Free

Welsh on the Menu Workshop - Wales. A Food Destination.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Margam Castle

Margam Country Park

Port Talbot

SA13 2TJ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

CYMRAEG AR Y FWYDLEN

Sut gall yr iaith Gymraeg helpu i greu 'ymdeimlad o le' yn eich busnes a chyfoethogi profiad yr ymwelydd. Gallem weithio mewn partneriaeth â Chomisiynydd y Gymraeg i helpu hybu gwerth marchnata drwy gyfrwng y Gymraeg. Sut i ymgorffori'r iaith ym mhob maes o'r busnes o farchnata, arwyddion, bwydlenni, gwasanaeth cwsmeriaid gan gynnwys croeso Cymraeg a Chymreg!


WELSH ON THE MENU

How the Welsh language can help to enhance a ‘sense of place’ throughout the establishment and improve the visitor experience. We could work in partnership with the Welsh Commissioner helping to harness the marketing value of Welshness. How to incorporate the language in all areas of the business from marketing, signage, menus, customer service including a Welsh welcome –croeso Cymreig!


CYMRU.

CYRCHFAN BWYD

Yn rhan o’r prosiect Cymru. Cyrchfan Bwyd, bydd LANTRA yn cynnal nifer o weithdai hyfforddi wedi eu cynllunio ar gyfer busnesau bwyd.

Mae Cynghorau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot a Chyngor Abertawe wedi dod at ei gilydd i drefnu tri o’r digwyddiadau hyn a fydd ar gael i bob busnes a allai gael budd ohonynt.

Os ydych yn defnyddio, yn gweini neu’n gwerthu bwyd a diod o Gymru mewn caffis, bwytai, siopau, marchnadoedd ffermwyr, gwyliau bwyd, llety gwely a brecwast neu hunanarlwyo, atyniadau twristiaid, canolfannau crefftau, llyfrgelloedd neu leoliadau eraill, gall dod i’r gweithdai am ddim hyn fod o fudd i chi.WALES.

A FOOD DESTINATION

As part of the Wales. A Food Destination project, LANTRA will be running a number of training workshops targeted at food businesses.

Bridgend and Neath Port Talbot County Borough Councils and Swansea Council have come together to organise three of these events which will be open to all businesses that could benefit.

If you source, serve or sell Welsh food and drink through cafés, restaurants, shops, farmers markets, food festivals, B&Bs, self-catering, tourist attractions, craft centres, libraries or other venues, you may benefit from attending these free workshops.

Share with friends

Date and Time

Location

Margam Castle

Margam Country Park

Port Talbot

SA13 2TJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved