What Has Come to Pass? Devolution in Planning Practice Twenty Years On / Be...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Council Chamber

Main Building

Park Place

Cardiff

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

***English below Welsh***

I ddathlu Diwrnod Cynllunio Trefol y Byd mae’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yn dwyn ynghyd uwch-gynllunwyr proffesiynol ac academyddion o bob cwr o bedair gwlad y DU, nod y digwyddiad hwn yw myfyrio ar yr hyn a ragwelwyd ar gyfer systemau cynllunio datganoledig y DU ugain mlynedd yn ôl, a’r hyn sydd wedi’i gyflwyno mewn gwirionedd. Wrth wneud hynny, bydd yn ceisio deall yn well y ffyrdd y mae ymarfer cynllunio, datganoli gwleidyddol, a chyd-destun hanesyddol wedi rhyngweithio i lywio deilliannau polisi, ystyried graddau symudedd polisi rhwng gwledydd dros y ddau ddegawd diwethaf, a dychmygu beth allai ddod yn y dyfodol.

* Cynhelir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn digwyddiad ac i hwyluso'ch profiad.

Bydd gwybodaeth yn cael ei chadw am flwyddyn ar ôl dyddiad y digwyddiad.

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn rhoi caniatâd i ni brosesu eich data. Mae gennych yr hawl i newid eich meddwl a gwrthod rhoi eich caniatâd i ni brosesu eich data ar unrhyw adeg (cysylltwch â iande@caerdydd.ac.uk)

Rydym yn defnyddio Eventbrite i brosesu gwybodaeth am unigolion sy'n cofrestru ar gyfer ein digwyddiadau. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent yn rheoli data defnyddwyr: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protectionIt has now been twenty years since devolution passed new planning powers to the UK’s nations, and with it a unique opportunity to diverge and develop their own unique planning systems. But what has come to pass over these twenty years? Has devolution met the expectations of planners and politicians at that time or have efforts to mould a contextually relevant and innovative planning system fallen flat?

To celebrate World Town Planning Day the School of Geography and Planning is bringing together senior planning professionals and academics from across the four nations of the UK, this event aims to reflect on what was envisioned for the UK’s devolved planning systems twenty years ago and what has actually been delivered. In doing so it seeks to better understand the ways in which planning practice, political devolution, and historical context have interacted to shape policy outcomes, explore the extent of policy mobility between nations over the past two decades, and imagine what the future might hold.

*This event will be delivered through the medium of English.

The information provided by you will be held by Cardiff University in accordance with the University's Data Protection Policy. We will use this information to provide you with updates prior to the event and to facilitate your event experience.

Information will be retained for 1 year after the date of the event.

By registering for this event you are providing us with consent to process your data. You have the right to withdraw your consent to the processing at any time (please contact iande@cardiff.ac.uk).

We are using Eventbrite to process information about individuals who sign up to our events. You can review Eventbrite’s privacy policy to find out how they manage user data: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protection
Date and Time

Location

Council Chamber

Main Building

Park Place

Cardiff

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved