Free

Welsh Policy and Politics in Unprecedented Times

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Mall Room, Taliesin Create

Taliesin Building, Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(English below)

Polisi a gwleidyddiaeth yng Nghymru mewn cyfnod heb ei debyg o’r blaen

Mae caledi, datganoli rhagor o bwerau, problemau megis poblogaeth sy’n heneiddio a newid yn yr hinsawdd, a Brexit wrth gwrs, oll yn amodau a digwyddiadau pwysig sy’n arwain at ansicrwydd, ansefydlogrwydd a sefyllfa hollol newydd i bolisi a gwleidyddiaeth yng Nghymru. Mae’r materion hyn yn effeithio ar sut a pham y mae polisi’n cael ei wneud ac y caiff gwasanaethau eu darparu. Mae hyn hefyd yn gyfle amserol sy’n gofyn am fyfyrio a dadansoddi, lle mae llawer o randdeiliaid – gweinidogion, gweision sifil, gwleidyddion, gweithwyr proffesiynol, academyddion a dinasyddion – yn adolygu ac yn ailddiffinio diben a
chanlyniadau polisi a gwleidyddiaeth yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad un diwrnod hwn yn dod ag academyddion o bob cyfnod o’u gyrfa ynghyd yn ogystal â chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a’r gymdeithas sifil i drafod y cwestiynau hyn, arferion presennol ac yn y dyfodol, a chyfleoedd ar gyfer gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru.

Bydd mwy o wybodaeth ar agenda'r diwrnod ar gael fan hyn ar wefan Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.Austerity, further devolution of powers, issues such as an ageing population and climate change, and of course Brexit are all important conditions and events leading to uncertainty, instability and an unprecedented situation in Welsh policy and politics. These issues affect how and why policy is made and services are delivered. This is also an opportune time requiring reflection and analysis, where multiple stakeholders – ministers, civil servants, politicians, professionals, academics and citizens – are reviewing and redefining the purpose and outcomes of policy and politics in Wales.

This one-day event will bring together academics at all stages of their career as well as representatives from Welsh Government and civil society to discuss these questions, current and future practices, and opportunities for Welsh policy and politics.

More information on the day's agenda will be available here on the WCPP website.

Share with friends

Date and Time

Location

The Mall Room, Taliesin Create

Taliesin Building, Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved