Rhannu Tystiolaeth Prosiect Lles GC

Wellbeing Project Evidence Exchange NW | Rhannu Tystiolaeth Prosiect Lles G...

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Reichel Building | Adeilad Reichel

Ffriddoedd Road | Ffordd Ffriddoedd

Bangor University | Prifysgol Bangor

Bangor

LL57 2TR

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Sally Holland is facilitating Practice Exchanges in North and South Wales and would like to invite interested professionals to discuss their professional experiences of tackling bullying, effective work around healthy relationships and emotional resilience and to share promising models of practice and provision.

Places are limited and will be allocated to ensure representation across Wales.

Project Overview:

  • Build upon existing knowledge gathered as part of our ‘Beth Nesa’ consultation to expand on our existing evidence base for our work on children and young people’s wellbeing;
  • Listen to children and young people’s lived experiences of bullying and the effects of these negative experiences on their wellbeing during focus group meetings and through peer led project work in schools and wider community settings;
  • Meet with key professionals to exchange evidence on approaches to tackling bullying, early intervention and support around healthy relationships and emotional resilience;
  • Identify the availability of provision and services available to children and young people and spotlight models of good practice and provision in schools and wider community settings;

Arrival at 9.30am for a 9.45am start.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Sally Holland yn hwyluso Sesiynau Cyfnewid Ymarfer yng Ngogledd a De Cymru, ac mae hi’n awyddus i wahodd gweithwyr proffesiynol sydd â diddordeb i drafod eu profiadau proffesiynol o daclo bwlio, gwaith effeithiol ynghylch perthnasoedd iach a gwydnwch emosiynol, ac i rannu modelau addawol o ymarfer a darpariaeth.

Nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael, a byddan nhw’n cael eu dyrannu i sicrhau cynrychiolaeth o bob rhan o Gymru.

Trosolwg o’r Prosiect:

  • Adeiladu ar yr wybodaeth a gasglwyd eisoes fel rhan o’n hymgynghoriad ‘Beth Nesa’ i ehangu ein sylfaen bresennol o dystiolaeth ar gyfer ein gwaith ar lesiant plant a phobl ifanc;
  • Gwrando ar brofiadau bywyd plant a phobl ifanc o fwlio ac effeithiau’r profiadau negyddol hyn ar eu llesiant yn ystod cyfarfodydd grwpiau ffocws a thrwy waith prosiect a arweinir gan gyfoedion mewn ysgolion a lleoliadau cymunedol ehangach;
  • Cwrdd â gweithwyr proffesiynol allweddol i gyfnewid tystiolaeth ynghylch dulliau o daclo bwlio, ymyrraeth gynnar a chefnogaeth yng nghyswllt perthnasoedd iach a gwydnwch emosiynol;
  • Nodi’r ddarpariaeth a’r gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc ac amlygu modelau arfer da a darpariaeth dda mewn ysgolion a lleoliadau cymunedol ehangach;
  • Llywio adolygiad y canllawiau Parchu Eraill a’r gwaith i Ddiwygio’r Cwricwlwm, sy’n cael ei arwain gan Lywodraeth Cymru.

Amser cyrraedd yw 9.30yb ar gyfer ddechreuad am 9.45yb.


Share with friends
Date and Time
Location

Reichel Building | Adeilad Reichel

Ffriddoedd Road | Ffordd Ffriddoedd

Bangor University | Prifysgol Bangor

Bangor

LL57 2TR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved