Free

Welsh Women's Aid National Public Sector Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Marriott Hotel

Mill Lane

Cardiff

CF10 1EZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

*SCROLL FOR ENGLISH*

Disgrifiad:

Mae gan y rheini sy’n arwain ar draws y sector cyhoeddus gyfrifoldeb i feithrin diwylliant a seilwaith cyfundrefnol sy’n cydnabod bod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn faterion sy’n gallu effeithio ar y gweithlu, ar y grŵp cleientiaid ac ar ffrindiau a theulu.

Mae tîm Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Llywodraeth Cymru a Cymorth i Ferched Cymru yn gwahodd holl uwch arweinwyr y sector cyhoeddus i ddysgu am ac ystyried:

 • Cyfrifoldebau arwain o dan Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015,
 • Yr achos o blaid creu dull gweithlu cyfan o adnabod ac ymateb yn gynnar, ac o ymgorffori atal trais yn erbyn menywod ym musnes craidd pob sefydliad
 • enghreifftiau o sut y gellir creu newid diwylliant o fewn ein gwasanaethau cyhoeddus, fel na fydd trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael eu goddef mwyach yng Nghymru.

Yn y digwyddiad hwn bydd arweinwyr ac uwch swyddogion yn trafod, dysgu a rhannu gwybodaeth am ystod o bynciau gan gynnwys cyfrifoldeb cyflogwyr, arweinyddiaeth a newid systemau, a chyflwynir yr achos dros greu dull gweithlu cyfan o hybu ymyrraeth ac ymateb cynnar.

Bydd y gynhadledd hon yn adeiladu ar waith Cyfres Cryfhau Arweinyddiaeth ac adnoddau gyfer Grŵp 6 y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol.

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer holl uwch arweinwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys prif weithredwyr, Cyfarwyddwyr, Uwch Reolwyr, Arweinwyr Cynghorau a Chomisiynwyr. Mae ymateb i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a’u hatal yn fusnes i bawb, ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno er mwyn gwneud hyn yn realiti.

Cadeirydd y digwyddiad fydd Jan Williams, Cadeiryddd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ymhlith y siaradwyr bydd:

 • Jan Williams, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Emma Allchurch & Huw Jones, Eversheds Sutherland
 • Melys Phinnemore, Insight HRC
 • Eleri Butler, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru
 • Sophie Howe, Comisiynydd Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol
 • Jo Hopkins, Cyfarwyddwr yr adnodd i gefnogi’r rheini sydd wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn ystod eu Plentyndod (ACE Hub)
 • Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Agenda:

Gweler manylion llawn yr agenda.

Gwerthuso:

Cyn mynychu, a fyddech cystal â chwblhau’r arolwg canlynol os gwelwch yn dda https://www.surveymonkey.co.uk/r/SPL_Conf_CYM i’n galluogi i wneud gwerthusiad o effaith y digwyddiad hwn. RHAID i hwn gael ei gwblhau gan y bobl sy’n mynychu’r digwyddiad.

Nodwch os gwelwch chi’n dda:

Bydd cinio a lluniaeth ar gael drwy’r dydd. Os oes gennych unrhyw anghenion deietegol rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Llety:
Mae ystafell yng Ngwesty’r Marriott yn costio £120.00/y noson am wely a brecwast i un person a rhaid archebu’n uniongyrchol trwy’r gwesty. Ewch i www.marriott.co.uk

Teithio:
Mae’r Marriott yn cynnig cyfradd wastad i gynrychiolwyr o £10.00 y diwrnod ar gyfer parcio.
Mae meysydd parcio cyfagos ar gael hefyd ym Maes Parcio John Lewis a Maes Parcio Dewi Sant. Mae Gwesy’r Marriott yn daith gerdded 3-munud o Orsaf Reilffordd Ganolog Caerdydd.

Hygyrchedd:
Mae’r lleoliad yn lle hygyrch ac mae’n cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.
Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad penodol rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Yn y digwyddiad hwn bydd cyfieithiad ar y pryd i’r Gymraeg ar gael yn ystod sesiwn lawn y bore. Os bydd angen cyfieithiad ar y pryd i’r Gymraeg yn ystod gweithdai’r prynhawn, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.Anghenion Arbennig:

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig megis:

 • anghenion deietegol
 • angen am gyfieithiad ar y pryd i’r Gymraeg yn ystod gweithdai’r prynhawn
 • angen am arwyddwr BSL drwy gydol y dydd,

rhowch wybod i ni os gwelwch chi’n dda MickySzostek@welshwomensaid.org.uk


Description:

Those in leadership roles across the public sector have a responsibility to foster an organisational culture and infrastructure in which violence against women, domestic abuse and sexual violence are acknowledged as issues which may affect the workforce, the client group and friends and family.

Welsh Government’s Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence team and Welsh Women’s Aid invites all senior public sector leaders to learn about and consider:

 • leadership responsibilities under the Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015,
 • the case for creating a whole workforce approach to early identification and response, and to embedding violence against women prevention across every organisation’s core business.
 • examples of how creating a culture change in our public services can be achieved, so that violence against women, domestic abuse and sexual violence is no longer tolerated in Wales.

This event will see leaders and senior officers discuss, learn and share knowledge on a range of topics including employer responsibility, leadership and systems change, and will make the case for creating a whole workforce approach to early identification and response.

This conference will build on the work of the Strengthening Leadership Series and resources for Group 6 of the National Training Framework.

Who should attend?

This conference is for all senior leaders in the Welsh public sector. This includes Chief Executives, Directors, Senior Managers, Council Leaders and Commissioners. Responding to and preventing violence against women, domestic abuse and sexual violence is everyone’s business, and we look forward to seeing you there to make this a reality.

The event will be chaired by Jan Williams, Chair of Public Health Wales.

Speakers will include:

 • Jan Williams, Chair of Public Health Wales
 • Emma Allchurch & Huw Jones, Eversheds Sutherland
 • Melys Phinnemore, Insight HRC
 • Eleri Butler, CEO Welsh Women’s Aid
 • Sophie Howe, Wellbeing & Future Generations Commissioner
 • Jo Hopkins, Director of the ACE’s Support Hub
 • Jane Hutt AM, Deputy Minister & Chief Whip

Agenda:

View the full agenda here.

Evaluation:

Prior to attending we ask that you please complete the following survey https://www.surveymonkey.co.uk/r/SPL_Conf_ENG to enable us to evaluate the impact of this event. This MUST be completed by the persons attending the event.

Please note:

Lunch and refreshments will be provided throughout the day. Should you have any dietary requirements please let us know.

Accommodation:
A room at the Marriott Hotel is £120.00/night Bed & Breakfast for sole occupancy and must be booked directly with the hotel. Visit www.marriott.co.uk

Travel:
The Marriott offers delegates a flat rate for parking at £10.00 for the day.
Nearby car parks are also available at John Lewis Car Park and St. Davids Dewi Sant Car Park
The Marriott Hotel is a 3-minute walk from Cardiff Central train station.

Accessibility:
The venue is fully accessible and DDA compliant.
If you have any specific access requirements please let us know.

Live time Welsh translation will be available during the morning plenary of this event. If you will require live time Welsh translations during the afternoon workshops, please let us know.

Special Requirements:

Should you have any special requirements such as:

 • dietary requirements
 • need for live time Welsh translations during the afternoon workshops
 • need for a BSL signer throughout the day,

please let us know MickySzostek@welshwomensaid.org.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Marriott Hotel

Mill Lane

Cardiff

CF10 1EZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved